ແຈ້ງມະຕິທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ 2/2020

ແຈ້ງມະຕິທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ 2/2020 Sustainable Choice For You, Sustainable Power For The Nations. Sustainable Choice For You, Sustainable Power For The Nations.

ແຈ້ງມະຕິຕົກລົງໝູນວຽນເປັນເອກະພາບສະພາບໍລິຫານ ຂອງບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ

ແຈ້ງມະຕິຕົກລົງໝູນວຽນເປັນເອກະພາບສະພາບໍລິຫານ ຂອງບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ Sustainable Choice For You, Sustainable Power For The Nations. Sustainable Choice For You, Sustainable Power For The Nations.

ແຈ້ງວາລະກອງປະຊຸມ, ວັນ-ເວລາ, ສະຖານທີ່ຈັດກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈຳປີ 2019 ຂອງ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ

ແຈ້ງວາລະກອງປະຊຸມ, ວັນ-ເວລາ, ສະຖານທີ່ຈັດກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈຳປີ 2019 ຂອງ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ.

ການປະຕິບັດວຽກງານ ຂອງພະນັກງານ-ກຳມະກອນ ຂອງ ຜ-ຟຟລ ໃນໄລຍະທີ່ມີການລະບາດ ຂອງ ພະຍາດໂຄວິດ 19 (COVID-19)

ການປະຕິບັດວຽກງານ ຂອງພະນັກງານ-ກຳມະກອນ ຂອງ ຜ-ຟຟລ ໃນໄລຍະທີ່ມີການລະບາດ ຂອງ ພະຍາດໂຄວິດ 19 (COVID-19)

ການປະຕິບັດມາດຕະການ ຂອງ ຜ-ຟຟລ ເພື່ອຮັບມືກັບສະພາບຂອງການແຜ່ລະບາດ ຂອງເຊື້ອພະຍາດຈຸລາໂລກ COVID-19

ການປະຕິບັດມາດຕະການ ຂອງ ຜ-ຟຟລ ເພື່ອຮັບມືກັບສະພາບຂອງການແຜ່ລະບາດ ຂອງເຊື້ອພະຍາດຈຸລາໂລກ COVID-19

ແຈ້ງວັນທີປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈຳປີ 2019 ແລະ ວັນປິດປຶ້ມບັນຊີຜູ້ຖືຮຸ້ນ ເພື່ອກຳນົດສິດຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນໃນການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ.

ແຈ້ງວັນທີປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈຳປີ 2019 ແລະ ວັນປິດປຶ້ມບັນຊີຜູ້ຖືຮຸ້ນ ເພື່ອກຳນົດສິດຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນໃນການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ.