ທ່ານ ດວງສີ ພາຣາຍົກ
ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່
ທ່ານ ວົງສະກຸນ ຍິ່ງຍົງ
ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ​ໃຫຍ່, ສາຍງານຜະລິດ ແລະ ພັດທະນາທຸລະກິດ
ທ່ານ ນາງ ສຸກສັນ ພົງພິລາ
ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ​ໃຫຍ່, ສາຍງານບໍລິຫານ ແລະ ແຜນການ
ທ່ານ ວັນແສງ ວັນນະວົງ
ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ​ໃຫຍ່, ສາຍງານການເງິນ
ທ່ານ ກຸນລະພັນ ວົງນາທີ
ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ​ໃຫຍ່, ຮັບຜິດຊອບກວດສອບ ແລະ ສັນຍາ

ທ່ານ ດວງສີ ພາຣາຍົກ 
ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່

ທ່ານ ວົງສະກຸນ ຍິ່ງຍົງ
ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ​ໃຫຍ່ ສາຍງານຜະລິດ ແລະ ພັດທະນາທຸລະກິດ

ທ່ານ ນາງ ສຸກສັນ ພົງພິລາ
ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ​ໃຫຍ່ ສາຍງານບໍລິຫານ ແລະ ແຜນການ

ທ່ານ ວັນແສງ ວັນນະວົງ
ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ​ໃຫຍ່ ສາຍງານການເງິນ

ທ່ານ ກຸນລະພັນ ວົງນາທີ
ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ​ໃຫຍ່, ຮັບຜິດຊອບກວດສອບ ແລະ ສັນຍາ

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ