ຍິນດີຕອ້ນຮັບເຂົ້າສູ່ບໍລິການແຈ້ງເຕືອນຂອງ ຜ-ຟຟລ. ລະບົບຂອງເຮົາຈະແຈ້ງເຕືອນແບບອັດຕະໂນມັດກ່ຽວກັບການປະກາດຂອງ ຜ-ຟຟລ ແລະ ຂ່າວຂອງສຳນັກງານຕະຫລາດຫຼັກຊັບລາວທີ່ກ່ຽວກັບ ຜ-ຟຟລ.

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ
ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ