ທ່ານ ວັນແສງ ວັນນະວົງ
ຮັກສາການຜູ້ອຳນວຍການ​ໃຫຍ່
ທ່ານ ວົງສະກຸນ ຍິ່ງຍົງ
ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ​ໃຫຍ່, ສາຍງານຜະລິດ
ທ່ານ ນາງ ສຸກສັນ ພົງພິລາ
ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ​ໃຫຍ່, ສາຍງານບໍລິຫານ
ທ່ານ ກຸນລະພັນ ວົງນາທີ
ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ​ໃຫຍ່, ສາຍງານພັດທະນາທຸລະກິດ

ທ່ານ ວັນແສງ ວັນນະວົງ
ຮັກສາການຜູ້ອຳນວຍການ​ໃຫຍ່

ທ່ານ ວົງສະກຸນ ຍິ່ງຍົງ
ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ​ໃຫຍ່ ສາຍງານຜະລິດ

ທ່ານ ນາງ ສຸກສັນ ພົງພິລາ
ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ​ໃຫຍ່ ສາຍງານບໍລິຫານ

ທ່ານ ກຸນລະພັນ ວົງນາທີ
ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ​ໃຫຍ່, ສາຍງານພັດທະນາທຸລະກິດ

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ