ນະໂຍບາຍການຈ່າຍເງິນປັນຜົນ ແລະ ການຈ່າຍເງິນ

ຖ້າບໍ່ມີເຫດການທີ່ບໍ່ສາມາດຄາດຄະເນໄວ້ລ່ວງໜ້າ ແລະ ຖ້າໄດ້ຮັບການຕົກລົງເຫັນດີລ່ວງໜ້າຈາກກອງ ປະຊຸມ ຜູ້ຖືຮຸ້ນຂອງບໍລິສັດ, ບໍລິສັດຄາດວ່າຈະແບ່ງເງິນປັນຜົນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນໃນອັດຕາບໍ່ຫຼຸດກວ່າ 50 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຜົນກຳໄລສຸດທິຂອງບໍລິສັດ ພາຍຫຼັງຫັກສ່ວຍ ສາອາກອນ ຄັງເງິນສຳຮອງຕາມລະບຽບການ ແລະ ຄັງເງິນສຳ ຮອງອື່ນໆ (ຖ້າມີ). ການແບ່ງເງິນປັນຜົນອາດ ຈະຂຶ້ນກັບສະຖານະການທາງເສດຖະກິດ ແລະ ແຜນການລົງທຶນ ຂອງບໍລິສັດ. ທັງນີ້, ບໍລິສັດ ຈະແບ່ງປັນເງິນປັນຜົນໃຫ້ຜູ້ຖືຮຸ້ນເປັນສະກຸນເງິນກີບ ໂດຍຫັກອາກອນໄວ້ຕາມລະ ບຽບກົດໝາຍຂອງ ລາວ. ເບິ່ງ “ສ່ວຍສາອາກອນ”

ນະໂຍບາຍການຈ່າຍເງິນປັນຜົນ ແລະ ການຈ່າຍເງິນ

ຖ້າບໍ່ມີເຫດການທີ່ບໍ່ສາມາດຄາດຄະເນໄວ້ລ່ວງໜ້າ ແລະ ຖ້າໄດ້ຮັບການຕົກລົງເຫັນດີລ່ວງໜ້າຈາກກອງ ປະຊຸມ ຜູ້ຖືຮຸ້ນຂອງບໍລິສັດ, ບໍລິສັດຄາດວ່າຈະແບ່ງເງິນປັນຜົນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນໃນອັດຕາບໍ່ຫຼຸດກວ່າ 50 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຜົນກຳໄລສຸດທິຂອງບໍລິສັດ ພາຍຫຼັງຫັກສ່ວຍ ສາອາກອນ ຄັງເງິນສຳຮອງຕາມລະບຽບການ ແລະ ຄັງເງິນສຳ ຮອງອື່ນໆ (ຖ້າມີ). ການແບ່ງເງິນປັນຜົນອາດ ຈະຂຶ້ນກັບສະຖານະການທາງເສດຖະກິດ ແລະ ແຜນການລົງທຶນ ຂອງບໍລິສັດ. ທັງນີ້, ບໍລິສັດ ຈະແບ່ງປັນເງິນປັນຜົນໃຫ້ຜູ້ຖືຮຸ້ນເປັນສະກຸນເງິນກີບ ໂດຍຫັກອາກອນໄວ້ຕາມລະ ບຽບກົດໝາຍຂອງ ລາວ. ເບິ່ງ “ສ່ວຍສາອາກອນ”

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ
ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ