ຄຳຕອບ: ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ (ຜ-ຟຟລ) ສ້າງຕັ້ງຂື້ນວັນທີ 15 ທັນວາ 2010 ເຊີ່ງເປັນບໍລິສັດທີ່ດໍາເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບການຜະລິດໄຟຟ້າ ແລະ ຂາຍຍົກທັງໝົດໃຫ້ແກ່ ລັດວິສາຫະກິດ ໄຟຟ້າລາວ (ຟຟລ) ຜ-ຟຟລ ເປັນບໍລິສັດພະລັງງານແຫ່ງທຳອິດຂອງ ສປປລາວ ທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດພາຍໃຕ້ຮູບແບບມະຫາຊົນ ເຊີ່ງມີຊັບສີນປະກອບດ້ວຍ ເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງງານນ້ຳ 8 ເຂື່ອນ ແລະ ເຂົ້າຖືຮຸ້ນໃນບໍລິສັດຜະລິດໄຟຟ້າເອກະຊົນ ຈໍານວນ 5 ເຂື່ອນ ລວມກຳລັງການຕິດຕັ້ງທັງໝົດ 913ເມກາວັດ.

ຄຳຕອບ: ເພື່ອເປັນການຍົກສູງບົດບາດຂອງ ຜ-ຟຟລ ຄຽງຄູກັບການດໍາເນີນທຸລະກິດ, ຜ-ຟຟລ ແມ່ນໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ວຽກງານການຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມກໍຄືຊຸມຊົນອ້ອມຂ້າງ ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ມາຕະຫຼອດໄລຍະທີ່ມີການກໍ່ສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດຕາມແນວທາງການພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້າແບບຢືນຢົງ ແລະ ໃຫ້ສັງຄົມໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມ, ໂດຍການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ຈະຊ່ວຍອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນເຊັ່ນ: ການສ້ອມແປງຖະໜົນຫົນທາງ ແລະ ຂົວ ໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບດີ, ການທາສີໂຮງຮຽນ ແລະ ການປັບປຸງໂຮງຮຽນ, ການມອບອຸປະກອນການຮຽນ, ອຸປະກອນການຫຼີ້ນກິລາ ແລະ ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ, ການມອບເຄື່ອງສຽງ ແລະ ໂທລະໂຄ່ງ, ການສ້າງລະບົບນ້ຳລີນ, ນ້ຳະໂຄ່ງ, ການສ້າງລະບົບນ້ຳລີນ, ນ້ຳບາດານ ແລະ ນ້ຳສະອາດ, ການສ້າງໜອງປາລວມບ້ານ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມການລ້ຽງປາ, ການຂຸດຂຸມຂີ້ເຫຍື້ອພ້ອມແນະນຳວິທີການກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອແບບຖຶກວິທີໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ. ນອກຈາກນັ້ນ ຜ-ຟຟລ ຍັງໄດ້ຮັບປະກອບສ່ວນຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມເຊັ່ນ: ຜູ້ປະສົບໄພທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພທຳມະຊາດຕ່າງໆ ພ້ອມນັ້ນ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ 1 ຍັງໄດ້ຮັບໃບຢັງຢືນການບໍລິຫານສິ່ງແວດລ້ອມ ຕາມມາດຕະຖານ ISO 14001 : 2004 EMS.

ຄຳຕອບ: ຜູ້ຖືຮຸ້ນຈະໄດ້ຮັບເງີນປັນຜົນຕາມການເຫັນດີ ຈາກກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນໂດຍຈະແບ່ງເງິນປັນຜົນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນໃນອັດຕາບໍ່ຫຼຸດ 50 ຂອງຜົນກຳໄລສຸດທິຂອງບໍລິສັດພາຍຫຼັງຫັກສວຍສາອາກອນ, ຄັງເງີນສຳຮອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ຄັງເງີນສຳຮອງອື່ນໆ ( ຖ້າມີ ).

ຄຳຕອບ: ຜ-ຟຟລ ຈ່າຍເງີນປັນຜົນປີລະ 2 ຄັ້ງ, 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ 6 ເດືອນທ້າຍປີ,ຜ່ານມາບໍລິສັດໄດ້ມີການຈາຍເງີນຕາມຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້:

ຄ ຳຕອບ:
1) ຜະລິດໄຟຟ້າຂາຍຍົກໃຫ້ແກ່ ຟຟລ ແລະ ກໍ່ສ້າງລະບົບສາຍສົ່ງ ແລະ ສະຖານີໄຟຟ້າ ຖ້າຫາກມີຄວາມຈຳເປັນ.
2) ລົງທືນໃຫ້ບັນດາຊັບສີນ ທີ່ໄຊ້ໃນການຜະລິດໄຟຟ້າຂອງ ຟຟລ ທີ່ກຳລັງກໍ່ສ້າງ ແລະ ຂື້ນແຜນໄວ້ແລ້ວ ຫຼື ລົງທືນດ້ວຍການເຂົ້າຖືຮຸ້ນທັງໝົດ ຫຼື ບາງສ່ວນແທນ ຟຟລໃນບັນດາໂຄງການ IPP ຂອງ ຟຟລ.
3) ຮັບບໍລິການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາໃຫ້ແກ່ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຕ່າງໆ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

ຄຳຕອບ:  ຜ-ຟຟລ ຈະຈັດກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈໍາປີ ໃນລະຫວ່າງທ້າຍເດືອນ ເມສາ, ສ່ວນລາຍລະອຽດ ບໍລິສັດຈະແຈ້ງໃຫ້ຊາບພາຍຫຼັງ.

ຄຳຕອບ: ປັດຈຸບັນ ຜ-ຟຟລ ມີກຳລັງການຜະລິດ 913 ເມກາວັດ, ເຊີ່ງໃນນີ້ແບ່ງເປັນ ຜ-ຟຟລ ຖືຮຸ້ນ 100% ແລະ ຖືຮຸ້ນບາງສັດສ່ວນໃນບັນດາເຂື່ອນ ຜະລິດຜະລັງງານໄຟຟ້າເອກະລາດໃນ ສປປລາວ ດັ່ງຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້:

ຄຳຕອບ: ຜ-ຟຟລ ໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານສາກົນ ໃນດ້ານການບໍລິຫານທີ່ມີຄຸນນະພາບ ISO 9001:2008 (Quality Management System) ຈາກບໍລິສັດ ບີເອັມ ທາຣາດາ ຈາກປະເທດອັງກິດ. ໃນວັນທີ 22 ທັນວາ 2014.

ຄຳຕອບ: ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ສອບຖາມໄປຍັງ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຫຼື ໂບຼກເກີ້ຜູ້ດຳເນີນການຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບເຊີ່ງມີດັ່ງນີ້:

  • ບໍລິສັດ ຫຼັກຊັບ ທຄຕລ-ກທ ຈຳກັດ ຕັ້ງຢູ່ຕຶກຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ຊັ້ນ 7 ໂທ (ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ) : (856-21) 265477, ໂທ (ຊື້-ຂາຍຮຸ້ນ) (856-21) 265484, (856-21) 265485, ອີເມວ www.bcel-kt.com.
  • ບໍລິສັດ ຫຼັກຊັບລ້ານຊ້າງ ມະຫາຊົນ ຕັ້ງຢູ່ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ຊັ້ນ 5 ໂທ: (856-21) 265461, ແລະ (856-21) 265468, ແຟັກ (ຊື້-ຂາຍຮຸ້ນ) (856-21) 265466, ອີເມວ www.lxs.com.la.
  • ບໍລິສັດ ຫຼັກຊັບລາວ – ຈີນ ຕັ້ງຢູ່ຕຶກຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ຊັ້ນ 6 ໂທ: (ສອບຖາມຂໍ້ມູນ): (856-21) 419212, ໂທ: (ຊື້-ຂາຍຮຸ້ນ) (856-21) 419210, ອີເມວ service@lcs.com.la

ຄຳຕອບ: ໂຄງການພັດທະນາ ທຸລະກິດພະລັງງານໄຟຟ້າຂອງ ຜ-ຟຟລ ໃນຂອບເຂດ 3 ປີ ມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ໂຄງກຳນທີໍ່ຈະໄດ້ລົງທືນ

ຄຳຕອບ: ໂຄງການພັດທະນາ ທຸລະກິດພະລັງງານໄຟຟ້າຂອງ ຜ-ຟຟລ ໃນຂອບເຂດ 3 ປີ 2017-2020 ມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ໂຄງກຳນທີໍ່ຈະໄດ້ລົງທືນ

ຄຳຕອບ: ທ່ານສາມາດເຂົ້າໄປຕິດຕາມຂ້ໍມູນຂ່າວສານ ແລະ ດາວໂຫລດຂ້ໍມູນຕ່າງໆຂອງ ຜ-ຟຟລ ໄດ້ທີ່ www.edlgen.com.la ຫຼື ທ່ານສາມາດຕິດຕາມຂ້ໍມູນໄດ້ໃມເວັລໄຊຮ ຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ www.lsx.com.la

ຄຳຕອບ: ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ມາທາງສຳນັກງານໃຫຍ່ ຂອງບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ ເພື່ອພົວພັນ ແລະ ປະກອບເອກະໄດ້ທີ່ ຕຶກ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ, ຊັ້ນ 7, ຖະໜົນມິດຕະພາບ ລາວ-ໄທ, ບ້ານ: ທົ່ງກາງ, ເມືອງ: ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ຕູ້ ປ.ນ 2392 ໂທ : (856-21) 316142, ແຟັກ: (856-21) 316141 ອີເມວ edlgenhq@edlgen.com.la

ຄຳຖາມ: 13. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການໄປຢ້ຽມຊົມ ທັດສະນະສຶກສາເຂື່ອນຂອງ ຜ-ຟຟລ ຈະເຮັດແນວໃດ ?
ຄຳຕອບ: ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ມາທາງສຳນັກງານໃຫຍ່ ຂອງບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ ເພື່ອພົວພັນ ແລະ ປະກອບເອກະໄດ້ທີ່ ຕຶກ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ, ຊັ້ນ 7, ຖະໜົນມິດຕະພາບ ລາວ-ໄທ, ບ້ານ: ທົ່ງກາງ, ເມືອງ: ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ຕູ້ ປ.ນ 2392 ໂທ : (856-21) 316142, ແຟັກ: (856-21) 316141 ອີເມວ edlgenhq@edlgen.com.la

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ
ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ