ພົວພັນນັກລົງທຶນ

ທີ່ຢູ່: ຖະໜົນມິດຕະພາບລາວ-ໄທ, ບ້ານທົ່ງກາງ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສປປ ລາວ ຕູ້ປ.ນ.2392
ໂທລະສັບ : (856 21) 316142
ແຟັກ: :  (856-21) 316141
ອີແມວ : ir@edlgen.com.la

ທ່ານ ນາງ ວຽງສະຫວັນ ໄຊຍະກອນ
ຫົວຫນ້າພະແນກພົວພັນນັກລົງທຶນ

ທ່ານ ນາງ ເກດແກ້ວ ສີສຸລິດ

ຮອງຫົວຫນ້າພະແນກພົວພັນນັກລົງທຶນ

ທ່ານ ລິດທິສັກ ວິລະວົງ
ຫົວໜ້າ ໜ່ວຍງານວິເຄາະ ແລະ ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ

ທ່ານ ນາງ ເພັດອາລຸນ ພັນທະວົງ
ຫົວໜ້າ ໜ່ວຍງານພົວພັນນັກລົງທຶນ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ

ທ່ານ ສຸກປະລິວັນ ເລທົງສະຫວັນ
ວິຊາການພະແນກພົວພັນນັກລົງທຶນ

ແບບຟອມຂໍ້ມູນນັກລົງທຶນ

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ
ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ