ລາຍງານສະພາບນໍ້າຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ-1 ວັນທີ: 4/9/2018 ເວລາ 08:00 ໂມງ

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ

ລາຍງານສະພາບນໍ້າຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ-1 ວັນທີ: 4/9/2018 ເວລາ 08:00 ໂມງ

ລາຍງານສະພາບນໍ້າຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ-1 ວັນທີ: 4/9/2018 ເວລາ 08:00 ໂມງ Reservoir water level and Tail water level – Reservoir water level 212.98 m.asl, Reservoir water Volume  =  7,329,642,200 m3  , Water level has increased 13 cm  compared to 08:00 am yesterday morning – Tail water level 172.0 m.asl has increased 60 cm compared to 08:00 am yesterday morning

ລາຍງານສະພາບນໍ້າຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ-1 ວັນທີ່ 03/09/2018 ເວລາ 08:00 ໂມງ

ລາຍງານສະພາບນໍ້າຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ-1 ວັນທີ່ 03/09/2018 ເວລາ 08:00 ໂມງ 1.    ລະດັບນໍ້າໜ້າເຂື່ອນ ແລະ ທ້າຍເຂື່ອນ –       ລະດັບນໍ້າໜ້າເຂື່ອນ  212.85 masl ມີບໍລິມາດນ້ຳໃນອ່າງ = 7,287,308,000 ມ3 ທຽບໃສ່ເວລາດຽວ ກັນຂອງມື້ ວານນີ້ເພີ່ມຂື້ນ 3 ຊັງຕີແມັດ. –       ລະດັບນໍ້າທ້າຍເຂື່ອນ 171.40 masl ທຽບໃສ່ເວລາດຽວກັນຂອງມື້ວານນີ້ເພີ່ມຂື້ນ 10 ຊັງຕີແມັດ. 2.    ປະລິມານນໍ້າໄຫຼເຂົ້າອ່າງ ແລະ ອອກອ່າງນໍ້າງື່ມ-1