Key Milestones

2021

 • ຟຟລ ໄດ້ໂອນຮຸ້ນທີ່ຖືຄອງຢູ່ໃນ ຜ-ຟຟລ ຈຳນວນ 24% ໃຫ້ແກ່ ບໍລິສັດ ພົງຊັບທະວີ ກໍ່ສ້າງເຄຫະສະຖານ ແລະ ຊົນລະປະທານ ຈຳກັດ ຜູ້ດຽວ.

2020

 • ໄດ້ຮັບການໂອນຮຸ້ນໃນໂຄງການນ້ຳລິກ 1 ແລະ ໂຄງການນຳ້ທາ 1 ຈາກ ຟຟລ.

2019

 • ອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ສະກຸນເງິນບາດທີ່ປະເທດໄທ ມູນຄ່າ 3,839.6 ລ້ານບາດ ໃນວັນ​ທີ 30 ມັງກອນ 2019
 • ໄດ້ຮັບການໂອນຮຸ້ນໃນ 5 ໂຄງການຄື :ໄຊຍະບູລີ, ນໍ້້າອູ 2, ນໍ້້າອູ 5,ນໍ້້າອູ 6 ແລະ ນໍ້າມັງ 1

2018

 • 1. ອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ສະກຸນເງິນບາດທີ່ປະເທດໄທ ມູນຄ່າ 13,660.4 ລ້ານບາດ ໃນ ວັນທີ 13ກໍລະກົດ 2018.
 • 2. ໄດ້ຮັບການໂອນຮຸ້ນໃນ ໂຄງການຄື: ນໍ້າລອງ, ນໍ້າແບ່ງ ແລະ ດອນສະໂຮງ ຈາກ ຟຟລ

2017

 • ການລົງທຶນໃນໂຄງການຜະລິດພະລັງງານແສງຕາເວັນຄັ້ງທໍາອິດໃນລາວ.
 • ສືບຕໍ່ດໍາເນີນການຊື້ຮຸ້ນໃນ ໄຊຍະບູລີ ແລະ ດອນສາໂຮງ ຈາກ ຟຟລ.

2016

 • ອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ທີ່ປະເທດໄທດວ້ຍມູນຄ່າປະມານ 312,000,000 ໂດລາສະຫະລັດ.

2015

 • ໂຄງການແລະການໂອນຮຸ້ນໃນ 4 ໂຄງການຄື: ນ້ໍາງື່ມ 5, ນ້ໍາສະນາ, ຫ້ວຍລໍາພັນໃຫຍ່ ແລະ ນໍ້າຄານ 2.
 • ທຶນຈົດທະບຽນເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 6,717,214,788,000 ກີບ (ປະກອບມີ RO & PO).

2014

 • ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື BBB + ໂດຍ TRIS Rating ຈໍາກັດ.
 • ໄດ້ອອກຈຳຫນ່າຍຫຸ້ນກູ້ມູນຄ່າກວ່າ 6,500,000,000 ບາດ ໃນປະເທດໄທ.

2012

 • ເພີ່ມທຶນຈົດທະບຽນເປັນເງີນ 4,904,867,060,000 ກີບ.
 • ໄດ້ລົງທຶນໃນ 4 ໂຄງການຄື: ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ງື່ມ 2, ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ລິກ 1-2, ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າເທີນຫີນບູນ ແລະ ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າຫວ້ຍເຫາະ.

2011

 • ຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ (LSX) ໃນວັນທີ 11 ເດືອນ ມັງກອນ ປີ 2011ໂດຍມີທຶນຈົດທະບຽນທັງຫມົດ 3,474,388,200,000 ກີບ.

2011

 • • ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນວັນທີ 15 ເດືອນ ທັນວາ ປີ 2010 ດ້ວຍທຶນຈົດທະບຽນ 2,605,792,200,000 ກີບ.
 • ໄດ້ຮັບການໂອນ 7 ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າຈາກລັດວິສາຫະກິດລາວ ຄື: ນຳ້ງື່ມ 1, ນຳ້ເລິກ ,ນຳ້ມັງ 3, ນຳ້ຊອງ, ເຊເສັດ 1,ເຊເສັດ 2 ແລະ ເຊລະບຳ.

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ