ລາຍລະອຽດ
ຮູບແບບ
ຂະໜາດ
ເຂົ້າເບິ່ງ
ດາວໂຫລດ
ເອກະສານລາຍງານການເງິນ ປະຈຳໄຕມາດ 1 (ກ່ອນກວດສອບ) ວັນທີ 31 ມີນາ 2024
pdf
4551 KB
ບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດປະຈຳໄຕມາດ 1. ວັນທີ 31 ມີນາ 2024
pdf
1221 KB
ແຈ້ງມະຕິທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ 2. 2024
pdf
295 KB
ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ປະຈໍາປີ 2023
pdf
5771 KB
ບົດລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ປະຈໍາປີ 2023
pdf
6611 KB
ເອກະສານລາຍງານການເງິນແບບສັງລວມ ແລະ ແບບແຍກກິດຈະການ ສຳລັບຈຸດປະສົງພິເສດ ສຳລັບປີສີ້ນສຸດວັນທີ 31 ທັນວາ 2023
pdf
5426 KB
ແຈ້ງມະຕິກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈຳປີ 2023
pdf
1395 KB
ເຊີນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈຳປີ 2023
pdf
4750 KB
ແຈ້ງມະຕິທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ 1. 2024
pdf
881 KB
ການໂອນຮຸ້ນ ຜ-ຟຟລ ທີ່ ບໍລິສັດ ພົງຊັບທະວີກໍ່ສ້າງ ຂົວ-ທາງ, ເຄຫະສະຖານ ແລະ ຊົນລະປະທານຈຳກັດຜູ້ດຽວ ຖືຄອງ ຈຳນວນ 24% ໃຫ້ແກ່ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ
pdf
403 KB
ແຈ້ງມະຕິທີ່ສໍາຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານສະໄໝວິສາມັນ ຄັ້ງທີ 1 ປີ 2024
pdf
403 KB
ລາຍລະອຽດ
ຮູບແບບ
ຂະໜາດ
ເຂົ້າເບິ່ງ
ດາວໂຫລດ
ແຈ້ງມະຕິທີ່ສໍາຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານສະໄໝວິສາມັນ ຄັ້ງທີ 3 ປີ 2023
pdf
521 KB
ຜ-ຟຟລ ເຂົ້າຮ່ວມງານ “ພິທີມອບ-ຮັບລາງວັນເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນດີເດັ່ນ & ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານດີເດັ່ນ ປະຈຳປີ 2023 ຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ"
pdf
553 KB
ເອກະສານລາຍງານການເງິນ ປະຈໍາໄຕມາດ 3 (ກ່ອນກວດສອບ) ວັນທີ 30 ກັນຍາ 2023
pdf
833 KB
ບົດລາຍງານຜົນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ປະຈໍາໄຕມາດ 3.2023
pdf
960 KB
ແຈ້ງມະຕິທີ່ສໍາຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ 4 ປີ 2023
pdf
388 KB
ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມວິສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຄັ້ງທີ 2 ປີ 2023
pdf
4.69 MB
ແຈ້ງມະຕິກອງປະຊຸມວິສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຄັ້ງທີ 2 ປະຈຳປີ 2023
pdf
876 KB
ບົດລາຍງານຜົນການປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ຂອງ ຜ-ຟຟລ ປະຈຳປີ 2023
pdf
4.15 MB
ບົດລາຍງານຜົນການຈັດລະດັບຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງ ຜ-ຟຟລ ຄັ້ງວັນທີ່ 22 ກັນຍາ 2023
pdf
220 KB
ເຊີນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມວິສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຄັ້ງທີ 2 ປະຈຳປີ 2023
pdf
8.89 MB
ເອກະສານລາຍງານການເງິນກາງປີ ແບບສັງລວມ ແລະ ແບບແຍກກິດຈະການ ສຳລັບໄລຍະຫົກເດືອນຕົ້ນປີ ສີ້ນສຸດ ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2023
pdf
8.89 MB
ແຈ້ງມະຕິທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ສະໄໝວິສາມັນ ຄັ້ງທີ 2. 2023
pdf
2.17 MB
ແຈ້ງມະຕິທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ 3. 2023
pdf
1.02 MB
ບົດລາຍງານຜົນການຈັດລະດັບຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງ ຜ-ຟຟລ ຄັ້ງວັນທີ່ 27 ກໍລະກົດ 2023
pdf
1.85 MB
ບົດລາຍງານຜົນການຈັດລະດັບຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງ ຜ-ຟຟລ ຄັ້ງວັນທີ່ 19 ພຶດສະພາ 2023
pdf
971 KB
ຜົນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ໄຕມາດ 1. 31 ມີນາ 2023
pdf
1,11 MB
ເອກະສານລາຍງານການເງິນປະຈໍາໄຕມາດ 1 (ກ່ອນກວດສອບ) ວັນທີ 31 ມີນາ 2023
pdf
4,39 MB
ແຈ້ງມະຕິທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ 2/2023
pdf
604 KB
ບັນທຶກກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ປະຈຳປີ 2022
pdf
5.96 MB
ບົດລາຍງານປະຈຳປີ 2022
pdf
1.67 MB
ເອກະສານລາຍງານການເງິນແບບລວມ ແລະ ແບບແຍກ 31 ທັນວາ 2022
pdf
6.11 MB
ແຈ້ງມະຕິກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈຳປີ 2022
pdf
2.55 MB
ໜັງສືແຈ້ງເຊີນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈຳປີ 2022
pdf
3.2 MB
ແຈ້ງມະຕິສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ 1 ປີ 2023
pdf
815 KB
ບົດລາຍງານຜົນການຈັດລະດັບຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງ ຜ-ຟຟລ ຄັ້ງວັນທີ 20 ກຸມພາ 2023
pdf
305 KB
ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸຸມວິສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຜ-ຟຟລ ຄັ້ງທີ 1.2023
pdf
3.94 MB
ແຈ້ງມະຕິທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ສະໄໝວິສາມັນ ຄັ້ງທີ 1.2023
pdf
777 KB
ແຈ້ງມະຕິກອງປະຊຸມວິສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຄັ້ງທີ 1 ປະຈຳປີ 2023
pdf
833 KB
ຜ-ຟຟລ ເຂົ້າຮ່ວມຮັບລາງວັນໃນງານ The Annual Global Economics Awards 2022
pdf
422 KB
ເຊີນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມວິສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຄັ້ງທີ 1 ປະຈຳປີ 2023
pdf
601 KB
ຜ-ຟຟລ ເຂົ້າຮ່ວມງານ “ພິທີມອບ-ຮັບລາງວັນເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນປະຈຳປີ 2022 ຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ”
pdf
481 KB
ລາຍລະອຽດ
ຮູບແບບ
ຂະໜາດ
ເຂົ້າເບິ່ງ
ດາວໂຫລດ
ການຈັດກອງປະຊຸມວິສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຄັ້ງທີ 1 ປະຈຳປີ 2023
pdf
681 KB
ເອກະສານລາຍງານການເງິນປະຈໍາໄຕມາດ 3 (ກ່ອນກວດສອບ) ວັນທີ 30 ກັນຍາ 2022
pdf
2.20 MB
ບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດ ປະຈຳໄຕມາດ 3.2022
pdf
1.18 MB
ແຈ້ງມະຕິທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ 4.2022
pdf
862 KB
ເອກະສານລາຍງານການເງິນສຳລັບໄລຍະຫົກເດືອນຕົ້ນປີ ສີ້ນສຸດ ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2022
pdf
6.83 MB
ບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດ ປະຈຳ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022
pdf
1.49 MB
ແຈ້ງການປ່ຽນແປງຫົວໜ້າພະແນກກວດສອບພາຍໃນຄົນໃໝ່
pdf
334 KB
ແຈ້ງມະຕິທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ 3.2022
pdf
650 KB
ແຈ້ງມະຕິກອງປະຊຸມວິສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຄັ້ງທີ 1/2022
pdf
728 KB
ເຊີນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມວິສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຄັ້ງທີ 1 ປະຈໍາປີ 2022.
pdf
1.78 MB
ແຈ້ງມະຕິທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ສະໄໝວິສາມັນ ຄັ້ງທີ 4/2022
pdf
705 KB
ຜົນການຈັດລະດັບຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຮຸ້ນກູ້ ຜ-ຟຟລ ຊຸດໃຫມ່ ໂດຍ TRIS Rating
pdf
307 KB
ບົດລາຍງານ ປະຈຳປີ 2021
pdf
7.88 MB
ແຈ້ງມະຕິທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ສະໄໝວິສາມັນ ຄັ້ງທີ 3/2022.
pdf
303 KB
ບົດລາຍງານຜົນການຈັດລະດັບຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງ ຜ-ຟຟລ ຄັ້ງວັນທີ່ 20 ພຶດສະພາ 2022
pdf
1.03 MB
ເອກະສານລາຍງານການເງິນປະຈໍາໄຕມາດ 1 (ກ່ອນກວດສອບ) ວັນທີ 31 ມີນາ 2022
pdf
4.61 MB
ຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດໄຕມາດ 1 . 31 ມີນາ 2022
pdf
5.36 MB
ແຈ້ງມະຕິທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ 2/2022
pdf
308 KB
ບັນທຶກກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ປະຈໍາປີ 2021 ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ
pdf
7.54 MB
ແຈ້ງມະຕິກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈໍາປີ 2021
pdf
1.53 MB
ເຊີນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈຳປີ 2021
pdf
2 MB
ແຈ້ງມະຕິທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ສະໄໝວິສາມັນ ຄັ້ງທີ 2/2022.
pdf
870 KB
ແຈ້ງມະຕິທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊູມສະພາບໍລິຫານສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ 1/ 2022
pdf
418 KB
ແຈ້ງມະຕິທີ່ສຳຄັນ ຂອງສະພາບໍລິຫານ ຄັ້ງວັນທີ 11 ມີນາ 2022
pdf
547 KB
ແຈ້ງມະຕິທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ສະໄໝວິສາມັນ ຄັ້ງທີ 1/2022
pdf
405 KB
ລາຍລະອຽດ
ຮູບແບບ
ຂະໜາດ
ເຂົ້າເບິ່ງ
ດາວໂຫລດ
ເອກະສານລາຍງານການເງິນ ປະຈຳໄຕມາດ 3. 30 ກັນຍາ 2021
pdf
4.58 MB
ແຈ້ງມະຕິທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ 4/2021
pdf
301 KB
ບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດ ປະຈຳ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2021
pdf
8.6 MB
ເອກະສານລາຍງານການເງິນສຳລັບໄລຍະຫົກເດືອນຕົ້ນປີ ສີ້ນສຸດ ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2021
pdf
6.68 MB
ແຈ້ງມະຕິທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານສະໄໜສາມັນ ຄັ້ງທີ 3/2021
pdf
383 KB
ຜົນການຈັດລະດັບຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຮຸ້ນກູ້ ຜ-ຟຟລ ຊຸດໃຫມ່ ໂດຍ TRIS Rating
pdf
277 KB
ແຈ້ງການປ່ຽນແປງຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີຄົນໃໝ່.
pdf
339 KB
ບົດລາຍງານຜົນການຈັດລະດັບຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງ ຜ-ຟຟລ ຄັ້ງວັນທີ່ 14 ພຶດສະພາ 2021
pdf
615 KB
ບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດ ໄຕມາດ 1. 31 ມີນາ 2021
pdf
4.29 MB
ແຈ້ງມະຕິທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ 2/2021
pdf
290 KB
ເອກະສານລາຍງານການເງິນແບບລວມ ແລະ ແບບແຍກ ສຳລັບປີສີ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ທັນວາ 2020
pdf
8.24 MB
ບົດລາຍງານປະຈຳປີ 2020
pdf
18.08 MB
ບັນທຶກກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ປະຈໍາປີ 2020 ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ
pdf
1.11 MB
ແຈ້ງມະຕິກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈຳປີ 2020
pdf
1.38 MB
ເຊີນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈຳປີ 2020
pdf
3.97 MB
ແຈ້ງມະຕິທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ 1/2021
pdf
1.16 MB
ບັນທຶກກອງປະຊຸມວິສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຄັ້ງທີ 1 ປີ 2021 ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ
pdf
4.21 MB
ແຈ້ງມະຕິກອງປະຊຸມວິສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຄັ້ງທີ 1/2021.
pdf
814 KB
ເຊີນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມວິສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຄັ້ງທີ 1/2021.
pdf
8.74 MB
ແຈ້ງວັນທີປະຊຸມວິສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຄັ້ງທີ 1/2021, ວັນທີປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ປະຈຳປີ 2020 ແລະ ວັນປິດປຶ້ມບັນຊີຜູ້ຖືຮຸ້ນ ເພື່ອກຳນົດສິດຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນໃນການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ
pdf
357 KB
ແຈ້ງມະຕິທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ສະໄໝວິສາມັນ ຄັ້ງທີ 1/2021.
pdf
909 KB
ຜົນການໂອນຮຸ້ນ ຜ-ຟຟລ ທີ່ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ຖືຄອງ ຈຳນວນ 24% ໃຫ້ແກ່ ບໍລິສັດ ພົງຊັບທະວີກໍ່ສ້າງ ຂົວ-ທາງ, ເຄຫະສະຖານ ແລະ ຊົນລະປະທານ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ
pdf
356 KB
ລາຍລະອຽດ
ຮູບແບບ
ຂະໜາດ
ເຂົ້າເບິ່ງ
ດາວໂຫລດ
ເອກະສານລາຍງານການເງິນ ໄຕມາດ 3.30 ກັນຍາ 2020
pdf
6706 KB
ແຈ້ງມະຕິທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ 4/2020
pdf
561 KB
ແຈ້ງການ ການເຫັນດີໃຫ້ ບໍລິສັດ ພົງຊັບທະວີ ກໍ່ສ້າງຂົວທາງ, ເຄຫະສະຖານ ແລະ ຊົນລະປະທານ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ດຳເນີນການຊື້ຮຸ້ນ ຜ-ຟຟລ ທີ່ ຟຟລ ຖືຄອງ.
pdf
341 KB
ແຈ້ງການປ່ຽນແປງຫົວໜ້າພະແນກກວດສອບພາຍໃນ ແລະ ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ.
pdf
308 KB
ພິທີເຊັນສັນຍາປະກັນໄພເຂື່ອນໄຟຟ້າ ຂອງ ຜ-ຟຟລ
pdf
346 KB
ບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 30 ມິຖຸນາ 2020
pdf
16.55 MB
ແຈ້ງມະຕິທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານສະໄຫມສາມັນ ຄັ້ງທີ 3/2020
pdf
393 KB
ບັນທຶກກອງປະຊຸມວິສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຄັ້ງທີ 1 ປີ 2020 ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ
pdf
980 KB
ແຈ້ງມະຕິກອງປະຊຸມວິສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຄັ້ງທີ 1/2020.
pdf
980 KB
ເຊີນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມວິສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຄັ້ງທີ່ 1/2020
pdf
13.71 MB
ແຈ້ງວາລະກອງປະຊຸມ, ວັນ-ເວລາ, ສະຖານທີ່ຈັດກອງປະຊຸມວິສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຄັ້ງທີ 1/2020 ຂອງ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ
pdf
603 KB
ແຈ້ງມະຕິທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານສະໄໝວິສາມັນ ຄັ້ງທີ 3/2020
pdf
1.01 MB
ແຈ້ງວັນທີປິດປຶ້ມບັນຊີຜູ້ຖືຮຸ້ນ ເພື່ອກຳນົດສິດຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນ ໃນການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມວິສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນຄັ້ງທີ 1/2020 ຂອງ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ
pdf
311 KB
ຜ-ຟຟລ ເຂົ້າຮ່ວມງານ “ພິທີມອບ-ຮັບລາງວັນເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນປະຈຳປີ 2019 ຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ”
pdf
103 KB
ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈຳປີ2019 ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ
pdf
6.31 MB
ໜຶ່ງໃນວຽກງານສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງຜ-ຟຟລ ໃນປີ 2020
pdf
914 KB
ແຈ້ງມະຕິກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ 2019.
pdf
1.61 MB
ບົດລາຍງານປະຈຳປີ 2019
pdf
18 MB
ບົດລາຍງານຜົນການຈັດລະດັບຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງ ຜ-ຟຟລ ຄັ້ງວັນທີ່ 15-05-2020
pdf
266 KB
ບົດລາຍງານຜົນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ໄຕມາດ 1 .31 ມີນາ 2020
pdf
3.84 MB
ເອກະສານລາຍງານການເງິນແບບລວມ ແລະ ແບບແຍກ ສຳລັບປີສີ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ທັນວາ 2019
pdf
3.32 MB
ການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ປະຈຳປີ 2019 ຂອງ ຜ-ຟຟລ.
pdf
1.52 MB
ແຈ້ງມະຕິທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ 2/2020
pdf
295 KB
ເຊີນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈຳປີ 2019
pdf
2.03 MB
ແຈ້ງປິດປຶ້ມບັນຊີຜູ້ຖືຮຸ້ນ ເພື່ອກຳນົດສິດຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນ
pdf
265 KB.
ແຈ້ງມະຕິຕົກລົງໝູນວຽນເປັນເອກະພາບສະພາບໍລິຫານ ຂອງບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ.
pdf
411 KB.
ແຈ້ງວາລະກອງປະຊຸມ, ວັນ-ເວລາ, ສະຖານທີ່ຈັດກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈຳປີ 2019 ຂອງ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ
pdf
631 KB.
ແຈ້ງການເລື່ອນການຈັດກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ປະຈຳປີ 2019
pdf
363 KB.
ການປະຕິບັດວຽກງານ ຂອງພະນັກງານ-ກຳມະກອນ ຂອງ ຜ-ຟຟລ ໃນໄລຍະທີ່ມີການລະບາດ ຂອງ ພະຍາດໂຄວິດ 19 (COVID-19)
pdf
600 KB.
ການປະຕິບັດມາດຕະການ ຂອງ ຜ-ຟຟລ ເພື່ອຮັບມືກັບສະພາບຂອງການແຜ່ລະບາດ ຂອງເຊື້ອພະຍາດຈຸລາໂລກ COVID-19
pdf
175 KB.
ແຈ້ງມະຕິທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ 1/2020
pdf
717 KB.
ແຈ້ງວັນທີປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈຳປີ 2019 ແລະ ວັນປິດປຶ້ມບັນຊີຜູ້ຖືຮຸ້ນ ເພື່ອກຳນົດສິດຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນໃນການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ.
pdf
323 KB.
ແຈ້ງມະຕິທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ສະໄໝວິສາມັນ ຄັ້ງທີ 1/2020.
pdf
662 KB.
ລາຍລະອຽດ
ຮູບແບບ
ຂະໜາດ
ເຂົ້າເບິ່ງ
ດາວໂຫລດ
ບັນດາເຂື່ອນຕ່າງໆ ຂອງ ຜ-ຟຟລ ຍັງປອດໄພ ຈາກແຜ່ນດິນໄຫວ
pdf
284 KB.
ບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດ ໄຕມາດ 3. 30 ກັນຍາ 2019
pdf
4.05 MB.
ແຈ້ງມະຕິທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ 4/2019.
pdf
330 KB.
ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ-1 ເດີນເຄື່ອງຜະລິດ ໄຟຟ້າ ປົກກະຕິ
pdf
494 KB.
ຜ-ຟຟລ ເຂົ້າຖືຮຸ້ນ ໃນເຂື່ອນໃຫຍ່ ແມ່ນ້ຳຂອງ ສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈ ແກ່ນັກລົງທຶນ
pdf
379 KB.
ການກະກຽມໃນການອອກ (Depositary Receipt) ຂອງບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ.
pdf
286 KB.
ການພັດທະນາເສັ້ນທາງເຂົ້າຫາຊຸມຊົນຂອງ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຄານ 2-3
pdf
513 KB.
ຜ-ຟຟລ ຮ່ວມມອບເງິນເພື່ອການບູລະນະສ້ອມແປງ ໂຮງຮຽນປະຖົມ ເຂື່ອນໄຟຟ້າແຊລະບຳ
pdf
558 KB.
ການຜະລິດ ຂອງບັນດາເຂື່ອນ ທາງພາກໃຕ້ຂອງ ຜ-ຟຟລ ສ່ວນໃຫຍ່ດຳເນີນການຜະລິດເປັນປົກກະຕິ
pdf
319 KB.
ການດັດແກ້ບາງເນື້ອໃນຂອງມະຕິທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ 3/2019, ເອກະສານສະບັບເລກທີ 1876/ຜ-ຟຟລ, ລົງວັນທີ 23 ສິງຫາ 2019.
pdf
309 KB.
ບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດ 6 ເດືອນຕົ້ນປິ ວັນທີ 30 ມີຖຸນາ ປີ 2019
pdf
11.72 MB.
ລະດັບນໍ້າຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຄານ 2-3 ຍັງຢູ່ໃນລະດັບທີ່ປອດໄພ.
pdf
451 KB.
ແຈ້ງມະຕິທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ 3/2019
pdf
402 KB.
ການປັບປ່ຽນລະດັບຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງ ບໍລິສັດ ແລະ ຮຸ້ນກູ້ ຂອງ ຜ-ຟຟລ 28-06-2019.
pdf
196 KB.
ຜ-ຟຟລ ໄດ້ມອບ ອຸປະກອນການສຶກສາ ແກ່ໂຮງຮຽນຫ່າງໃກສອກຫຼີກ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ “ຮັກນີ້ແດ່ພີ່ນ້ອງ ປີ3"
pdf
484 KB.
ຜົນສໍາເລັດການຮັບໂອນຮຸ້ນຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນໍ້າອູ 2,5,6.
pdf
354 KB.
ບົດລາຍງານຜົນການຈັດລະດັບຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງ ຜ-ຟຟລ ຄັ້ງວັນທີ່ 23-05-2019
pdf
550 KB.
ບົດລາຍງານຜົນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ໄຕມາດ 1 .31 ມີນາ 2019
pdf
8.13 MB.
ແຈ້ງມະຕິທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ 2/2019
pdf
307 KB.
ບັນທຶກກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈຳປີ 2018 ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ
pdf
4.50 KB.
ກອງປະຊຸມສາມັນ ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ປະຈຳປີ 2018
pdf
387 KB.
ແຈ້ງມະຕິກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈຳປີ 2018
pdf
1.14 MB.
ເອກະສານລາຍງານການເງິນສໍາລັບປີສິ້ນສຸດ 31 ທັນວາ 2018 ແລະ ບົດລາຍງານຂອງຜູ້ກວດສອບອິດສະລະ
pdf
9.34 MB.
ເຊີນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈຳປີ 2018
pdf
9.16 MB.
ແຈ້ງມະຕິຕົກລົງໝູນວຽນເປັນເອກະພາບ ຂອງສະພາບໍລິຫານ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ
pdf
377 KB.
ແຈ້ງມະຕິທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ 1/2019
pdf
622 KB.
ພິທີສະຫຼຸບຜົນສຳເລັດການອອກຮຸ້ນກູ້ສະກຸນເງິນບາດຂອງ ຜ-ຟຟລ ໃນປີ 2018-2019
pdf
451 KB.
ຜ–ຟຟລ ຮັບລາງວັນ Best Deal & Solution Awards 2018
pdf
393 KB.
ຜ-ຟຟລ ຮັບລາງວັນ ThaiBMA Award 2018
pdf
462 KB.
ຜົນສໍາເລັດການຮັບໂອນຮຸ້ນຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ໄຊຍະບູລີ ແລະ ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ດອນສາໂຮງ
pdf
349 KB.
ຜ-ຟຟລ ຮັບລາງວັນ FinanceAsia Achievement Awards 2018
pdf
375 KB.
ແຈ້ງວັນທີປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈຳປີ 2018 ແລະ ວັນປິດປຶ້ມບັນຊີຜູ້ຖືຮຸ້ນ ເພື່ອກຳນົດສິດຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນໃນການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ.
pdf
330 KB.
ແຈ້ງມະຕິທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານສະໄໝວິສາມັນ ຄັ້ງທີ 1/2019.
pdf
448 KB.
ຜ-ຟຟລ ຮັບລາງວັນ The Asset Triple A Country Awards 2018
pdf
386 KB.
ພິທີເປີດໂຕບໍລິສັດ E&E Engineering and Service Company Limited
pdf
437 KB.
ລາຍລະອຽດ
ຮູບແບບ
ຂະໜາດ
ເຂົ້າເບິ່ງ
ດາວໂຫລດ
ເຊັນສັນຍາ ສຳປະທານ ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນ້ຳພູນ ແລະ ເຂື່ອນ ໄຟຟ້າ ນ້ຳບີ 1,2 ແລະ 3
pdf
454 KB.
ຜ-ຟຟລ ຮ່ວມມອບເງີນອຸດໜູນແກ່ຄອບຄົວຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມ
pdf
447 KB.
ຜ-ຟຟລ ສະໜັບສະໜູນ ວັນສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນສ້າງຕັ້ງ ເມືອງວຽງໄຊ
pdf
396 KB.
ແຈ້ງມະຕິທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ 4/2018
pdf
332 KB.
ໂຄງການ “ຮັກນີ້ແດ່ພີ່ນ້ອງ ປີ 2” ໂຄງການເພື່ອການສຶກສາທີ່ດິຂຶ້ນ
pdf
364 KB.
ຜ–ຟຟລ ໄດ້ຮັບລາງວັນ Asia’s Best Performing Companies ໃນງານ Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards (ACES) 2018
pdf
381 KB.
ແຈ້ງການ: ເຖິງ: ບັນດາທ່ານ ຮັບຊາບກ່ຽວກັບການປິດປະຕູນໍ້າລົ້ນຂອງ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ 1.
pdf
356 KB.
ລາຍງານສະພາບນໍ້າຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ-1 ວັນທີ: 05/10/2018 ເວລາ 08:00 ໂມງ
pdf
765 KB.
ຜ-ຟຟລ ຮ່ວມສົມທົບທຶນເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມ
pdf
287 KB.
ລາຍງານສະພາບນໍ້າຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ-1 ວັນທີ: 04/10/2018 ເວລາ 08:00 ໂມງ
pdf
424 KB.
ລາຍງານສະພາບນໍ້າຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ-1 ວັນທີ: 03/10/2018 ເວລາ 08:00 ໂມງ
pdf
744 KB.
ລາຍງານສະພາບນໍ້າຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ-1 ວັນທີ: 02/10/2018 ເວລາ 08:00 ໂມງ
pdf
440 KB.
ລາຍງານສະພາບນໍ້າຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ-1 ວັນທີ: 01/10/2018 ເວລາ 08:00 ໂມງ
pdf
785 KB.
ລາຍງານສະພາບນໍ້າຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ-1 ວັນທີ: 28/9/2018 ເວລາ 08:00 ໂມງ
pdf
424 KB.
ລາຍງານສະພາບນໍ້າຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ-1 ວັນທີ: 27/9/2018 ເວລາ 08:00 ໂມງ
pdf
505 KB.
ລາຍງານສະພາບນໍ້າຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ-1 ວັນທີ: 26/9/2018 ເວລາ 08:00 ໂມງ
pdf
440 KB.
ລາຍງານສະພາບນໍ້າຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ-1 ວັນທີ່ 25/09/2018 ເວລາ 08:00AM
pdf
754 KB.
ລາຍງານສະພາບນໍ້າຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ-1 ວັນທີ 24/9/2018 ເວລາ 08:00 ໂມງ
pdf
448 KB.
ລາຍງານສະພາບນໍ້າຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ-1 ວັນທີ: 21/9/2018 ເວລາ 08:00 ໂມງ
pdf
837 KB.
ລາຍງານສະພາບນໍ້າຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ-1 ວັນທີ: 19/9/2018 ເວລາ 08:00 ໂມງ
pdf
837 KB.
ລາຍງານສະພາບນໍ້າຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ-1 ວັນທີ: 17/9/2018 ເວລາ 08:00 ໂມງ
pdf
806 KB.
ລາຍງານສະພາບນໍ້າຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ-1 ວັນທີ: 13/9/2018 ເວລາ 08:00 ໂມງ
pdf
788 KB.
ລາຍງານສະພາບນໍ້າຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ-1 ວັນທີ: 12/9/2018 ເວລາ 08:00 ໂມງ
pdf
788 KB.
ລາຍງານສະພາບນໍ້າຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ-1 ວັນທີ: 11/9/2018 ເວລາ 08:00 ໂມງ
pdf
788 KB.
ລາຍງານສະພາບນໍ້າຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ-1 ວັນທີ: 10/9/2018 ເວລາ 08:00 ໂມງ
pdf
788 KB.
ລາຍງານສະພາບນໍ້າຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ-1 ວັນທີ: 7/9/2018 ເວລາ 08:00 ໂມງ
pdf
788 KB.
ລາຍງານສະພາບນໍ້າຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ-1 ວັນທີ 6/9/2018 ເວລາ 08:00 ໂມງ
pdf
788 KB.
ລາຍງານສະພາບນໍ້າຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ-1 ວັນທີ: 05/9/2018 ເວລາ 08:00 ໂມງ
pdf
828 KB.
ລາຍງານສະພາບນໍ້າຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ-1 ວັນທີ: 4/9/2018 ເວລາ 08:00 ໂມງ
pdf
817 KB.
ລາຍງານສະພາບນໍ້າຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ-1 ວັນທີ່ 03/09/2018 ເວລາ 08:00 ໂມງ
pdf
864 KB.
ລາຍງານສະພາບນໍ້າຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ-1 ວັນທີ 31/8/2018 ເວລາ 08:00 ໂມງ
pdf
816 KB.
ບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດ 6 ເດືອນຕົ້ນປິ ວັນທີ 30 ມີຖຸນາ ປີ 2018
pdf
4.6 MB.
ບັນດາການນຳກະຊວງ ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ ປືກສາຫາລື ເລື່ອງລະດັບນໍ້າຂອງລ້ອງນໍ້າງື່ມ
pdf
364 KB.
ລາຍງານສະພາບນໍ້າຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ-1 ວັນທີ 30/8/2018 ເວລາ 08:00 ໂມງ
pdf
796 KB.
ລາຍງານສະພາບນໍ້າຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ-1 ວັນທີ 29/8/2018 ເວລາ 08:00 ໂມງ
pdf
553 KB.
ລາຍງານສະພາບນໍ້າຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ-1 ວັນທີ: 28/8/2018 ເວລາ 08:00 ໂມງ
pdf
455 KB.
ລາຍງານສະພາບນຳ້ຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ງື່ມ 1 ວັນທີ່ 24/8/2018 ເວລາ 08:00 ໂມງ
pdf
583 KB.
ລາຍງານສະພາບນໍ້າຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ-1 ວັນທີ່ 23/08/2018 ເວລາ 08:00 ໂມງ
pdf
489 KB.
ແຈ້ງປິດປຶ້ມບັນຊີຜູ້ຖືຮຸ້ນ ເພື່ອກຳນົດສິດຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນ
pdf
287 KB.
ແຈ້ງມະຕິທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ 3/2018.
pdf
399 KB.
ສະພາບການປ່ອຍນໍ້າຜ່ານປະຕູນໍ້າລົ້ນ ຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນໍ້າງື່ມ-1
pdf
766 KB.
ຝົນຕົກຢ່າງໜັກຕິດຕໍ່ກັນເປັນເວລາຫຼາຍວັນ ເຮັດໃຫ້ລຳດັບນໍ້າໃນອ່າງນໍ້າງື່ມເພີ່ມຂຶ້ນ.
pdf
332 KB.
ລະດັບນໍ້າຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຄານ 2-3 ຍັງຢູ່ໃນລະດັບທີ່ປອດໄພ
pdf
405 KB.
ພະນັກງານ ຜ-ຟຟລ ແລະ ພະນັກງານບໍລິສັດ ອອ້ມຂ້າງຮ່ວມບໍລິຈາກໃຫ້ຜູ້ປະສົບໄພນໍ້າຖ້ວມ ທີ່ ເມືອງ ສະໜາມໄຊ, ແຂວງອັດຕະປື
pdf
555 KB.
ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫລືອຜູ້ທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກການເກີດອຸປະຕິເຫດໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ເຊປຽນ-ເຊນໍ້ານ້ອຍ
pdf
398 KB.
TRIS RATING ຈັດອັນດັບເຄດິດຫຸ້ນກູ້ບໍ່ດ້ອຍສິດ ບໍ່ມີຫລັກຊັບຄໍ້າປະກັນວົງເງີນບໍ່ເກີນ 17,500 ລ້ານບາດ “EDL-GEN” ທີ່ລະດັບ “BBB+/NEGATIVE”
pdf
245 KB.
ຜົນການຈັດອັນດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ຂອງ ບໍລິສັດ ຜະລິດ - ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ ໂດຍ TRIS Rating ໃນວັນທີ 7 ມິຖຸນາ 2018
pdf
2.34 MB.
ຜ-ຟຟລ ໄດ້ຮັບລາງວັນ Green leadership ໃນງານ Asia Responsible Enterprise Award (AREA) 2018
pdf
69 KB.
ການປ່ຽນກາປະທັບໃໝ່ ຂອງບໍລິສັດ ຜະລິດ - ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ
pdf
264 KB.
ບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດໄຕມາດ 1 ສີ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ມີນາ 2018
pdf
5.9 MB.
ແຈ້ງມະຕິທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ 2/2018
pdf
313 KB.
ບົດລາຍງານປະຈໍາປີ 2017
pdf
27.2 MB.
ບັນທຶກກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈຳປີ 2017 ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ
pdf
5.36 MB.
ແຈ້ງມະຕິກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈຳປີ 2017
pdf
1.3 MB.
ເອກະສານລາຍງານການເງິນສໍາລັບປີສິ້ນສຸດ 31 ທັນວາ 2017
pdf
15.5 MB.
ແຈ້ງເຊີນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖື ຮຸ້ນປະຈຳປີ 2017
pdf
19.9 MB.
ແຈ້ງມະຕິທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ 1/2018
pdf
859 KB.
ແຈ້ງມະຕິທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານສະໄໝ ວິສາມັນ ຄັ້ງທີ່ 1/2018
pdf
388 KB.
ຜ-ຟຟລ ຮັບລາງວັນ ດີເດັ່ນ ໃນງານ ASEAN-China Award 2017
pdf
650 KB.
ລາຍລະອຽດ
ຮູບແບບ
ຂະໜາດ
ເຂົ້າເບິ່ງ
ດາວໂຫລດ
ຜ-ຟຟລ ຮັບລາງວັນ ASEAN Business AWARD (ABA) 2017
pdf
258 KB.
ຜ-ຟຟລ ໃຫ້ການອຸປະຖຳອາຄານຮຽນຫຼັງໃໝ່ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນສຶກສາແສງສະຫວ່າງ ເມືອງແກ້ວອຸດົມ, ແຂວງວຽງຈັນ ຄັ້ງວັນທີ 26/12/2016
pdf
195 KB.
ຜ-ຟຟລ ມອບອຸປະກອນການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ພ້ອມດ້ວຍເຄື່ອງອຸປະໂພກບໍລິໂພກໃຫ້ໂຮງຮຽນບ້ານພູຊ້າງ, ເມືອງຊຽງເງິນ ແຂວງຫຼວງພະບາງ.
pdf
187 KB.
ບັນທຶກ​ກອງ​ປະຊຸມວິສາມັນ​ຜູ້​ຖື​ຮຸ້ນຄັ້ງ​ທີ 1/2017 ບໍລິສັດ ຜະລິດ-​ໄຟຟ້າ​ລາວ ມະຫາຊົນ
pdf
305 KB.
ບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດໄຕມາດ 1 ສີ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ມີນາ 2017
pdf
8.86 MB.
ຜົນການຈັດອັນດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ຂອງ ບໍລິສັດ ຜະລິດ - ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ ໂດຍ TRIS Rating ໃນວັນທີ 12 ມິຖຸນາ 2017
pdf
534 KB.
ບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ 6 ເດືອນຕົ້ນປິ ວັນທີ 30 ມີຖຸນາ ປີ 2017
pdf
11.3 MB.
ແຈ້້ງມະຕິສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ່ 3,2017
pdf
370 KB.
ແຈ້ງປ່ຽນວັນຈ່າຍເງິນປັນຜົນ 10,10,2017
pdf
370 KB.
ລາຍລະອຽດ
ຮູບແບບ
ຂະໜາດ
ເຂົ້າເບິ່ງ
ດາວໂຫລດ
ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ ສະໜັບສະໜູນ ງົບປະມານໃຫ້ແກ່ ສະມາຄົມຄົນຫູໜວກ
pdf
377 KB.
ພິທີເຊັນສັນຍາ ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າດິກ 1 ລະຫວ່າງ ບໍລິສັດ ນໍ້າດິກ 1 ພາວເວີ້ ຈໍາກັດ ແລະ ບໍລິສັດ ເອວິກ ອີນເຕີເນຊັນເນວ ໂປຣເຈັກ ເອັນຈີເນຍຣິງ
pdf
245 KB.
ພິທີລົງນາມສັນຍາໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າພູນ ລະຫວ່າງ ບໍລິສັດ ນໍ້າພູນ ພາວເວີ ຈຳກັດ ແລະ ບໍລິສັດ ພາວເວີໄຊນາ ເສີນຕູ່ ເອັນຈີເນຍຣິງ ຄໍເປີເຣຊັນ ຈໍາກັດ
pdf
243 KB.
ບັນທຶກກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈຳປີ 2016 ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ
pdf
4.15 MB.
ແຈ້ງມະຕິທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານສະໄໝວິສາມັນ ຄັ້ງທີ 4/2016
pdf
306 KB.
ບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດໄຕມາດ 3 ສີ້ນສຸດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2016
pdf
8.90 MB.
ຜ-ຟຟລ ຮັບລາງວັນ The Asset Triple A Awards 2016
pdf
279 KB.
ເຊີນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ປະຈຳປີ 2016
pdf
22.7 MB.
ລາຍລະອຽດ
ຮູບແບບ
ຂະໜາດ
ເຂົ້າເບິ່ງ
ດາວໂຫລດ
ແຈ້ງການຈອງຊື້ຮຸ້ນສາມັນເພີ່ມທຶນທີ່ຈະສະເໜີຂາຍຕໍ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນເດີມຕາມສັດສ່ວນການຖືຮຸ້ນ (Right Offering (RO)) ແລະ ສະເໜີຂາຍຕໍ່ມວນຊົນ (Public Offering (PO)) ຂອງ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ
pdf
725 KB.
ການເພິ່ມອັດຕາສ່ວນການຖືຄອງຮຸ້ນ ຂອງຜູ້ລົງທຶນຕ່າງປະເທດ
pdf
282 KB.
ແຈ້ງມະຕິທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ສະໄໝວິສາມັນຄັ້ງທີ 4/2015
pdf
382 KB.
ແຈ້ງມະຕິທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ 3/2015
pdf
322 KB.
ແຈ້ງປິດປຶ້ມບັນຊີຜູ້ຖືຮຸ້ນ ເພື່ອກຳນົດສິດຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນ
pdf
290 KB.
ອະນຸມັດການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນເພີ່ມທຶນຂອງ ບໍລິສັດຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ
pdf
17.4 KB.
ອະນຸມັດການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນເພີ່ມທຶນຂອງ ບໍລິສັດຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ
pdf
27.6 KB.
ບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນທຸລະກີດ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ສີ້ນສຸດ ວັນທີ 30 ມີຖຸນາ 2015
pdf
11.7 MB.
ບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດໄຕມາດ 3 ສີ້ນສຸດວັນທີ່ 30 ກັນຍາ 2015
pdf
9.04 MB.
ແຈ້ງປິດປຶ້ມບັນຊີຜູ້ຖືຮຸ້ນ ເພື່ອກຳນົດສິດຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນ
pdf
209 KB.
2024
ລາຍລະອຽດ
ຮູບແບບ
ຂະໜາດ
ເຂົ້າເບິ່ງ
ດາວໂຫລດ
ເອກະສານລາຍງານການເງິນ ປະຈຳໄຕມາດ 1 (ກ່ອນກວດສອບ) ວັນທີ 31 ມີນາ 2024
pdf
4551 KB
ບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດປະຈຳໄຕມາດ 1. ວັນທີ 31 ມີນາ 2024
pdf
1221 KB
ແຈ້ງມະຕິທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ 2. 2024
pdf
295 KB
ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ປະຈໍາປີ 2023
pdf
5771 KB
ບົດລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ປະຈໍາປີ 2023
pdf
6611 KB
ເອກະສານລາຍງານການເງິນແບບສັງລວມ ແລະ ແບບແຍກກິດຈະການ ສຳລັບຈຸດປະສົງພິເສດ ສຳລັບປີສີ້ນສຸດວັນທີ 31 ທັນວາ 2023
pdf
5426 KB
ແຈ້ງມະຕິກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈຳປີ 2023
pdf
1395 KB
ເຊີນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈຳປີ 2023
pdf
4750 KB
ແຈ້ງມະຕິທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ 1. 2024
pdf
881 KB
ການໂອນຮຸ້ນ ຜ-ຟຟລ ທີ່ ບໍລິສັດ ພົງຊັບທະວີກໍ່ສ້າງ ຂົວ-ທາງ, ເຄຫະສະຖານ ແລະ ຊົນລະປະທານຈຳກັດຜູ້ດຽວ ຖືຄອງ ຈຳນວນ 24% ໃຫ້ແກ່ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ
pdf
403 KB
ແຈ້ງມະຕິທີ່ສໍາຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານສະໄໝວິສາມັນ ຄັ້ງທີ 1 ປີ 2024
pdf
403 KB
2023
ລາຍລະອຽດ
ຮູບແບບ
ຂະໜາດ
ເຂົ້າເບິ່ງ
ດາວໂຫລດ
ແຈ້ງມະຕິທີ່ສໍາຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານສະໄໝວິສາມັນ ຄັ້ງທີ 3 ປີ 2023
pdf
521 KB
ຜ-ຟຟລ ເຂົ້າຮ່ວມງານ “ພິທີມອບ-ຮັບລາງວັນເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນດີເດັ່ນ & ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານດີເດັ່ນ ປະຈຳປີ 2023 ຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ"
pdf
553 KB
ເອກະສານລາຍງານການເງິນ ປະຈໍາໄຕມາດ 3 (ກ່ອນກວດສອບ) ວັນທີ 30 ກັນຍາ 2023
pdf
833 KB
ບົດລາຍງານຜົນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ປະຈໍາໄຕມາດ 3.2023
pdf
960 KB
ແຈ້ງມະຕິທີ່ສໍາຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ 4 ປີ 2023
pdf
388 KB
ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມວິສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຄັ້ງທີ 2 ປີ 2023
pdf
4.69 MB
ແຈ້ງມະຕິກອງປະຊຸມວິສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຄັ້ງທີ 2 ປະຈຳປີ 2023
pdf
876 KB
ບົດລາຍງານຜົນການປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ຂອງ ຜ-ຟຟລ ປະຈຳປີ 2023
pdf
4.15 MB
ບົດລາຍງານຜົນການຈັດລະດັບຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງ ຜ-ຟຟລ ຄັ້ງວັນທີ່ 22 ກັນຍາ 2023
pdf
220 KB
ເຊີນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມວິສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຄັ້ງທີ 2 ປະຈຳປີ 2023
pdf
8.89 MB
ເອກະສານລາຍງານການເງິນກາງປີ ແບບສັງລວມ ແລະ ແບບແຍກກິດຈະການ ສຳລັບໄລຍະຫົກເດືອນຕົ້ນປີ ສີ້ນສຸດ ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2023
pdf
8.89 MB
ແຈ້ງມະຕິທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ສະໄໝວິສາມັນ ຄັ້ງທີ 2. 2023
pdf
2.17 MB
ແຈ້ງມະຕິທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ 3. 2023
pdf
1.02 MB
ບົດລາຍງານຜົນການຈັດລະດັບຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງ ຜ-ຟຟລ ຄັ້ງວັນທີ່ 27 ກໍລະກົດ 2023
pdf
1.85 MB
ບົດລາຍງານຜົນການຈັດລະດັບຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງ ຜ-ຟຟລ ຄັ້ງວັນທີ່ 19 ພຶດສະພາ 2023
pdf
971 KB
ຜົນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ໄຕມາດ 1. 31 ມີນາ 2023
pdf
1,11 MB
ເອກະສານລາຍງານການເງິນປະຈໍາໄຕມາດ 1 (ກ່ອນກວດສອບ) ວັນທີ 31 ມີນາ 2023
pdf
4,39 MB
ແຈ້ງມະຕິທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ 2/2023
pdf
604 KB
ບັນທຶກກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ປະຈຳປີ 2022
pdf
5.96 MB
ບົດລາຍງານປະຈຳປີ 2022
pdf
1.67 MB
ເອກະສານລາຍງານການເງິນແບບລວມ ແລະ ແບບແຍກ 31 ທັນວາ 2022
pdf
6.11 MB
ແຈ້ງມະຕິກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈຳປີ 2022
pdf
2.55 MB
ໜັງສືແຈ້ງເຊີນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈຳປີ 2022
pdf
3.2 MB
ແຈ້ງມະຕິສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ 1 ປີ 2023
pdf
815 KB
ບົດລາຍງານຜົນການຈັດລະດັບຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງ ຜ-ຟຟລ ຄັ້ງວັນທີ 20 ກຸມພາ 2023
pdf
305 KB
ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸຸມວິສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຜ-ຟຟລ ຄັ້ງທີ 1.2023
pdf
3.94 MB
ແຈ້ງມະຕິທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ສະໄໝວິສາມັນ ຄັ້ງທີ 1.2023
pdf
777 KB
ແຈ້ງມະຕິກອງປະຊຸມວິສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຄັ້ງທີ 1 ປະຈຳປີ 2023
pdf
833 KB
ຜ-ຟຟລ ເຂົ້າຮ່ວມຮັບລາງວັນໃນງານ The Annual Global Economics Awards 2022
pdf
422 KB
ເຊີນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມວິສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຄັ້ງທີ 1 ປະຈຳປີ 2023
pdf
601 KB
ຜ-ຟຟລ ເຂົ້າຮ່ວມງານ “ພິທີມອບ-ຮັບລາງວັນເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນປະຈຳປີ 2022 ຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ”
pdf
481 KB
2022
ລາຍລະອຽດ
ຮູບແບບ
ຂະໜາດ
ເຂົ້າເບິ່ງ
ດາວໂຫລດ
ການຈັດກອງປະຊຸມວິສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຄັ້ງທີ 1 ປະຈຳປີ 2023
pdf
681 KB
ເອກະສານລາຍງານການເງິນປະຈໍາໄຕມາດ 3 (ກ່ອນກວດສອບ) ວັນທີ 30 ກັນຍາ 2022
pdf
2.20 MB
ບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດ ປະຈຳໄຕມາດ 3.2022
pdf
1.18 MB
ແຈ້ງມະຕິທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ 4.2022
pdf
862 KB
ເອກະສານລາຍງານການເງິນສຳລັບໄລຍະຫົກເດືອນຕົ້ນປີ ສີ້ນສຸດ ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2022
pdf
6.83 MB
ບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດ ປະຈຳ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022
pdf
1.49 MB
ແຈ້ງການປ່ຽນແປງຫົວໜ້າພະແນກກວດສອບພາຍໃນຄົນໃໝ່
pdf
334 KB
ແຈ້ງມະຕິທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ 3.2022
pdf
650 KB
ແຈ້ງມະຕິກອງປະຊຸມວິສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຄັ້ງທີ 1/2022
pdf
728 KB
ເຊີນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມວິສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຄັ້ງທີ 1 ປະຈໍາປີ 2022.
pdf
1.78 MB
ແຈ້ງມະຕິທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ສະໄໝວິສາມັນ ຄັ້ງທີ 4/2022
pdf
705 KB
ຜົນການຈັດລະດັບຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຮຸ້ນກູ້ ຜ-ຟຟລ ຊຸດໃຫມ່ ໂດຍ TRIS Rating
pdf
307 KB
ບົດລາຍງານ ປະຈຳປີ 2021
pdf
7.88 MB
ແຈ້ງມະຕິທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ສະໄໝວິສາມັນ ຄັ້ງທີ 3/2022.
pdf
303 KB
ບົດລາຍງານຜົນການຈັດລະດັບຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງ ຜ-ຟຟລ ຄັ້ງວັນທີ່ 20 ພຶດສະພາ 2022
pdf
1.03 MB
ເອກະສານລາຍງານການເງິນປະຈໍາໄຕມາດ 1 (ກ່ອນກວດສອບ) ວັນທີ 31 ມີນາ 2022
pdf
4.61 MB
ຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດໄຕມາດ 1 . 31 ມີນາ 2022
pdf
5.36 MB
ແຈ້ງມະຕິທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ 2/2022
pdf
308 KB
ບັນທຶກກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ປະຈໍາປີ 2021 ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ
pdf
7.54 MB
ແຈ້ງມະຕິກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈໍາປີ 2021
pdf
1.53 MB
ເຊີນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈຳປີ 2021
pdf
2 MB
ແຈ້ງມະຕິທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ສະໄໝວິສາມັນ ຄັ້ງທີ 2/2022.
pdf
870 KB
ແຈ້ງມະຕິທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊູມສະພາບໍລິຫານສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ 1/ 2022
pdf
418 KB
ແຈ້ງມະຕິທີ່ສຳຄັນ ຂອງສະພາບໍລິຫານ ຄັ້ງວັນທີ 11 ມີນາ 2022
pdf
547 KB
ແຈ້ງມະຕິທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ສະໄໝວິສາມັນ ຄັ້ງທີ 1/2022
pdf
405 KB
2021
ລາຍລະອຽດ
ຮູບແບບ
ຂະໜາດ
ເຂົ້າເບິ່ງ
ດາວໂຫລດ
ເອກະສານລາຍງານການເງິນ ປະຈຳໄຕມາດ 3. 30 ກັນຍາ 2021
pdf
4.58 MB
ແຈ້ງມະຕິທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ 4/2021
pdf
301 KB
ບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດ ປະຈຳ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2021
pdf
8.6 MB
ເອກະສານລາຍງານການເງິນສຳລັບໄລຍະຫົກເດືອນຕົ້ນປີ ສີ້ນສຸດ ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2021
pdf
6.68 MB
ແຈ້ງມະຕິທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານສະໄໜສາມັນ ຄັ້ງທີ 3/2021
pdf
383 KB
ຜົນການຈັດລະດັບຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຮຸ້ນກູ້ ຜ-ຟຟລ ຊຸດໃຫມ່ ໂດຍ TRIS Rating
pdf
277 KB
ແຈ້ງການປ່ຽນແປງຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີຄົນໃໝ່.
pdf
339 KB
ບົດລາຍງານຜົນການຈັດລະດັບຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງ ຜ-ຟຟລ ຄັ້ງວັນທີ່ 14 ພຶດສະພາ 2021
pdf
615 KB
ບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດ ໄຕມາດ 1. 31 ມີນາ 2021
pdf
4.29 MB
ແຈ້ງມະຕິທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ 2/2021
pdf
290 KB
ເອກະສານລາຍງານການເງິນແບບລວມ ແລະ ແບບແຍກ ສຳລັບປີສີ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ທັນວາ 2020
pdf
8.24 MB
ບົດລາຍງານປະຈຳປີ 2020
pdf
18.08 MB
ບັນທຶກກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ປະຈໍາປີ 2020 ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ
pdf
1.11 MB
ແຈ້ງມະຕິກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈຳປີ 2020
pdf
1.38 MB
ເຊີນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈຳປີ 2020
pdf
3.97 MB
ແຈ້ງມະຕິທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ 1/2021
pdf
1.16 MB
ບັນທຶກກອງປະຊຸມວິສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຄັ້ງທີ 1 ປີ 2021 ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ
pdf
4.21 MB
ແຈ້ງມະຕິກອງປະຊຸມວິສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຄັ້ງທີ 1/2021.
pdf
814 KB
ເຊີນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມວິສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຄັ້ງທີ 1/2021.
pdf
8.74 MB
ແຈ້ງວັນທີປະຊຸມວິສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຄັ້ງທີ 1/2021, ວັນທີປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ປະຈຳປີ 2020 ແລະ ວັນປິດປຶ້ມບັນຊີຜູ້ຖືຮຸ້ນ ເພື່ອກຳນົດສິດຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນໃນການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ
pdf
357 KB
ແຈ້ງມະຕິທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ສະໄໝວິສາມັນ ຄັ້ງທີ 1/2021.
pdf
909 KB
ຜົນການໂອນຮຸ້ນ ຜ-ຟຟລ ທີ່ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ຖືຄອງ ຈຳນວນ 24% ໃຫ້ແກ່ ບໍລິສັດ ພົງຊັບທະວີກໍ່ສ້າງ ຂົວ-ທາງ, ເຄຫະສະຖານ ແລະ ຊົນລະປະທານ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ
pdf
356 KB
2020
ລາຍລະອຽດ
ຮູບແບບ
ຂະໜາດ
ເຂົ້າເບິ່ງ
ດາວໂຫລດ
ເອກະສານລາຍງານການເງິນ ໄຕມາດ 3.30 ກັນຍາ 2020
pdf
6706 KB
ແຈ້ງມະຕິທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ 4/2020
pdf
561 KB
ແຈ້ງການ ການເຫັນດີໃຫ້ ບໍລິສັດ ພົງຊັບທະວີ ກໍ່ສ້າງຂົວທາງ, ເຄຫະສະຖານ ແລະ ຊົນລະປະທານ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ດຳເນີນການຊື້ຮຸ້ນ ຜ-ຟຟລ ທີ່ ຟຟລ ຖືຄອງ.
pdf
341 KB
ແຈ້ງການປ່ຽນແປງຫົວໜ້າພະແນກກວດສອບພາຍໃນ ແລະ ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ.
pdf
308 KB
ພິທີເຊັນສັນຍາປະກັນໄພເຂື່ອນໄຟຟ້າ ຂອງ ຜ-ຟຟລ
pdf
346 KB
ບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 30 ມິຖຸນາ 2020
pdf
16.55 MB
ແຈ້ງມະຕິທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານສະໄຫມສາມັນ ຄັ້ງທີ 3/2020
pdf
393 KB
ບັນທຶກກອງປະຊຸມວິສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຄັ້ງທີ 1 ປີ 2020 ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ
pdf
980 KB
ແຈ້ງມະຕິກອງປະຊຸມວິສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຄັ້ງທີ 1/2020.
pdf
980 KB
ເຊີນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມວິສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຄັ້ງທີ່ 1/2020
pdf
13.71 MB
ແຈ້ງວາລະກອງປະຊຸມ, ວັນ-ເວລາ, ສະຖານທີ່ຈັດກອງປະຊຸມວິສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຄັ້ງທີ 1/2020 ຂອງ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ
pdf
603 KB
ແຈ້ງມະຕິທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານສະໄໝວິສາມັນ ຄັ້ງທີ 3/2020
pdf
1.01 MB
ແຈ້ງວັນທີປິດປຶ້ມບັນຊີຜູ້ຖືຮຸ້ນ ເພື່ອກຳນົດສິດຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນ ໃນການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມວິສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນຄັ້ງທີ 1/2020 ຂອງ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ
pdf
311 KB
ຜ-ຟຟລ ເຂົ້າຮ່ວມງານ “ພິທີມອບ-ຮັບລາງວັນເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນປະຈຳປີ 2019 ຂອງບໍລິສັດຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ”
pdf
103 KB
ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈຳປີ2019 ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ
pdf
6.31 MB
ໜຶ່ງໃນວຽກງານສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງຜ-ຟຟລ ໃນປີ 2020
pdf
914 KB
ແຈ້ງມະຕິກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ 2019.
pdf
1.61 MB
ບົດລາຍງານປະຈຳປີ 2019
pdf
18 MB
ບົດລາຍງານຜົນການຈັດລະດັບຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງ ຜ-ຟຟລ ຄັ້ງວັນທີ່ 15-05-2020
pdf
266 KB
ບົດລາຍງານຜົນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ໄຕມາດ 1 .31 ມີນາ 2020
pdf
3.84 MB
ເອກະສານລາຍງານການເງິນແບບລວມ ແລະ ແບບແຍກ ສຳລັບປີສີ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ທັນວາ 2019
pdf
3.32 MB
ການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ປະຈຳປີ 2019 ຂອງ ຜ-ຟຟລ.
pdf
1.52 MB
ແຈ້ງມະຕິທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ 2/2020
pdf
295 KB
ເຊີນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈຳປີ 2019
pdf
2.03 MB
ແຈ້ງປິດປຶ້ມບັນຊີຜູ້ຖືຮຸ້ນ ເພື່ອກຳນົດສິດຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນ
pdf
265 KB.
ແຈ້ງມະຕິຕົກລົງໝູນວຽນເປັນເອກະພາບສະພາບໍລິຫານ ຂອງບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ.
pdf
411 KB.
ແຈ້ງວາລະກອງປະຊຸມ, ວັນ-ເວລາ, ສະຖານທີ່ຈັດກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈຳປີ 2019 ຂອງ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ
pdf
631 KB.
ແຈ້ງການເລື່ອນການຈັດກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ປະຈຳປີ 2019
pdf
363 KB.
ການປະຕິບັດວຽກງານ ຂອງພະນັກງານ-ກຳມະກອນ ຂອງ ຜ-ຟຟລ ໃນໄລຍະທີ່ມີການລະບາດ ຂອງ ພະຍາດໂຄວິດ 19 (COVID-19)
pdf
600 KB.
ການປະຕິບັດມາດຕະການ ຂອງ ຜ-ຟຟລ ເພື່ອຮັບມືກັບສະພາບຂອງການແຜ່ລະບາດ ຂອງເຊື້ອພະຍາດຈຸລາໂລກ COVID-19
pdf
175 KB.
ແຈ້ງມະຕິທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ 1/2020
pdf
717 KB.
ແຈ້ງວັນທີປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈຳປີ 2019 ແລະ ວັນປິດປຶ້ມບັນຊີຜູ້ຖືຮຸ້ນ ເພື່ອກຳນົດສິດຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນໃນການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ.
pdf
323 KB.
ແຈ້ງມະຕິທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ສະໄໝວິສາມັນ ຄັ້ງທີ 1/2020.
pdf
662 KB.
2019
ລາຍລະອຽດ
ຮູບແບບ
ຂະໜາດ
ເຂົ້າເບິ່ງ
ດາວໂຫລດ
ບັນດາເຂື່ອນຕ່າງໆ ຂອງ ຜ-ຟຟລ ຍັງປອດໄພ ຈາກແຜ່ນດິນໄຫວ
pdf
284 KB.
ບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດ ໄຕມາດ 3. 30 ກັນຍາ 2019
pdf
4.05 MB.
ແຈ້ງມະຕິທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ 4/2019.
pdf
330 KB.
ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ-1 ເດີນເຄື່ອງຜະລິດ ໄຟຟ້າ ປົກກະຕິ
pdf
494 KB.
ຜ-ຟຟລ ເຂົ້າຖືຮຸ້ນ ໃນເຂື່ອນໃຫຍ່ ແມ່ນ້ຳຂອງ ສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈ ແກ່ນັກລົງທຶນ
pdf
379 KB.
ການກະກຽມໃນການອອກ (Depositary Receipt) ຂອງບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ.
pdf
286 KB.
ການພັດທະນາເສັ້ນທາງເຂົ້າຫາຊຸມຊົນຂອງ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຄານ 2-3
pdf
513 KB.
ຜ-ຟຟລ ຮ່ວມມອບເງິນເພື່ອການບູລະນະສ້ອມແປງ ໂຮງຮຽນປະຖົມ ເຂື່ອນໄຟຟ້າແຊລະບຳ
pdf
558 KB.
ການຜະລິດ ຂອງບັນດາເຂື່ອນ ທາງພາກໃຕ້ຂອງ ຜ-ຟຟລ ສ່ວນໃຫຍ່ດຳເນີນການຜະລິດເປັນປົກກະຕິ
pdf
319 KB.
ການດັດແກ້ບາງເນື້ອໃນຂອງມະຕິທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ 3/2019, ເອກະສານສະບັບເລກທີ 1876/ຜ-ຟຟລ, ລົງວັນທີ 23 ສິງຫາ 2019.
pdf
309 KB.
ບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດ 6 ເດືອນຕົ້ນປິ ວັນທີ 30 ມີຖຸນາ ປີ 2019
pdf
11.72 MB.
ລະດັບນໍ້າຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຄານ 2-3 ຍັງຢູ່ໃນລະດັບທີ່ປອດໄພ.
pdf
451 KB.
ແຈ້ງມະຕິທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ 3/2019
pdf
402 KB.
ການປັບປ່ຽນລະດັບຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງ ບໍລິສັດ ແລະ ຮຸ້ນກູ້ ຂອງ ຜ-ຟຟລ 28-06-2019.
pdf
196 KB.
ຜ-ຟຟລ ໄດ້ມອບ ອຸປະກອນການສຶກສາ ແກ່ໂຮງຮຽນຫ່າງໃກສອກຫຼີກ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ “ຮັກນີ້ແດ່ພີ່ນ້ອງ ປີ3"
pdf
484 KB.
ຜົນສໍາເລັດການຮັບໂອນຮຸ້ນຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນໍ້າອູ 2,5,6.
pdf
354 KB.
ບົດລາຍງານຜົນການຈັດລະດັບຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງ ຜ-ຟຟລ ຄັ້ງວັນທີ່ 23-05-2019
pdf
550 KB.
ບົດລາຍງານຜົນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ໄຕມາດ 1 .31 ມີນາ 2019
pdf
8.13 MB.
ແຈ້ງມະຕິທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ 2/2019
pdf
307 KB.
ບັນທຶກກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈຳປີ 2018 ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ
pdf
4.50 KB.
ກອງປະຊຸມສາມັນ ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ປະຈຳປີ 2018
pdf
387 KB.
ແຈ້ງມະຕິກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈຳປີ 2018
pdf
1.14 MB.
ເອກະສານລາຍງານການເງິນສໍາລັບປີສິ້ນສຸດ 31 ທັນວາ 2018 ແລະ ບົດລາຍງານຂອງຜູ້ກວດສອບອິດສະລະ
pdf
9.34 MB.
ເຊີນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈຳປີ 2018
pdf
9.16 MB.
ແຈ້ງມະຕິຕົກລົງໝູນວຽນເປັນເອກະພາບ ຂອງສະພາບໍລິຫານ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ
pdf
377 KB.
ແຈ້ງມະຕິທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ 1/2019
pdf
622 KB.
ພິທີສະຫຼຸບຜົນສຳເລັດການອອກຮຸ້ນກູ້ສະກຸນເງິນບາດຂອງ ຜ-ຟຟລ ໃນປີ 2018-2019
pdf
451 KB.
ຜ–ຟຟລ ຮັບລາງວັນ Best Deal & Solution Awards 2018
pdf
393 KB.
ຜ-ຟຟລ ຮັບລາງວັນ ThaiBMA Award 2018
pdf
462 KB.
ຜົນສໍາເລັດການຮັບໂອນຮຸ້ນຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ໄຊຍະບູລີ ແລະ ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ດອນສາໂຮງ
pdf
349 KB.
ຜ-ຟຟລ ຮັບລາງວັນ FinanceAsia Achievement Awards 2018
pdf
375 KB.
ແຈ້ງວັນທີປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈຳປີ 2018 ແລະ ວັນປິດປຶ້ມບັນຊີຜູ້ຖືຮຸ້ນ ເພື່ອກຳນົດສິດຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນໃນການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ.
pdf
330 KB.
ແຈ້ງມະຕິທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານສະໄໝວິສາມັນ ຄັ້ງທີ 1/2019.
pdf
448 KB.
ຜ-ຟຟລ ຮັບລາງວັນ The Asset Triple A Country Awards 2018
pdf
386 KB.
ພິທີເປີດໂຕບໍລິສັດ E&E Engineering and Service Company Limited
pdf
437 KB.
2018
ລາຍລະອຽດ
ຮູບແບບ
ຂະໜາດ
ເຂົ້າເບິ່ງ
ດາວໂຫລດ
ເຊັນສັນຍາ ສຳປະທານ ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນ້ຳພູນ ແລະ ເຂື່ອນ ໄຟຟ້າ ນ້ຳບີ 1,2 ແລະ 3
pdf
454 KB.
ຜ-ຟຟລ ຮ່ວມມອບເງີນອຸດໜູນແກ່ຄອບຄົວຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມ
pdf
447 KB.
ຜ-ຟຟລ ສະໜັບສະໜູນ ວັນສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນສ້າງຕັ້ງ ເມືອງວຽງໄຊ
pdf
396 KB.
ແຈ້ງມະຕິທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ 4/2018
pdf
332 KB.
ໂຄງການ “ຮັກນີ້ແດ່ພີ່ນ້ອງ ປີ 2” ໂຄງການເພື່ອການສຶກສາທີ່ດິຂຶ້ນ
pdf
364 KB.
ຜ–ຟຟລ ໄດ້ຮັບລາງວັນ Asia’s Best Performing Companies ໃນງານ Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards (ACES) 2018
pdf
381 KB.
ແຈ້ງການ: ເຖິງ: ບັນດາທ່ານ ຮັບຊາບກ່ຽວກັບການປິດປະຕູນໍ້າລົ້ນຂອງ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ 1.
pdf
356 KB.
ລາຍງານສະພາບນໍ້າຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ-1 ວັນທີ: 05/10/2018 ເວລາ 08:00 ໂມງ
pdf
765 KB.
ຜ-ຟຟລ ຮ່ວມສົມທົບທຶນເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມ
pdf
287 KB.
ລາຍງານສະພາບນໍ້າຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ-1 ວັນທີ: 04/10/2018 ເວລາ 08:00 ໂມງ
pdf
424 KB.
ລາຍງານສະພາບນໍ້າຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ-1 ວັນທີ: 03/10/2018 ເວລາ 08:00 ໂມງ
pdf
744 KB.
ລາຍງານສະພາບນໍ້າຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ-1 ວັນທີ: 02/10/2018 ເວລາ 08:00 ໂມງ
pdf
440 KB.
ລາຍງານສະພາບນໍ້າຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ-1 ວັນທີ: 01/10/2018 ເວລາ 08:00 ໂມງ
pdf
785 KB.
ລາຍງານສະພາບນໍ້າຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ-1 ວັນທີ: 28/9/2018 ເວລາ 08:00 ໂມງ
pdf
424 KB.
ລາຍງານສະພາບນໍ້າຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ-1 ວັນທີ: 27/9/2018 ເວລາ 08:00 ໂມງ
pdf
505 KB.
ລາຍງານສະພາບນໍ້າຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ-1 ວັນທີ: 26/9/2018 ເວລາ 08:00 ໂມງ
pdf
440 KB.
ລາຍງານສະພາບນໍ້າຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ-1 ວັນທີ່ 25/09/2018 ເວລາ 08:00AM
pdf
754 KB.
ລາຍງານສະພາບນໍ້າຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ-1 ວັນທີ 24/9/2018 ເວລາ 08:00 ໂມງ
pdf
448 KB.
ລາຍງານສະພາບນໍ້າຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ-1 ວັນທີ: 21/9/2018 ເວລາ 08:00 ໂມງ
pdf
837 KB.
ລາຍງານສະພາບນໍ້າຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ-1 ວັນທີ: 19/9/2018 ເວລາ 08:00 ໂມງ
pdf
837 KB.
ລາຍງານສະພາບນໍ້າຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ-1 ວັນທີ: 17/9/2018 ເວລາ 08:00 ໂມງ
pdf
806 KB.
ລາຍງານສະພາບນໍ້າຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ-1 ວັນທີ: 13/9/2018 ເວລາ 08:00 ໂມງ
pdf
788 KB.
ລາຍງານສະພາບນໍ້າຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ-1 ວັນທີ: 12/9/2018 ເວລາ 08:00 ໂມງ
pdf
788 KB.
ລາຍງານສະພາບນໍ້າຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ-1 ວັນທີ: 11/9/2018 ເວລາ 08:00 ໂມງ
pdf
788 KB.
ລາຍງານສະພາບນໍ້າຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ-1 ວັນທີ: 10/9/2018 ເວລາ 08:00 ໂມງ
pdf
788 KB.
ລາຍງານສະພາບນໍ້າຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ-1 ວັນທີ: 7/9/2018 ເວລາ 08:00 ໂມງ
pdf
788 KB.
ລາຍງານສະພາບນໍ້າຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ-1 ວັນທີ 6/9/2018 ເວລາ 08:00 ໂມງ
pdf
788 KB.
ລາຍງານສະພາບນໍ້າຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ-1 ວັນທີ: 05/9/2018 ເວລາ 08:00 ໂມງ
pdf
828 KB.
ລາຍງານສະພາບນໍ້າຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ-1 ວັນທີ: 4/9/2018 ເວລາ 08:00 ໂມງ
pdf
817 KB.
ລາຍງານສະພາບນໍ້າຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ-1 ວັນທີ່ 03/09/2018 ເວລາ 08:00 ໂມງ
pdf
864 KB.
ລາຍງານສະພາບນໍ້າຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ-1 ວັນທີ 31/8/2018 ເວລາ 08:00 ໂມງ
pdf
816 KB.
ບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດ 6 ເດືອນຕົ້ນປິ ວັນທີ 30 ມີຖຸນາ ປີ 2018
pdf
4.6 MB.
ບັນດາການນຳກະຊວງ ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ ປືກສາຫາລື ເລື່ອງລະດັບນໍ້າຂອງລ້ອງນໍ້າງື່ມ
pdf
364 KB.
ລາຍງານສະພາບນໍ້າຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ-1 ວັນທີ 30/8/2018 ເວລາ 08:00 ໂມງ
pdf
796 KB.
ລາຍງານສະພາບນໍ້າຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ-1 ວັນທີ 29/8/2018 ເວລາ 08:00 ໂມງ
pdf
553 KB.
ລາຍງານສະພາບນໍ້າຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ-1 ວັນທີ: 28/8/2018 ເວລາ 08:00 ໂມງ
pdf
455 KB.
ລາຍງານສະພາບນຳ້ຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ງື່ມ 1 ວັນທີ່ 24/8/2018 ເວລາ 08:00 ໂມງ
pdf
583 KB.
ລາຍງານສະພາບນໍ້າຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ-1 ວັນທີ່ 23/08/2018 ເວລາ 08:00 ໂມງ
pdf
489 KB.
ແຈ້ງປິດປຶ້ມບັນຊີຜູ້ຖືຮຸ້ນ ເພື່ອກຳນົດສິດຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນ
pdf
287 KB.
ແຈ້ງມະຕິທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ 3/2018.
pdf
399 KB.
ສະພາບການປ່ອຍນໍ້າຜ່ານປະຕູນໍ້າລົ້ນ ຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນໍ້າງື່ມ-1
pdf
766 KB.
ຝົນຕົກຢ່າງໜັກຕິດຕໍ່ກັນເປັນເວລາຫຼາຍວັນ ເຮັດໃຫ້ລຳດັບນໍ້າໃນອ່າງນໍ້າງື່ມເພີ່ມຂຶ້ນ.
pdf
332 KB.
ລະດັບນໍ້າຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຄານ 2-3 ຍັງຢູ່ໃນລະດັບທີ່ປອດໄພ
pdf
405 KB.
ພະນັກງານ ຜ-ຟຟລ ແລະ ພະນັກງານບໍລິສັດ ອອ້ມຂ້າງຮ່ວມບໍລິຈາກໃຫ້ຜູ້ປະສົບໄພນໍ້າຖ້ວມ ທີ່ ເມືອງ ສະໜາມໄຊ, ແຂວງອັດຕະປື
pdf
555 KB.
ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫລືອຜູ້ທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກການເກີດອຸປະຕິເຫດໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ເຊປຽນ-ເຊນໍ້ານ້ອຍ
pdf
398 KB.
TRIS RATING ຈັດອັນດັບເຄດິດຫຸ້ນກູ້ບໍ່ດ້ອຍສິດ ບໍ່ມີຫລັກຊັບຄໍ້າປະກັນວົງເງີນບໍ່ເກີນ 17,500 ລ້ານບາດ “EDL-GEN” ທີ່ລະດັບ “BBB+/NEGATIVE”
pdf
245 KB.
ຜົນການຈັດອັນດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ຂອງ ບໍລິສັດ ຜະລິດ - ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ ໂດຍ TRIS Rating ໃນວັນທີ 7 ມິຖຸນາ 2018
pdf
2.34 MB.
ຜ-ຟຟລ ໄດ້ຮັບລາງວັນ Green leadership ໃນງານ Asia Responsible Enterprise Award (AREA) 2018
pdf
69 KB.
ການປ່ຽນກາປະທັບໃໝ່ ຂອງບໍລິສັດ ຜະລິດ - ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ
pdf
264 KB.
ບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດໄຕມາດ 1 ສີ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ມີນາ 2018
pdf
5.9 MB.
ແຈ້ງມະຕິທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ 2/2018
pdf
313 KB.
ບົດລາຍງານປະຈໍາປີ 2017
pdf
27.2 MB.
ບັນທຶກກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈຳປີ 2017 ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ
pdf
5.36 MB.
ແຈ້ງມະຕິກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈຳປີ 2017
pdf
1.3 MB.
ເອກະສານລາຍງານການເງິນສໍາລັບປີສິ້ນສຸດ 31 ທັນວາ 2017
pdf
15.5 MB.
ແຈ້ງເຊີນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖື ຮຸ້ນປະຈຳປີ 2017
pdf
19.9 MB.
ແຈ້ງມະຕິທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ 1/2018
pdf
859 KB.
ແຈ້ງມະຕິທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານສະໄໝ ວິສາມັນ ຄັ້ງທີ່ 1/2018
pdf
388 KB.
ຜ-ຟຟລ ຮັບລາງວັນ ດີເດັ່ນ ໃນງານ ASEAN-China Award 2017
pdf
650 KB.
2017
ລາຍລະອຽດ
ຮູບແບບ
ຂະໜາດ
ເຂົ້າເບິ່ງ
ດາວໂຫລດ
ຜ-ຟຟລ ຮັບລາງວັນ ASEAN Business AWARD (ABA) 2017
pdf
258 KB.
ຜ-ຟຟລ ໃຫ້ການອຸປະຖຳອາຄານຮຽນຫຼັງໃໝ່ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນສຶກສາແສງສະຫວ່າງ ເມືອງແກ້ວອຸດົມ, ແຂວງວຽງຈັນ ຄັ້ງວັນທີ 26/12/2016
pdf
195 KB.
ຜ-ຟຟລ ມອບອຸປະກອນການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ພ້ອມດ້ວຍເຄື່ອງອຸປະໂພກບໍລິໂພກໃຫ້ໂຮງຮຽນບ້ານພູຊ້າງ, ເມືອງຊຽງເງິນ ແຂວງຫຼວງພະບາງ.
pdf
187 KB.
ບັນທຶກ​ກອງ​ປະຊຸມວິສາມັນ​ຜູ້​ຖື​ຮຸ້ນຄັ້ງ​ທີ 1/2017 ບໍລິສັດ ຜະລິດ-​ໄຟຟ້າ​ລາວ ມະຫາຊົນ
pdf
305 KB.
ບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດໄຕມາດ 1 ສີ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ມີນາ 2017
pdf
8.86 MB.
ຜົນການຈັດອັນດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ຂອງ ບໍລິສັດ ຜະລິດ - ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ ໂດຍ TRIS Rating ໃນວັນທີ 12 ມິຖຸນາ 2017
pdf
534 KB.
ບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ 6 ເດືອນຕົ້ນປິ ວັນທີ 30 ມີຖຸນາ ປີ 2017
pdf
11.3 MB.
ແຈ້້ງມະຕິສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ່ 3,2017
pdf
370 KB.
ແຈ້ງປ່ຽນວັນຈ່າຍເງິນປັນຜົນ 10,10,2017
pdf
370 KB.
2016
ລາຍລະອຽດ
ຮູບແບບ
ຂະໜາດ
ເຂົ້າເບິ່ງ
ດາວໂຫລດ
ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ ສະໜັບສະໜູນ ງົບປະມານໃຫ້ແກ່ ສະມາຄົມຄົນຫູໜວກ
pdf
377 KB.
ພິທີເຊັນສັນຍາ ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າດິກ 1 ລະຫວ່າງ ບໍລິສັດ ນໍ້າດິກ 1 ພາວເວີ້ ຈໍາກັດ ແລະ ບໍລິສັດ ເອວິກ ອີນເຕີເນຊັນເນວ ໂປຣເຈັກ ເອັນຈີເນຍຣິງ
pdf
245 KB.
ພິທີລົງນາມສັນຍາໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າພູນ ລະຫວ່າງ ບໍລິສັດ ນໍ້າພູນ ພາວເວີ ຈຳກັດ ແລະ ບໍລິສັດ ພາວເວີໄຊນາ ເສີນຕູ່ ເອັນຈີເນຍຣິງ ຄໍເປີເຣຊັນ ຈໍາກັດ
pdf
243 KB.
ບັນທຶກກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈຳປີ 2016 ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ
pdf
4.15 MB.
ແຈ້ງມະຕິທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານສະໄໝວິສາມັນ ຄັ້ງທີ 4/2016
pdf
306 KB.
ບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດໄຕມາດ 3 ສີ້ນສຸດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2016
pdf
8.90 MB.
ຜ-ຟຟລ ຮັບລາງວັນ The Asset Triple A Awards 2016
pdf
279 KB.
ເຊີນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ປະຈຳປີ 2016
pdf
22.7 MB.
2015
ລາຍລະອຽດ
ຮູບແບບ
ຂະໜາດ
ເຂົ້າເບິ່ງ
ດາວໂຫລດ
ແຈ້ງການຈອງຊື້ຮຸ້ນສາມັນເພີ່ມທຶນທີ່ຈະສະເໜີຂາຍຕໍ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນເດີມຕາມສັດສ່ວນການຖືຮຸ້ນ (Right Offering (RO)) ແລະ ສະເໜີຂາຍຕໍ່ມວນຊົນ (Public Offering (PO)) ຂອງ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ
pdf
725 KB.
ການເພິ່ມອັດຕາສ່ວນການຖືຄອງຮຸ້ນ ຂອງຜູ້ລົງທຶນຕ່າງປະເທດ
pdf
282 KB.
ແຈ້ງມະຕິທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ສະໄໝວິສາມັນຄັ້ງທີ 4/2015
pdf
382 KB.
ແຈ້ງມະຕິທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ 3/2015
pdf
322 KB.
ແຈ້ງປິດປຶ້ມບັນຊີຜູ້ຖືຮຸ້ນ ເພື່ອກຳນົດສິດຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນ
pdf
290 KB.
ອະນຸມັດການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນເພີ່ມທຶນຂອງ ບໍລິສັດຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ
pdf
17.4 KB.
ອະນຸມັດການອອກຈຳໜ່າຍຮຸ້ນເພີ່ມທຶນຂອງ ບໍລິສັດຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ
pdf
27.6 KB.
ບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນທຸລະກີດ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ສີ້ນສຸດ ວັນທີ 30 ມີຖຸນາ 2015
pdf
11.7 MB.
ບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດໄຕມາດ 3 ສີ້ນສຸດວັນທີ່ 30 ກັນຍາ 2015
pdf
9.04 MB.
ແຈ້ງປິດປຶ້ມບັນຊີຜູ້ຖືຮຸ້ນ ເພື່ອກຳນົດສິດຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນ
pdf
209 KB.

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ
ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ