ລາຍລະອຽດ
ຮູບແບບ
ຂະໜາດ
ເຂົ້າເບິ່ງ
ດາວໂຫລດ
ເອກະສານລາຍງານການເງິນປະຈໍາໄຕມາດ 1 (ກ່ອນກວດສອບ) ວັນທີ 31 ມີນາ 2024
pdf
4.55 MB.
ລາຍລະອຽດ
ຮູບແບບ
ຂະໜາດ
ເຂົ້າເບິ່ງ
ດາວໂຫລດ
ເອກະສານລາຍງານການເງິນແບບສັງລວມ ແລະ ແບບແຍກກິດຈະການ ສຳລັບຈຸດປະສົງພິເສດ ສຳລັບປີສີ້ນສຸດວັນທີ 31 ທັນວາ 2023
pdf
5426 KB.
ເອກະສານລາຍງານການເງິນ ປະຈໍາໄຕມາດ 3 (ກ່ອນກວດສອບ) ວັນທີ 30 ກັນຍາ 2023
pdf
833 KB.
ເອກະສານລາຍງານການເງິນກາງປີແບບສັງລວມ ແລະ ແບບແຍກກິດຈະການ ສຳລັບໄລຍະຫົກເດືອນຕົ້ນປີ ສີ້ນສຸດ ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2023
pdf
8.89 MB.
ເອກະສານລາຍງານການເງິນປະຈໍາໄຕມາດ 1 (ກ່ອນກວດສອບ) ວັນທີ 31 ມີນາ 2023
pdf
4.39 MB.
ລາຍລະອຽດ
ຮູບແບບ
ຂະໜາດ
ເຂົ້າເບິ່ງ
ດາວໂຫລດ
ເອກະສານລາຍງານການເງິນແບບລວມ ແລະ ແບບແຍກ 31 ທັນວາ 2022
pdf
6.11 MB.
ເອກະສານລາຍງານການເງິນປະຈໍາໄຕມາດ 3 (ກ່ອນກວດສອບ) ວັນທີ 30 ກັນຍາ 2022
pdf
2.20 MB.
ເອກະສານລາຍງານການເງິນສຳລັບໄລຍະຫົກເດືອນຕົ້ນປີ ສີ້ນສຸດ ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2022
pdf
6.83 MB.
ຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດໄຕມາດ 1 . 31 ມີນາ 2022
pdf
5.36 MB.
ລາຍລະອຽດ
ຮູບແບບ
ຂະໜາດ
ເຂົ້າເບິ່ງ
ດາວໂຫລດ
ເອກະສານລາຍງານການເງິນແບບລວມ ແລະ ແບບແຍກ ສຳລັບປີສີ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ທັນວາ 2021
pdf
6.41 MB.
ເອກະສານລາຍງານການເງິນ ປະຈຳໄຕມາດ 3. 30 ກັນຍາ 2021
pdf
4.58 MB.
ເອກະສານລາຍງານການເງິນສຳລັບໄລຍະຫົກເດືອນຕົ້ນປີ ສີ້ນສຸດ ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2021
pdf
6.68 MB.
ບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດ ປະຈຳ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2021
pdf
8.6 MB.
ບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດ ໄຕມາດ 1. 31 ມີນາ 2021
pdf
4.29 MB.
ລາຍລະອຽດ
ຮູບແບບ
ຂະໜາດ
ເຂົ້າເບິ່ງ
ດາວໂຫລດ
ເອກະສານລາຍງານການເງິນແບບລວມ ແລະ ແບບແຍກ ສຳລັບປີສີ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ທັນວາ 2020
pdf
8.24 MB.
ເອກະສານລາຍງານການເງິນ ໄຕມາດ 3. 30 ກັນຍາ 2020
pdf
6706 KB.
ບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 30 ມິຖຸນາ 2020
pdf
16.55 MB.
ບົດລາຍງານຜົນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ໄຕມາດ 1 .31 ມີນາ 2020
pdf
3.84 MB.
ລາຍລະອຽດ
ຮູບແບບ
ຂະໜາດ
ເຂົ້າເບິ່ງ
ດາວໂຫລດ
ເອກະສານລາຍງານການເງິນແບບລວມ ແລະ ແບບແຍກ ສຳລັບປີສີ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ທັນວາ 2019
pdf
3.32 MB.
ບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດ ໄຕມາດ 3. 30 ກັນຍາ 2019
pdf
4.05 MB.
ບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດ 6 ເດືອນຕົ້ນປິ ວັນທີ 30 ມີຖຸນາ ປີ 2019
pdf
11.72 MB.
ບົດລາຍງານຜົນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ໄຕມາດ 1 .31 ມີນາ 2019
pdf
8.13 MB.
ລາຍລະອຽດ
ຮູບແບບ
ຂະໜາດ
ເຂົ້າເບິ່ງ
ດາວໂຫລດ
ເອກະສານລາຍງານການເງິນສໍາລັບປີສິ້ນສຸດ 31 ທັນວາ 2018 ແລະ ບົດລາຍງານຂອງຜູ້ກວດສອບອິດສະລະ
pdf
9.34 MB.
ບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດ ໄຕມາດ 3. 30 ກັນຍາ 2018
pdf
8.09 MB.
ບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດ 6 ເດືອນຕົ້ນປິ ວັນທີ 30 ມີຖຸນາ ປີ 2018
pdf
5.9 MB.
ບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດໄຕມາດ 1 ສີ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ມີນາ 2018
pdf
5.9 MB.
ລາຍລະອຽດ
ຮູບແບບ
ຂະໜາດ
ເຂົ້າເບິ່ງ
ດາວໂຫລດ
ເອກະສານລາຍງານການເງິນສໍາລັບປີສິ້ນສຸດ 31 ທັນວາ 2017
pdf
18.5 MB.
ບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ
pdf
13.6 MB.
ບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານປະຈຳໄຕມາດ 3, 30 ກັນຍາ 2017
pdf
21.6 MB.
ບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານປະຈຳໄຕມາດ 1, 31 ມີນາ 2017
pdf
9.27 MB.
ລາຍລະອຽດ
ຮູບແບບ
ຂະໜາດ
ເຂົ້າເບິ່ງ
ດາວໂຫລດ
ເອກະສານລາຍງານການເງິນສໍາລັບປີສິ້ນສຸດ 31 ທັນວາ 2016 ແລະ ບົດລາຍງານຂອງຜູ້ກວດສອບອິດສະຫຼະ
pdf
14.3 MB.
ບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ
pdf
5.54 MB.
ບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານປະຈຳໄຕມາດ 3, 30 ກັນຍາ 2016
pdf
9.19 MB.
ບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານປະຈຳໄຕມາດ 1, 31 ມີນາ 2016
pdf
2.17 MB.
ລາຍລະອຽດ
ຮູບແບບ
ຂະໜາດ
ເຂົ້າເບິ່ງ
ດາວໂຫລດ
ເອກະສານລາຍງານການເງິນ 31 ທັນວາ 2015
pdf
4.69 MB.
ບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ
pdf
12.6 MB.
ບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານປະຈຳໄຕມາດ 3, 30 ກັນຍາ 2015
pdf
8.96 MB.
ບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານປະຈຳໄຕມາດ 1, 31 ມີນາ 2015
pdf
8.40 MB.
ລາຍລະອຽດ
ຮູບແບບ
ຂະໜາດ
ເຂົ້າເບິ່ງ
ດາວໂຫລດ
ເອກະສານລາຍງານການເງິນ 31 ທັນວາ 2014
pdf
14.3 MB.
ບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ
pdf
9.80 MB.
ບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານປະຈຳໄຕມາດ 3, 30 ກັນຍາ 2014
pdf
7.67 MB.
ບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານປະຈຳໄຕມາດ 1, 31 ມີນາ 2014
pdf
2.93 MB.
ລາຍລະອຽດ
ຮູບແບບ
ຂະໜາດ
ເຂົ້າເບິ່ງ
ດາວໂຫລດ
ໃບຖານະການເງິນປະຈໍາປີ 2013 ຂອງ ຜ-ຟຟລ ມະຫາຊົນ
pdf
13.02 MB.
ເອກະສານລາຍງານການເງີນກາງປີ 30 ມິຖຸນາ 2013
pdf
5.20 MB.
ບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານປະຈຳໄຕມາດ 3, 30 ກັນຍາ 2013
pdf
2.92 MB.
ບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານປະຈຳໄຕມາດ 2, 30 ມິຖຸນາ 2013
pdf
2.46 MB.
ບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານປະຈຳໄຕມາດ 1, 31 ມີນາ 2013
pdf
2.13 MB.
ລາຍລະອຽດ
ຮູບແບບ
ຂະໜາດ
ເຂົ້າເບິ່ງ
ດາວໂຫລດ
ເອກະສານລາຍງານການເງິນປະຈຳປີ 2012 ຂອງ ຜ-ຟຟລ ມະຫາຊົນ
pdf
13.3 MB.
ເອກະສານລາຍງານການເງີນກາງປີ 30 ມິຖຸນາ 2012
pdf
5.03 MB.
ບົດລາຍງານປະຈຳໄຕມາດ 4, 31 ທັນວາ 2012
pdf
7.46 MB.
ເອກະສານລາຍງານການເງີນປະຈຳໄຕມາດ 1 ປີ 2012
pdf
2.78 MB.
ລາຍລະອຽດ
ຮູບແບບ
ຂະໜາດ
ເຂົ້າເບິ່ງ
ດາວໂຫລດ
ບົດລາຍງານການເງິນປະຈຳປີ 2011
pdf
12.3 MB.
ບົດລາຍງານປະຈຳໄຕມາດ 3, 31 ທັນວາ 2011
pdf
3.84 MB.
ເອກະສານລາຍງານການເງີນປະຈຳໄຕມາດ 1 ປີ 2011
pdf
806 KB.
ບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ
pdf
5.98 KB.
2024
ລາຍລະອຽດ
ຮູບແບບ
ຂະໜາດ
ເຂົ້າເບິ່ງ
ດາວໂຫລດ
ເອກະສານລາຍງານການເງິນປະຈໍາໄຕມາດ 1 (ກ່ອນກວດສອບ) ວັນທີ 31 ມີນາ 2024
pdf
4.55 MB.
2023
ລາຍລະອຽດ
ຮູບແບບ
ຂະໜາດ
ເຂົ້າເບິ່ງ
ດາວໂຫລດ
ເອກະສານລາຍງານການເງິນແບບສັງລວມ ແລະ ແບບແຍກກິດຈະການ ສຳລັບຈຸດປະສົງພິເສດ ສຳລັບປີສີ້ນສຸດວັນທີ 31 ທັນວາ 2023
pdf
5426 KB.
ເອກະສານລາຍງານການເງິນ ປະຈໍາໄຕມາດ 3 (ກ່ອນກວດສອບ) ວັນທີ 30 ກັນຍາ 2023
pdf
833 KB.
ເອກະສານລາຍງານການເງິນກາງປີແບບສັງລວມ ແລະ ແບບແຍກກິດຈະການ ສຳລັບໄລຍະຫົກເດືອນຕົ້ນປີ ສີ້ນສຸດ ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2023
pdf
8.89 MB.
ເອກະສານລາຍງານການເງິນປະຈໍາໄຕມາດ 1 (ກ່ອນກວດສອບ) ວັນທີ 31 ມີນາ 2023
pdf
4.39 MB.
2022
ລາຍລະອຽດ
ຮູບແບບ
ຂະໜາດ
ເຂົ້າເບິ່ງ
ດາວໂຫລດ
ເອກະສານລາຍງານການເງິນແບບລວມ ແລະ ແບບແຍກ 31 ທັນວາ 2022
pdf
6.11 MB.
ເອກະສານລາຍງານການເງິນປະຈໍາໄຕມາດ 3 (ກ່ອນກວດສອບ) ວັນທີ 30 ກັນຍາ 2022
pdf
2.20 MB.
ເອກະສານລາຍງານການເງິນສຳລັບໄລຍະຫົກເດືອນຕົ້ນປີ ສີ້ນສຸດ ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2022
pdf
6.83 MB.
ຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດໄຕມາດ 1 . 31 ມີນາ 2022
pdf
5.36 MB.
2021
ລາຍລະອຽດ
ຮູບແບບ
ຂະໜາດ
ເຂົ້າເບິ່ງ
ດາວໂຫລດ
ເອກະສານລາຍງານການເງິນແບບລວມ ແລະ ແບບແຍກ ສຳລັບປີສີ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ທັນວາ 2021
pdf
6.41 MB.
ເອກະສານລາຍງານການເງິນ ປະຈຳໄຕມາດ 3. 30 ກັນຍາ 2021
pdf
4.58 MB.
ເອກະສານລາຍງານການເງິນສຳລັບໄລຍະຫົກເດືອນຕົ້ນປີ ສີ້ນສຸດ ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2021
pdf
6.68 MB.
ບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດ ປະຈຳ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2021
pdf
8.6 MB.
ບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດ ໄຕມາດ 1. 31 ມີນາ 2021
pdf
4.29 MB.
2020
ລາຍລະອຽດ
ຮູບແບບ
ຂະໜາດ
ເຂົ້າເບິ່ງ
ດາວໂຫລດ
ເອກະສານລາຍງານການເງິນແບບລວມ ແລະ ແບບແຍກ ສຳລັບປີສີ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ທັນວາ 2020
pdf
8.24 MB.
ເອກະສານລາຍງານການເງິນ ໄຕມາດ 3. 30 ກັນຍາ 2020
pdf
6706 KB.
ບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 30 ມິຖຸນາ 2020
pdf
16.55 MB.
ບົດລາຍງານຜົນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ໄຕມາດ 1 .31 ມີນາ 2020
pdf
3.84 MB.
2019
ລາຍລະອຽດ
ຮູບແບບ
ຂະໜາດ
ເຂົ້າເບິ່ງ
ດາວໂຫລດ
ເອກະສານລາຍງານການເງິນແບບລວມ ແລະ ແບບແຍກ ສຳລັບປີສີ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ທັນວາ 2019
pdf
3.32 MB.
ບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດ ໄຕມາດ 3. 30 ກັນຍາ 2019
pdf
4.05 MB.
ບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດ 6 ເດືອນຕົ້ນປິ ວັນທີ 30 ມີຖຸນາ ປີ 2019
pdf
11.72 MB.
ບົດລາຍງານຜົນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ໄຕມາດ 1 .31 ມີນາ 2019
pdf
8.13 MB.
2018
ລາຍລະອຽດ
ຮູບແບບ
ຂະໜາດ
ເຂົ້າເບິ່ງ
ດາວໂຫລດ
ເອກະສານລາຍງານການເງິນສໍາລັບປີສິ້ນສຸດ 31 ທັນວາ 2018 ແລະ ບົດລາຍງານຂອງຜູ້ກວດສອບອິດສະລະ
pdf
9.34 MB.
ບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດ ໄຕມາດ 3. 30 ກັນຍາ 2018
pdf
8.09 MB.
ບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດ 6 ເດືອນຕົ້ນປິ ວັນທີ 30 ມີຖຸນາ ປີ 2018
pdf
5.9 MB.
ບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດໄຕມາດ 1 ສີ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ມີນາ 2018
pdf
5.9 MB.
2017
ລາຍລະອຽດ
ຮູບແບບ
ຂະໜາດ
ເຂົ້າເບິ່ງ
ດາວໂຫລດ
ເອກະສານລາຍງານການເງິນສໍາລັບປີສິ້ນສຸດ 31 ທັນວາ 2017
pdf
18.5 MB.
ບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ
pdf
13.6 MB.
ບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານປະຈຳໄຕມາດ 3, 30 ກັນຍາ 2017
pdf
21.6 MB.
ບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານປະຈຳໄຕມາດ 1, 31 ມີນາ 2017
pdf
9.27 MB.
2016
ລາຍລະອຽດ
ຮູບແບບ
ຂະໜາດ
ເຂົ້າເບິ່ງ
ດາວໂຫລດ
ເອກະສານລາຍງານການເງິນສໍາລັບປີສິ້ນສຸດ 31 ທັນວາ 2016 ແລະ ບົດລາຍງານຂອງຜູ້ກວດສອບອິດສະຫຼະ
pdf
14.3 MB.
ບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ
pdf
5.54 MB.
ບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານປະຈຳໄຕມາດ 3, 30 ກັນຍາ 2016
pdf
9.19 MB.
ບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານປະຈຳໄຕມາດ 1, 31 ມີນາ 2016
pdf
2.17 MB.
2015
ລາຍລະອຽດ
ຮູບແບບ
ຂະໜາດ
ເຂົ້າເບິ່ງ
ດາວໂຫລດ
ເອກະສານລາຍງານການເງິນ 31 ທັນວາ 2015
pdf
4.69 MB.
ບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ
pdf
12.6 MB.
ບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານປະຈຳໄຕມາດ 3, 30 ກັນຍາ 2015
pdf
8.96 MB.
ບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານປະຈຳໄຕມາດ 1, 31 ມີນາ 2015
pdf
8.40 MB.
2014
ລາຍລະອຽດ
ຮູບແບບ
ຂະໜາດ
ເຂົ້າເບິ່ງ
ດາວໂຫລດ
ເອກະສານລາຍງານການເງິນ 31 ທັນວາ 2014
pdf
14.3 MB.
ບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ
pdf
9.80 MB.
ບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານປະຈຳໄຕມາດ 3, 30 ກັນຍາ 2014
pdf
7.67 MB.
ບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານປະຈຳໄຕມາດ 1, 31 ມີນາ 2014
pdf
2.93 MB.
2013
ລາຍລະອຽດ
ຮູບແບບ
ຂະໜາດ
ເຂົ້າເບິ່ງ
ດາວໂຫລດ
ໃບຖານະການເງິນປະຈໍາປີ 2013 ຂອງ ຜ-ຟຟລ ມະຫາຊົນ
pdf
13.02 MB.
ເອກະສານລາຍງານການເງີນກາງປີ 30 ມິຖຸນາ 2013
pdf
5.20 MB.
ບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານປະຈຳໄຕມາດ 3, 30 ກັນຍາ 2013
pdf
2.92 MB.
ບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານປະຈຳໄຕມາດ 2, 30 ມິຖຸນາ 2013
pdf
2.46 MB.
ບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານປະຈຳໄຕມາດ 1, 31 ມີນາ 2013
pdf
2.13 MB.
2012
ລາຍລະອຽດ
ຮູບແບບ
ຂະໜາດ
ເຂົ້າເບິ່ງ
ດາວໂຫລດ
ເອກະສານລາຍງານການເງິນປະຈຳປີ 2012 ຂອງ ຜ-ຟຟລ ມະຫາຊົນ
pdf
13.3 MB.
ເອກະສານລາຍງານການເງີນກາງປີ 30 ມິຖຸນາ 2012
pdf
5.03 MB.
ບົດລາຍງານປະຈຳໄຕມາດ 4, 31 ທັນວາ 2012
pdf
7.46 MB.
ເອກະສານລາຍງານການເງີນປະຈຳໄຕມາດ 1 ປີ 2012
pdf
2.78 MB.
2011
ລາຍລະອຽດ
ຮູບແບບ
ຂະໜາດ
ເຂົ້າເບິ່ງ
ດາວໂຫລດ
ບົດລາຍງານການເງິນປະຈຳປີ 2011
pdf
12.3 MB.
ບົດລາຍງານປະຈຳໄຕມາດ 3, 31 ທັນວາ 2011
pdf
3.84 MB.
ເອກະສານລາຍງານການເງີນປະຈຳໄຕມາດ 1 ປີ 2011
pdf
806 KB.
ບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ
pdf
5.98 KB.

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ