ເຂື່ອນໄຟຟ້າທີ່ ຜ-ຟຟລ ເຂົ້າໄປຖືຮຸ້ນ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
15
16
12
13

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າອູ 6

ກຳລັງການຕິດຕັ້ງ : 180MW
ຖືຄອງຮຸ້ນ : 15%

ເພີ່ມເຕີມ

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າອູ 5

ກຳລັງການຕິດຕັ້ງ : 240MW
ຖືຄອງຮຸ້ນ : 15%

ເພີ່ມເຕີມ

ເຂື່ອນໄຟຟ້າໄຊຍະບູລີ

ກຳລັງການຕິດຕັ້ງ : 1285MW
ຖືຄອງຮຸ້ນ : 20%

ເພີ່ມເຕີມ

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ງື່ມ 5

ກຳລັງການຕິດຕັ້ງ : 120MW
ຖືຄອງຮຸ້ນ : 15%

ເພີ່ມເຕີມ

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ລີກ 1-2

ກຳລັງການຕິດຕັ້ງ : 100MW
ຖືຄອງຮຸ້ນ : 10%

ເພີ່ມເຕີມ

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ງື່ມ 2

ກຳລັງການຕິດຕັ້ງ : 615MW
ຖືຄອງຮຸ້ນ : 25%

ເພີ່ມເຕີມ

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າລອງ 1

ກຳລັງການຕິດຕັ້ງ : 5MW
ຖືຄອງຮຸ້ນ : 20%

ເພີ່ມເຕີມ

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າແບ່ງ

ກຳລັງການຕິດຕັ້ງ : 36MW
ຖືຄອງຮຸ້ນ : 10%

ເພີ່ມເຕີມ

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າອູ 2

ກຳລັງການຕິດຕັ້ງ : 120MW
ຖືຄອງຮຸ້ນ : 15%

ເພີ່ມເຕີມ

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າມັງ 1

ກຳລັງການຕິດຕັ້ງ : 64MW
ຖືຄອງຮຸ້ນ : 10%

ເພີ່ມເຕີມ

1
2
3
4
5
6
7

ເຂື່ອນໄຟຟ້າເທີນ-ຫີນບູນ

ກຳລັງການຕິດຕັ້ງ : 520MW
ຖືຄອງຮຸ້ນ : 60%

ເພີ່ມເຕີມ

11

ເຂື່ອນໄຟຟ້າຫ້ວຍເຫາະ

ກຳລັງການຕິດຕັ້ງ : 150MW
ຖືຄອງຮຸ້ນ : 20%

ເພີ່ມເຕີມ

12

ເຂື່ອນໄຟຟ້າດອນສາໂຮງ

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ 1

ກຳລັງການຕິດຕັ້ງ : 260MW
ຖືຄອງຮຸ້ນ : 20%

ກຳລັງການຕິດຕັ້ງ : 650MW
ຖືຄອງຮຸ້ນ : 15%

ເພີ່ມເຕີມ

ເພີ່ມເຕີມ

ກຳລັງການຕິດຕັ້ງ : 168MW
ຖືຄອງຮຸ້ນ : 20%

ເພີ່ມເຕີມ

ກຳລັງການຕິດຕັ້ງ : 65MW
ຖືຄອງຮຸ້ນ : 10%

ເພີ່ມເຕີມ

13
14

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳທາ 1

15
16

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳລີກ 1

14
8
9
10

ເຂື່ອນໄຟຟ້າຫ້ວຍລໍາພັນຕອນລຸ່ມ

ເພີ່ມເຕີມ

ກຳລັງການຕິດຕັ້ງ : 15MW
ຖືຄອງຮຸ້ນ : 60%

17
17
ເຂື່ອນໄຟຟ້າທີ່ ຜ-ຟຟລເຂົ້າໄປຖືຮຸ້ນ

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳລີກ 1-2

ກຳລັງການຕິດຕັ້ງທັງໝົດ : 100 ເມກາວັດ
ຖືຄອງຮຸ້ນ : 10%

More Detail +

ເຂື່ອນໄຟຟ້າຫ້ວຍເຫາະ

ກຳລັງການຕິດຕັ້ງທັງໝົດ : 150 ເມກາວັດ
ຖືຄອງຮຸ້ນ : 20%

More Detail +

ເຂື່ອນໄຟຟ້າເທີນ-ຫີນບູນ

ກຳລັງການຕິດຕັ້ງທັງໝົດ : 520 ເມກາວັດ
ຖືຄອງຮຸ້ນ : 60%

More Detail +

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ 2

ກຳລັງການຕິດຕັ້ງທັງໝົດ : 615 ເມກາວັດ
ຖືຄອງຮຸ້ນ : 25%

More Detail +

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ 5

ກຳລັງການຕິດຕັ້ງທັງໝົດ : 120 ເມກາວັດ
ຖືຄອງຮຸ້ນ : 15%

More Detail +

ເຂື່ອນໄຟຟ້າໄຊຍະບູລີ

ກຳລັງການຕິດຕັ້ງທັງໝົດ : 1285 ເມກາວັດ
ຖືຄອງຮຸ້ນ : 20%

More Detail +

ເຂື່ອນໄຟຟ້າດອນສາໂຮງ

ກຳລັງການຕິດຕັ້ງທັງໝົດ : 260 ເມກາວັດ
ຖືຄອງຮຸ້ນ : 20%

More Detail +

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າລອງ 1

ກຳລັງການຕິດຕັ້ງທັງໝົດ : 5 ເມກາວັດ
ຖືຄອງຮຸ້ນ : 20%

More Detail +

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າແບ່ງ

ກຳລັງການຕິດຕັ້ງທັງໝົດ : 36 ເມກາວັດ
ຖືຄອງຮຸ້ນ : 10%

More Detail +

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າອູ 2

ກຳລັງການຕິດຕັ້ງທັງໝົດ : 120 ເມກາວັດ
ຖືຄອງຮຸ້ນ : 15%

More Detail +

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າອູ 5

ກຳລັງການຕິດຕັ້ງທັງໝົດ : 240 ເມກາວັດ
ຖືຄອງຮຸ້ນ : 15%

More Detail +

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າອູ 6

ກຳລັງການຕິດຕັ້ງທັງໝົດ : 180 ເມກາວັດ
ຖືຄອງຮຸ້ນ : 15%

More Detail +

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າມັງ 1

ກຳລັງການຕິດຕັ້ງທັງໝົດ : 64 ເມກາວັດ
ຖືຄອງຮຸ້ນ : 10%

More Detail +

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າທາ 1

ກຳລັງການຕິດຕັ້ງທັງໝົດ : 168 ເມກາວັດ
ຖືຄອງຮຸ້ນ : 20%

More Detail +

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າລີກ 1

ກຳລັງການຕິດຕັ້ງທັງໝົດ : 65 ເມກາວັດ
ຖືຄອງຮຸ້ນ : 10%

More Detail +

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ 1

ກຳລັງການຕິດຕັ້ງທັງໝົດ : 650 ເມກາວັດ
ຖືຄອງຮຸ້ນ : 15%

More Detail +

ເຂື່ອນໄຟຟ້າຫ້ວຍລໍາພັນຕອນລຸ່ມ

ກຳລັງການຕິດຕັ້ງທັງໝົດ : 15 ເມກາວັດ
ຖືຄອງຮຸ້ນ : 60%

More Detail +

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ
ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ