III.ການບໍລິການຄຸ້ມຄອງຜະລິດ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາ

1. ການບໍລິການຄຸ້ມຄອງຜະລິດ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາໂດຍ ຜ-ຟຟລ

  • ຜ-ຟຟລ ໄດ້ໃຫ້ບໍລິການ ໃຫ້ບໍລິສັດ ຕາດສະແລນ ພາເວີ້ຈຳກັດ, ໃນໄລຍະເວລາ 2 ປີ ນັບຈາກວັນທີ 25/12/2016.

2. ບໍລິສັດ ບໍລິການຄຸ້ມຄອງຜະລິດ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາ ຜ-ຟຟລ ຈຳກັດ
– ວັດຖຸປະສົງຂອງການດຳເນີນທຸລະກິດ ມີ 3 ປະເພດທຸລະກິດ ດັ່ງນີ້:

  1. ຄຸ້ມຄອງການຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ, ບຳລຸງຮັກສາ, ສ້ອມແປງ ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດໃຫຍ່ ໃຫ້ບັນດາເຂື່ອນໄຟຟ້າ, ສະຖານີໄຟຟ້າຂອງ ຜ-ຟຟລ, ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ແລະ ສະຖານີໄຟຟ້າຂອງລັດ ແລະ ເອກະຊົນ.
  2. ເຂົ້າຮ່ວມຖືຮຸ້ນນຳບໍລິສັດລາວ ແລະ ຕ່າງປະເທດເພື່ອ ສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດບໍລິການດ້ານ ຄູ້ມຄອງຜະລິດ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາໂຮງໄຟຟ້າ ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
  3. ບໍລິການດ້ານບຸກຄະລາກອນ, ຜູ້ຊຳນານງານ, ທີ່ປຶກສາດ້ານການຄູ້ມຄອງການຜະລິດ, ບຳລຸງຮັກສາສ້ອມ ແປງໂຮງໄຟຟ້າ ແລະ ສະຖານີ ໃຫ້ແກ່ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ
ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ