Application Form

ໝາຍເຫດ: ກະລຸນາງົດໃຊ້ເຄື່ອງໝາຍພິເສດເຊັ່ນ: # ; ' ' ; " ; * ; ^ ພາຍໃນຊ່ອງຕື່ມຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ ແລະ ຂະໜາດ File ຄັດຕິດປະເພດ PDF ບໍ່ເກີນ 2 Mb

               ປະຫວັດສ່ວນຕົວ

Personal Data


ສະພາບຄອບຄົວຂອງຕົນ

Family Data


ສະພາບຄອບຄົວ
Family Member
ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ
First & Last Name
ອາຍຸ
Age
ອາຊີບ
Occupation
ບ່ອນປະຈຳການ
Company Name
ຊື່ພໍ່
Father
ຊື່ແມ່
Mother
ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງຄີງ
Siblings
1
2
3
4
ຜົວ ຫຼື ເມຍ
Spouse

ປະຫວັດການສຶກສາ

Education Background

ລະດັບ
Level
ຊື່ສະຖານສຶກສາ
Name of Institution
ຫລັກສູດ
ສາຂາວິຊາ
Major
ປີໃດ-ປີໃດ
From - To
GPA
ແນບໄຟລ໌
Attachment
ມັດທະຍົມປາຍ
High School
ອາຊີວະສຶກສາ
Vocational School
ອານຸປະຣິນຍາ
Diploma
ປະຣິນຍາຕີ
Bachelor Degree

PDF File ຄັດຕິດສູງສຸດ ບໍ່ເກີນ 2 Mb

ປະຣິນຍາໂທ
Master Degree

PDF File ຄັດຕິດສູງສຸດ ບໍ່ເກີນ 2 Mb

ອື່ນໆ
Others
​ປະ​ສົບ​ການ
Experience

ກະລຸນາ Attach file ໃບປະກາດ ແລະ ໃບຄະແນນເທົ່ານັ້ນ

PDF File ຄັດຕິດສູງສຸດ ບໍ່ເກີນ 2 Mb


ປະຫວັດການເຮັດວຽກຜ່ານມາ

Employment Background

ຊື່ບໍລິສັດ
Company
ປີໃດ-ປີໃດ
From - To
ຕຳແໜ່ງສຸດທ້າຍ
Last Position
ເງຶນເດືອນສຸດທ້າຍ
Last Salary
ເຫດຜົນທີ່ລາອອກ
Reason for Leavingຄວາມສາມາດພິເສດທີ່ຕົນເຮັດໄດ້ດີທີ່ສຸດ

Special Qualifications, Skills


1. ຄວາມສາມາດດ້ານພາສາຕ່າງປະເທດ / Languages


2. ຄວາມສາມາດດ້ານອື່ນໆ / Other SkillsEDLGEN System