ວີດີໂອກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈຳປີ 2023

EDL-Generation

26 ເມສາ 2024 at 15.00 P.M.

ວີດີໂອກອງປະຊຸມວິສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຄັ້ງທີ 2 ປະຈຳປີ 2023

EDL-Generation

19 ຕຸລາ 2023 at 15.00 P.M.

ວີດີໂອກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈຳປີ 2022

EDL-Generation

25 ເມສາ 2023 at 15.00 P.M.

ວີດີໂອກອງປະຊຸມວິສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນຄັ້ງທີ 1 ປະຈຳປີ 2023

EDL-Generation

30 ມັງກອນ 2023 at 15.00 p.m.

ວີດີໂອກອງປະຊຸມວິສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນຄັ້ງທີ 1 ປະຈຳປີ 2022

EDL-Generation

29 ກໍລະກົດ 2022 at 15.00 p.m.

ວີດີໂອກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນຄັ້ງທີ 1 ປະຈຳປີ 2021

EDL-Generation

27 ເມສາ 2022 at 15.00 p.m.

ວີດີໂອກອງປະຊຸມວິສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນຄັ້ງທີ 1 ປະຈຳປີ 2020

EDL-Generation

24 ກໍລະກົດ 2020 at 15.00 p.m.

ວີດີໂອກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈຳປີ 2019

EDL-Generation

24 ພຶດສະພາ 2020 at 15.00 p.m.

ວີດີໂອກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈຳປີ 2018

EDL-Generation

09 April 2019 at 15.00 p.m.

ວີດີໂອກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈຳປີ 2017

EDL-Generation

06 April 2018 at 15.00 p.m.

ວີດີໂອກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈຳປີ 2016

EDL-Generation

06 April 2017 at 15.00 p.m.

ວີດີໂອກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈຳປີ 2015

EDL-Generation

25 April 2016 at 15.00 p.m.

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ
ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ