ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ທີ່ ຜ-ຟຟລ ຄຸ້ມຄອງ

1
2
3
4
5
6
10
9
8
7

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຄານ 2

ກຳລັງການຕິດຕັ້ງ : 130 MW
ຖືຄອງຮຸ້ນ : 100%
COD : 2015

Download : EIA

ເພີ່ມເຕີມ

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳສະນາ

ກຳລັງການຕິດຕັ້ງ : 14 MW
ຖືຄອງຮຸ້ນ : 100%
COD : 2014

Download : EIA

ເພີ່ມເຕີມ

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳເລິກ

ກຳລັງການຕິດຕັ້ງ : 60 MW
ຖືຄອງຮຸ້ນ : 100%
COD : 2000

Download : EIA

ເພີ່ມເຕີມ

ເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊເສັດ 1

ກຳລັງການຕິດຕັ້ງ : 45 MW
ຖືຄອງຮຸ້ນ : 100%
COD : 1991

ເພີ່ມເຕີມ

ເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊເສັດ 2

ກຳລັງການຕິດຕັ້ງ : 76 MW
ຖືຄອງຮຸ້ນ : 100%
COD : 2009

Download : EIA

ເພີ່ມເຕີມ

ເຂື່ອນໄຟຟ້າຫ້ວຍລຳພັນໃຫຍ່

ກຳລັງການຕິດຕັ້ງ : 88 MW
ຖືຄອງຮຸ້ນ : 100%
COD : 2015

Download : EIA

ເພີ່ມເຕີມ

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຊອງ

ກຳລັງການຕິດຕັ້ງ : 6 MW
ຖືຄອງຮຸ້ນ : 100%
COD : 2012

Download : EIA

ເພີ່ມເຕີມ

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳມັງ 3

ກຳລັງການຕິດຕັ້ງ : 40 MW
ຖືຄອງຮຸ້ນ : 100%
COD : 2005

Download : EIA

ເພີ່ມເຕີມ

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ງື່ມ 1

ກຳລັງການຕິດຕັ້ງ : 155 MW
ຖືຄອງຮຸ້ນ : 100%
COD : 1971

ເພີ່ມເຕີມ

ເຂື່ອນໄຟຟ້າແຊລະບຳ

ກຳລັງການຕິດຕັ້ງ : 5 MW
ຖືຄອງຮຸ້ນ : 100%

ເພີ່ມເຕີມ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ທຸລະກິດຂອງ ຜ-ຟຟລ
ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ທີ່ ຜ-ຟຟລ ຄຸ້ມຄອງ

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ງື່ມ 1

ກຳລັງການຕິດຕັ້ງທັງໝົດ : 155 ເມກາວັດ
ຖືຄອງຮຸ້ນ : 100%
ມື້​ເລີ້ມດຳ​ເນີນ​ການ​ຜະ​ລິດຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ : 1971

ເພີ່ມເຕີມ +

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳມັງ 3

ກຳລັງການຕິດຕັ້ງທັງໝົດ : 40 ເມກາວັດ
ຖືຄອງຮຸ້ນ : 100%
ມື້​ເລີ້ມດຳ​ເນີນ​ການ​ຜະ​ລິດຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ : 2005

ດາວໂຫລດ EIA
ເພີ່ມເຕີມ +

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳເລິກ

ກຳລັງການຕິດຕັ້ງທັງໝົດ : 60 ເມກາວັດ
ຖືຄອງຮຸ້ນ : 100%
ມື້​ເລີ້ມດຳ​ເນີນ​ການ​ຜະ​ລິດຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ : 2000

ດາວໂຫລດ EIA
ເພີ່ມເຕີມ +

ເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊເສັດ 1

ກຳລັງການຕິດຕັ້ງທັງໝົດ : 45 ເມກາວັດ
ຖືຄອງຮຸ້ນ : 100%
ມື້​ເລີ້ມດຳ​ເນີນ​ການ​ຜະ​ລິດຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ : 1991

ເພີ່ມເຕີມ +

ເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊເສັດ 2

ກຳລັງການຕິດຕັ້ງທັງໝົດ : 76 ເມກາວັດ
ຖືຄອງຮຸ້ນ : 100%
ມື້​ເລີ້ມດຳ​ເນີນ​ການ​ຜະ​ລິດຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ : 2009

ດາວໂຫລດ EIA
ເພີ່ມເຕີມ +

ເຂື່ອນໄຟຟ້າແຊລະບຳ

ກຳລັງການຕິດຕັ້ງທັງໝົດ : 5 ເມກາວັດ
ຖືຄອງຮຸ້ນ : 100%

ເພີ່ມເຕີມ +

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຊອງ

ກຳລັງການຕິດຕັ້ງທັງໝົດ : 6 ເມກາວັດ
ຖືຄອງຮຸ້ນ : 100%
ມື້​ເລີ້ມດຳ​ເນີນ​ການ​ຜະ​ລິດຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ : 2012

ດາວໂຫລດ EIA
ເພີ່ມເຕີມ +

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳສະນາ

ກຳລັງການຕິດຕັ້ງທັງໝົດ : 14 ເມກາວັດ
ຖືຄອງຮຸ້ນ : 100%
ມື້​ເລີ້ມດຳ​ເນີນ​ການ​ຜະ​ລິດຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ : 2014

ດາວໂຫລດ EIA
ເພີ່ມເຕີມ +

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຄານ 2

ກຳລັງການຕິດຕັ້ງທັງໝົດ : 130 ເມກາວັດ
ຖືຄອງຮຸ້ນ : 100%
ມື້​ເລີ້ມດຳ​ເນີນ​ການ​ຜະ​ລິດຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ : 2015

ດາວໂຫລດ EIA
ເພີ່ມເຕີມ +

ເຂື່ອນໄຟຟ້າຫ້ວຍລຳພັນໃຫຍ່

ກຳລັງການຕິດຕັ້ງທັງໝົດ : 88 ເມກາວັດ
ຖືຄອງຮຸ້ນ : 100%
ມື້​ເລີ້ມດຳ​ເນີນ​ການ​ຜະ​ລິດຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ : 2015

ດາວໂຫລດ EIA
ເພີ່ມເຕີມ +

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ
ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ