ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກເປັນກຽດຢ່າງຍິ່ງທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ແລະ ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍຈາກ ລັດຖະບານ ກໍຄືການນໍາກະຊວງການເງິນ ເພື່ອຮັບໜ້າທີ່ ເປັນປະທານສະພາບໍລິຫານຂອງ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ, ຊຶ່ງເປັນໜ້າທີ່ອັນມີກຽດ ແລະ ທັງເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ ເພື່ອພ້ອມກັນກັບຄະນະບໍລິຫານໃນການນຳພາບໍລິສັດ ກ້າວສູ່ໄລຍະໃໝ່ທີ່ມີຄວາມທ້າທາຍທົດສອບຫຼາຍດ້ານ.

ໃນນາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບກຽດເປັນ ປະທານສະພາບໍລິຫານຂອງ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ (ຜ-ຟຟລ) ຜູ້ໃໝ່, ຂ້າພະເຈົ້າຂໍສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍ ແລະ ຕີລາຄາສູງຕໍ່ຜົນສຳເລັດ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານທີ່ຜ່ານມາ ຂອງ ຜ-ຟຟລ, ເຖິງວ່າມີຫຼາຍເງື່ອນໄຂບໍ່ເອື້ອອຳນວຍ ແລະ ຍັງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແຕ່ບໍລິສັດ ຍັງສາມາດຜ່ານຜ່າ ແລະ ຍາດມາໄດ້ຜົນສຳເລັດພື້ນຖານ ຄືດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວໃນບົດລາຍງານປະຈໍາປີ 2022.

ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ ເປັນບໍລິສັດທຳອິດທີ່ເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວໃນປີ 2010 ແລະ ເປັນບໍລິສັດທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນ ທີ່ພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ໄດ້ຫັນເອົາການພັດທະນາຂະແໜງພະລັງງານໄຟຟ້າ ໃຫ້ກາຍເປັນພາລະ ກິດຂອງທົ່ວປວງຊົນໃຫ້ສັງຄົມມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ກໍ່ແມ່ນວຽກງານໜຶ່ງທີ່ດຳເນີນຕາມພາລະກິດປ່ຽນແປງໃໝ່ຢ່າງມີຫຼັກການຂອງພັກ, ໂດຍຫັນເອົາວິສາຫະກິດສ່ວນໜຶ່ງຂອງລັດ ອອກມາເປັນບໍລິສັດມະຫາຊົນ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຕາມກົນໄກຕະຫຼາດພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດ.

ຄືດັ່ງທີ່ບັນດາທ່ານຮັບຊາບດີແລ້ວວ່າ ສະພາບໍລິຫານແມ່ນກົງຈັກການຈັດຕັ້ງໜຶ່ງຂອງບໍລິສັດ ຊຶ່ງເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນໃນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ, ກຳນົດນະໂຍບາຍ ແລະ ຕົກລົງບັນຫາທີ່ສຳຄັນທີ່ເປັນພື້ນຖານໃນການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບກົດໝາຍ ຫຼື ມະຕິຂອງກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນຂອງບໍລິສັດ. ສະນັ້ນ, ໃນເມື່ອພັກ-ລັດ, ປະຊາຊົນ ແລະ ບັນດາຜູ້ຖືຮຸ້ນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າມາຮັບ ຜິດຊອບວຽກງານດັ່ງກ່າວນີ້ແລ້ວ, ເພື່ອໃຫ້ສົມກັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າຈະຮ່ວມກັບ ຄະນະກຳມະການສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດເພື່ອຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ປະຕິບັດວຽກງານທີ່ສຳຄັນຕາມຫຼັກການ ເຄື່ອນໄຫວທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍສະພາບໍລິຫານຂອງຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບດັ່ງນີ້:

 1. ປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນ;
 2. ມີຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ຍຸຕິທຳ;
 3. ມີຄວາມບໍລິສຸດສັດຊື່ (Duty of Loyalty);

4. ຮັບປະກັນຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງດ້ານກົດໝາຍ;

5. ປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ (Duty of Care)

ສືບຕໍ່ປະຕິບັດວຽກງານ ໃຫ້ບັນລຸໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ ແລະ ໃຫ້ມີຜົນສຳເລັດ ສອດຄ່ອງຕາມວິໄສທັດ ແລະ ພາລະກິດຂອງບໍລິສັດ ທີ່ໄດ້ວາງໄວ້ຄື:

ວິໄສທັດ:

 1. ເປັນບໍລິສັດນຳໜ້າຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າທີ່ໝັ້ນຄົງ ເພື່ອຕອບສະໜອງໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ຂອງພູມີພາກ ຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ.
 2. ເປັນບໍລິສັດນຳໜ້າ ໃນການໃຫ້ບໍລິການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາ ໂຮງງານຜະລິດໄຟຟ້າໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ໃນພູມີພາກ.
 3. ເປັນບໍລິສັດນຳໜ້າທີ່ ສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນ.

ພາລະກິດ:

 1. ສະໜອງໄຟຟ້າ ດ້ວຍແຫຼ່ງພະລັງງານສະອາດ ແລະ ພະລັງງານທົດແທນ ໂດຍຄຳນຶງເຖິງສິ່ງແວດລ້ອມ ເພື່ອສ້າງຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ຍືນຍົງທາງດ້ານພະລັງງານໃຫ້ແກ່ປະເທດ ແລະ ພູມີພາກ.

 2. ມີຂະບວນການຕັດສິນໃຈ ແລະ ຂັ້ນຕອນການດໍາເນີນງານທີ່ຈະແຈ້ງ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ກວດສອບໄດ້.

 3. ສົມທົບຢ່າງສະໜິດແໜ້ນ ກັບ ຄູ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດ ແລະ ບໍລິສັດຈຳໜ່າຍພະລັງງານໄຟຟ້າ ໃນການສະໜອງພະລັງງານໄຟຟ້າ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ພູມີພາກ.

 4. ຕັ້ງໜ້າຍົກສູງປະສິດທິພາບ ແລະ ພັດທະນາບໍລິສັດໃນທຸກດ້ານ ເພື່ອໃຫ້ກາຍເປັນທັງຜູ້ຜະລິດ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການຄຸ້ມຄອງ-ບຳລຸງຮັກສາ ໂຮງງານຜະລິດໄຟຟ້າໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ພູມີພາກ.

 5. ລົງທຶນໃນທຸລະກິດທີ່ເນັ້ນໃສ່ການສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມ ທັງໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໃນໄລຍະຍາວ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນ ສູງສຸດ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນ.

       ທັງໝົດທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ກ່າວມານັ້ນ ແມ່ນເປັນພຽງສ່ວນໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ, ເວົ້າລວມແລ້ວ ການຈະນຳພາບໍລິສັດ ໃຫ້ບັນລຸຈຸດປະສົງ ແລະ ມີການເຕີບໃຫຍ່ເຂັ້ມແຂງໃນຕໍ່ໜ້ານັ້ນ ປາສະຈາກບໍ່ໄດ້ທີ່ຕ້ອງມີການປະກອບສ່ວນຈາກທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ເວົ້າສະເພາະ ແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄະນະສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານທຸກຂັ້ນ ເພື່ອຕັ້ງໜ້າ ແລະ ເດັດດ່ຽວປະຕິບັດທຸກພາລະກິດໃຫ້ສຳເລັດໜ້າທີ່ຕາມການມອບໝາຍ ບົນພື້ນຖານກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການພາຍໃຕ້ການຊີ້ນໍາ ຈາກຄະນະພັກ ແລະ ການນໍາຂັ້ນເທິງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານຂອງ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ ກ້າວໄປຂ້າງໜ້າ ແລະ ປະສົບຜົນສຳເລັດຢ່າງຈົບງາມ, ແນໃສ່ສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາປະເທດຊາດ ໃຫ້ຈະເລີນກ້າວໜ້າ ຢ່າງເຂັ້ມແຂງ.

 

 

 ທ່ານ ສຸລິວັດ ສຸວັນນະຈູມຄໍາ

 ປະທານສະພາບໍລິຫານ

     ຂ້າພະເຈົ້າ ຮູ້ສຶກເປັນກຽດຢ່າງຍິ່ງທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ແລະ ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍຈາກ ລັດຖະບານ ກໍຄືການນໍາກະຊວງການເງິນ ເພື່ອຮັບໜ້າທີ່ ເປັນປະທານສະພາບໍລິຫານຂອງ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ, ຊຶ່ງເປັນໜ້າທີ່ອັນມີກຽດ ແລະ ທັງເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ ເພື່ອພ້ອມກັນກັບຄະນະບໍລິຫານໃນການນຳພາບໍລິສັດ ກ້າວສູ່ໄລຍະໃໝ່ທີ່ມີຄວາມທ້າທາຍທົດສອບຫຼາຍດ້ານ.
ໃໃນນາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບກຽດເປັນ ປະທານສະພາບໍລິຫານຂອງ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ (ຜ-ຟຟລ) ຜູ້ໃໝ່, ຂ້າພະເຈົ້າຂໍສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍ ແລະ ຕີລາຄາສູງຕໍ່ຜົນສຳເລັດ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານທີ່ຜ່ານມາ ຂອງ ຜ-ຟຟລ, ເຖິງວ່າມີຫຼາຍເງື່ອນໄຂບໍ່ເອື້ອອຳນວຍ ແລະ ຍັງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແຕ່ບໍລິສັດ ຍັງສາມາດຜ່ານຜ່າ ແລະ ຍາດມາໄດ້ຜົນສຳເລັດພື້ນຖານ ຄືດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວໃນບົດລາຍງານປະຈໍາປີ 2022.

ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ ເປັນບໍລິສັດທຳອິດທີ່ເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວໃນປີ 2010 ແລະ ເປັນບໍລິສັດທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນ ທີ່ພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ໄດ້ຫັນເອົາການພັດທະນາຂະແໜງພະລັງງານໄຟຟ້າ ໃຫ້ກາຍເປັນພາລະ ກິດຂອງທົ່ວປວງຊົນໃຫ້ສັງຄົມມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ກໍ່ແມ່ນວຽກງານໜຶ່ງທີ່ດຳເນີນຕາມພາລະກິດປ່ຽນແປງໃໝ່ຢ່າງມີຫຼັກການຂອງພັກ, ໂດຍຫັນເອົາວິສາຫະກິດສ່ວນໜຶ່ງຂອງລັດ ອອກມາເປັນບໍລິສັດມະຫາຊົນ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຕາມກົນໄກຕະຫຼາດພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດ.

ຄືດັ່ງທີ່ບັນດາທ່ານຮັບຊາບດີແລ້ວວ່າ ສະພາບໍລິຫານແມ່ນກົງຈັກການຈັດຕັ້ງໜຶ່ງຂອງບໍລິສັດ ຊຶ່ງເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນໃນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ, ກຳນົດນະໂຍບາຍ ແລະ ຕົກລົງບັນຫາທີ່ສຳຄັນທີ່ເປັນພື້ນຖານໃນການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບກົດໝາຍ ຫຼື ມະຕິຂອງກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນຂອງບໍລິສັດ.

ສະນັ້ນ, ໃນເມື່ອພັກ-ລັດ, ປະຊາຊົນ ແລະ ບັນດາຜູ້ຖືຮຸ້ນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າມາຮັບ ຜິດຊອບວຽກງານດັ່ງກ່າວນີ້ແລ້ວ, ເພື່ອໃຫ້ສົມກັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າຈະຮ່ວມກັບ ຄະນະກຳມະການສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດເພື່ອຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ປະຕິບັດວຽກງານທີ່ສຳຄັນຕາມຫຼັກການ ເຄື່ອນໄຫວທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍສະພາບໍລິຫານຂອງຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບດັ່ງນີ້:

 1. ປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນ;
 2. ມີຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ຍຸຕິທຳ;
 3. ມີຄວາມບໍລິສຸດສັດຊື່ (Duty of Loyalty);
 4. ຮັບປະກັນຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງດ້ານກົດໝາຍ;
 5. ປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ (Duty of Care)

ສືບຕໍ່ປະຕິບັດວຽກງານ ໃຫ້ບັນລຸໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ ແລະ ໃຫ້ມີຜົນສຳເລັດ ສອດຄ່ອງຕາມວິໄສທັດ ແລະ ພາລະກິດຂອງບໍລິສັດ ທີ່ໄດ້ວາງໄວ້ຄື:

ວິໄສທັດ:
1.1. ເປັນບໍລິສັດນຳໜ້າຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າທີ່ໝັ້ນຄົງ ເພື່ອຕອບສະໜອງໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ຂອງພູມີພາກ ຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ.
2. 2. ເປັນບໍລິສັດນຳໜ້າ ໃນການໃຫ້ບໍລິການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາ ໂຮງງານຜະລິດໄຟຟ້າໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ໃນພູມີພາກ.
3.3. ເປັນບໍລິສັດນຳໜ້າທີ່ ສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນ.
ພາລະກິດ:
1. 1. ສະໜອງໄຟຟ້າ ດ້ວຍແຫຼ່ງພະລັງງານສະອາດ ແລະ ພະລັງງານທົດແທນ ໂດຍຄຳນຶງເຖິງສິ່ງແວດລ້ອມ ເພື່ອສ້າງຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ຍືນຍົງທາງດ້ານພະລັງງານໃຫ້ແກ່ປະເທດ ແລະ ພູມີພາກ.
2. ມີຂະບວນການຕັດສິນໃຈ ແລະ ຂັ້ນຕອນການດໍາເນີນງານທີ່ຈະແຈ້ງ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ກວດສອບໄດ້.
3. ສົມທົບຢ່າງສະໜິດແໜ້ນ ກັບ ຄູ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດ ແລະ ບໍລິສັດຈຳໜ່າຍພະລັງງານໄຟຟ້າ ໃນການສະໜອງພະລັງງານໄຟຟ້າ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ພູມີພາກ.
4.4. ຕັ້ງໜ້າຍົກສູງປະສິດທິພາບ ແລະ ພັດທະນາບໍລິສັດໃນທຸກດ້ານ ເພື່ອໃຫ້ກາຍເປັນທັງຜູ້ຜະລິດ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການຄຸ້ມຄອງ-ບຳລຸງຮັກສາ ໂຮງງານຜະລິດໄຟຟ້າໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ພູມີພາກ.
5.5. ລົງທຶນໃນທຸລະກິດທີ່ເນັ້ນໃສ່ການສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມ ທັງໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໃນໄລຍະຍາວ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນ ສູງສຸດ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນ.

ທັງໝົດທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ກ່າວມານັ້ນ ແມ່ນເປັນພຽງສ່ວນໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ, ເວົ້າລວມແລ້ວ ການຈະນຳພາບໍລິສັດ ໃຫ້ບັນລຸຈຸດປະສົງ ແລະ ມີການເຕີບໃຫຍ່ເຂັ້ມແຂງໃນຕໍ່ໜ້ານັ້ນ ປາສະຈາກບໍ່ໄດ້ທີ່ຕ້ອງມີການປະກອບສ່ວນຈາກທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ເວົ້າສະເພາະ ແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄະນະສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານທຸກຂັ້ນ ເພື່ອຕັ້ງໜ້າ ແລະ ເດັດດ່ຽວປະຕິບັດທຸກພາລະກິດໃຫ້ສຳເລັດໜ້າທີ່ຕາມການມອບໝາຍ ບົນພື້ນຖານກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການພາຍໃຕ້ການຊີ້ນໍາ ຈາກຄະນະພັກ ແລະ ການນໍາຂັ້ນເທິງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານຂອງ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ ກ້າວໄປຂ້າງໜ້າ ແລະ ປະສົບຜົນສຳເລັດຢ່າງຈົບງາມ, ແນໃສ່ສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາປະເທດຊາດ ໃຫ້ຈະເລີນກ້າວໜ້າ ຢ່າງເຂັ້ມແຂງ.

ທ່ານ. ສຸລິວັດ ສຸວັນນະຈູມຄໍາ
ປະທານສະພາບໍລິຫານ

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ