ພົວພັນນັກລົງທຶນ

ທີ່ຢູ່: ຖະໜົນມິດຕະພາບລາວ-ໄທ, ບ້ານທົ່ງກາງ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສປປ ລາວ ຕູ້ປ.ນ.2392
ໂທລະສັບ : (856 21) 316142
ແຟັກ: :  (856-21) 316141
ອີແມວ : ir@edlgen.com.la

ທ່ານ ນາງ ວຽງສະຫວັນ ໄຊຍະກອນ
ຫົວຫນ້າພະແນກພົວພັນນັກລົງທຶນ

ທ່ານ ລິດທິສັກ ວິລະວົງ
ຮອງຫົວຫນ້າພະແນກພົວພັນນັກລົງທຶນ

 

ທ່ານ ນາງ ເພັດອາລຸນ ພັນທະວົງ
ຫົວໜ້າ ໜ່ວຍງານພົວພັນນັກລົງທຶນ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ

 

ແບບຟອມຂໍ້ມູນນັກລົງທຶນ

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ
ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ