ຮຽ​ນ​: ບັນ​ດາທ່ານ​ຜູ້​ຖື​ຮຸ້ນ ທີ່​ນັບ​ຖື,

ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກເປັນກຽດຢ່າງສູງທີ່ໄດ້ຕາງໜ້າໃຫ້ສະພາບໍລິຫານ ຜ-ຟຟລ ປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ຜົນສຳເລັດ ໃນການປະກອບການການດຳເນີນທຸລະກີດ ຂອງ ຜ-ຟຟລ ໃນປີ 2020, ຜົນສຳເລັດດັ່ງກ່າວຈະເກີດຂື້ນໄດ້ກໍຍ້ອນ ຜ-ຟຟລ ໄດ້ມີການວາງແຜນການໄວ້ຢ່າງຈະແຈ້ງຮັດກຸມ ບວກໃສ່ກັບຄວາມມຸ້ງໝັ້ນຄວາມຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈຂອງຜູ້ບໍລິຫານທຸກລະດັບ ແລະ ຄວາມເປັນປຶກແຜນຂອງອ້າຍນ້ອງພະນັກງານກຳມະກອນ ພາຍໃນບໍລິສັດທີ່ໄດ້ທຸ້ມເທເຫື່ອແຮງສະຕິປັນຍາ ເຂົ້າໃສ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການຂອງບໍລິສັດທີ່ໄດ້ວາງໄວ້. ພວກເຮົາຮັບຮູ້ນຳກັນແລ້ວວ່າໃນປີ 2020 ນີ້ ທົ່ວໂລກແມ່ນໄດ້ສຶບຕໍ່ປະເຊີນໜ້າກັບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19, ສປປ ລາວ ເຮົາກໍແມ່ນປະເທດນື່ງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການແຜ່ລະບາດພະຍາດດັ່ງກ່າວ, ແຕ່ເຖີງຢ່າງໃດກໍຕາມການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງ ຜ-ຟຟລ ກໍຍັງສືບຕໍ່ດຳເນີນໄປດ້ວຍປະສິດທິຜົນ ສາມາດຜະລິດກະແສໄຟຟ້າໃຫ້ ຟຟລ ໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕາມສັນຍາ.

ຂ້າພະເຈົ້າຂໍສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ຄະນະບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດ ຜ-ຟຟລ ທີ່ມີມາດຕະການຢ່າງເຂັ້ມງວດໃນການສະກັດກັ້ນເພື່ອຄວບຄຸມ ແລະ ມີຄວາມກຽມພ້ອມຮອບດ້ານເພື່ອຕ້ານການແຜ່ລະບາດພະຍາດ COVID-19 ໂດຍໄດ້ປະຕິບັດຕາມມາດຕະການ ທີ່ທາງຄະນະສະເພາະກິດຂັ້ນກະຊວງກໍຄືສູນກາງ ໄດ້ວາງອອກທຸກປະການ.

ໃນປີ 2020 ຜ-ຟຟລ ໄດ້ດຳເນີນງານຢ່າງມຸ່ງໝັ້ນ ພ້ອມທັງສາມາດສ້າງລາຍຮັບໄດ້ທັງໝົດ 1.675,02 ຕື້ກີບ ແລະ ມີກຳໄລສຸດທິ 178,77 ຕື້ກີບ, ເຖິງວ່າຕົວເລກທີ່ປະຕິບັດໄດ້ນັ້ນ ອາດເຫັນວ່າຍັງໜ້ອຍຢູ່ກໍ່ຕາມ ເມື່ອທຽບກັບຄວາມທ້າທາຍ ແລະ ສິ່ງຫຍຸ້ງຍາກຕ່າງໆ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເສດຖະກິດມະຫາພາກຂອງປະເທດເຮົາ, ເສດຖະກິດໃນພາກພື້ນ ແລະເສດຖະກິດໂລກ ທີ່ຍັງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍປະການ. ເຖີງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຜ-ຟຟລ ສືບຕໍ່ສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃຫ້ກັບນັກລົງທຶນ ຍຶດໝັ້ນກັບເປົ້າໝາຍຂອງ ແຜນຍຸດທະສາດໄລຍະຍາວ ທີ່ຈະເພີ່ມມູນຄ່າກິດຈະການ ໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ສືບຕໍ່ພັດທະນາອົງກອນໃຫ້ເປັນບໍລິສັດນຳໜ້າ.

ຜ-ຟຟລ ບໍ່ໄດ້ໃສ່ໃຈພຽງແຕ່ເລື່ອງການສ້າງລາຍຮັບເທົ່ານັ້ນ ບໍລິສັດຍັງໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກ່ຽວກັບເລື່ອງຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍການຍົກລະດັບຄຸນນະພາບຊິວິດ ຂອງຊຸມຊົນ ທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ທີ່ບໍລິສັດ ຄຸ້ມຄອງໃຫ້ດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ. ທັງໝົດນີ້ ກໍ່ຍ້ອນນໍ້າໃຈຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ພະນັກງານທຸກລະດັບທຸກທ່ານ ໃນການປະຕິບັດພາລະບົດບາດຂອງຕົນເອງ ຕາມພັນທະໜ້າທີ່ ທີ່ທ່ານຜູ້ຖືຮຸ້ນໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້.

ປະທານ ສະພາ ບໍລິຫານ
ປອ. ຄຳມະນີ ອິນທິລາດ

ຮຽ​ນ​: ບັນ​ດາທ່ານ​ຜູ້​ຖື​ຮຸ້ນ ທີ່​ນັບ​ຖື,

ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກເປັນກຽດຢ່າງສູງທີ່ໄດ້ຕາງໜ້າໃຫ້ສະພາບໍລິຫານ ຜ-ຟຟລ ປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ຜົນສຳເລັດ ໃນການປະກອບການການດຳເນີນທຸລະກີດ ຂອງ ຜ-ຟຟລ ໃນປີ 2020, ຜົນສຳເລັດດັ່ງກ່າວຈະເກີດຂື້ນໄດ້ກໍຍ້ອນ ຜ-ຟຟລ ໄດ້ມີການວາງແຜນການໄວ້ຢ່າງຈະແຈ້ງຮັດກຸມ ບວກໃສ່ກັບຄວາມມຸ້ງໝັ້ນຄວາມຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈຂອງຜູ້ບໍລິຫານທຸກລະດັບ ແລະ ຄວາມເປັນປຶກແຜນຂອງອ້າຍນ້ອງພະນັກງານກຳມະກອນ ພາຍໃນບໍລິສັດທີ່ໄດ້ທຸ້ມເທເຫື່ອແຮງສະຕິປັນຍາ ເຂົ້າໃສ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການຂອງບໍລິສັດທີ່ໄດ້ວາງໄວ້. ພວກເຮົາຮັບຮູ້ນຳກັນແລ້ວວ່າໃນປີ 2020 ນີ້ ທົ່ວໂລກແມ່ນໄດ້ສຶບຕໍ່ປະເຊີນໜ້າກັບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19, ສປປ ລາວ ເຮົາກໍແມ່ນປະເທດນື່ງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການແຜ່ລະບາດພະຍາດດັ່ງກ່າວ, ແຕ່ເຖີງຢ່າງໃດກໍຕາມການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງ ຜ-ຟຟລ ກໍຍັງສືບຕໍ່ດຳເນີນໄປດ້ວຍປະສິດທິຜົນ ສາມາດຜະລິດກະແສໄຟຟ້າໃຫ້ ຟຟລ ໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕາມສັນຍາ.

ຂ້າພະເຈົ້າຂໍສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ຄະນະບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດ ຜ-ຟຟລ ທີ່ມີມາດຕະການຢ່າງເຂັ້ມງວດໃນການສະກັດກັ້ນເພື່ອຄວບຄຸມ ແລະ ມີຄວາມກຽມພ້ອມຮອບດ້ານເພື່ອຕ້ານການແຜ່ລະບາດພະຍາດ COVID-19 ໂດຍໄດ້ປະຕິບັດຕາມມາດຕະການ ທີ່ທາງຄະນະສະເພາະກິດຂັ້ນກະຊວງກໍຄືສູນກາງ ໄດ້ວາງອອກທຸກປະການ.

ໃນປີ 2020 ຜ-ຟຟລ ໄດ້ດຳເນີນງານຢ່າງມຸ່ງໝັ້ນ ພ້ອມທັງສາມາດສ້າງລາຍຮັບໄດ້ທັງໝົດ 1.675,02 ຕື້ກີບ ແລະ ມີກຳໄລສຸດທິ 178,77 ຕື້ກີບ, ເຖິງວ່າຕົວເລກທີ່ປະຕິບັດໄດ້ນັ້ນ ອາດເຫັນວ່າຍັງໜ້ອຍຢູ່ກໍ່ຕາມ ເມື່ອທຽບກັບຄວາມທ້າທາຍ ແລະ ສິ່ງຫຍຸ້ງຍາກຕ່າງໆ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເສດຖະກິດມະຫາພາກຂອງປະເທດເຮົາ, ເສດຖະກິດໃນພາກພື້ນ ແລະເສດຖະກິດໂລກ ທີ່ຍັງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍປະການ. ເຖີງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຜ-ຟຟລ ສືບຕໍ່ສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃຫ້ກັບນັກລົງທຶນ ຍຶດໝັ້ນກັບເປົ້າໝາຍຂອງ ແຜນຍຸດທະສາດໄລຍະຍາວ ທີ່ຈະເພີ່ມມູນຄ່າກິດຈະການ ໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ສືບຕໍ່ພັດທະນາອົງກອນໃຫ້ເປັນບໍລິສັດນຳໜ້າ.

ຜ-ຟຟລ ບໍ່ໄດ້ໃສ່ໃຈພຽງແຕ່ເລື່ອງການສ້າງລາຍຮັບເທົ່ານັ້ນ ບໍລິສັດຍັງໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກ່ຽວກັບເລື່ອງຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍການຍົກລະດັບຄຸນນະພາບຊິວິດ ຂອງຊຸມຊົນ ທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ທີ່ບໍລິສັດ ຄຸ້ມຄອງໃຫ້ດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ. ທັງໝົດນີ້ ກໍ່ຍ້ອນນໍ້າໃຈຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ພະນັກງານທຸກລະດັບທຸກທ່ານ ໃນການປະຕິບັດພາລະບົດບາດຂອງຕົນເອງ ຕາມພັນທະໜ້າທີ່ ທີ່ທ່ານຜູ້ຖືຮຸ້ນໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້.

ປະທານ ສະພາ ບໍລິຫານ
ປອ. ຄຳມະນີ ອິນທິລາດ

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ