ທ່ານ ວົງສະກຸນ ຍິ່ງຍົງ
ຜູ້ອຳນວຍການ​ໃຫຍ່
ທ່ານ ປອ. ບຸນແທນ ຈັນສະໄໝ
ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ​ໃຫຍ່
ທ່ານ ດາວວຽງ ສຸນັນທະລາດ
ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ​ໃຫຍ່

ທ່ານ ວົງສະກຸນ ຍິ່ງຍົງ
ຜູ້ອຳນວຍການ​ໃຫຍ່

ທ່ານ ປອ. ບຸນແທນ ຈັນສະໄໝ
ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ​ໃຫຍ່ 

ທ່ານ ດາວວຽງ ສຸນັນທະລາດ
ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ​ໃຫຍ່ 

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ