ທ່ານ ສຸລິວັດ ສຸວັນນະຈູມຄຳ
ປະທານສະພາບໍລິຫານ
ທ່ານ ວົງສະກຸນ ຍິ່ງຍົງ
 ຮອງປະທານສະພາບໍລິຫານ
ທ່ານ ສົມພິດ ແກ້ວວິຈິດ
ກຳ​ມະ​ການ
ທ່ານ ປະສົມເພັດ ຄຳຕັນ
ກຳ​ມະ​ການ
ທ່ານ ສຸກສະຫວາດ ໂສສຸພັນ
ກຳ​ມະ​ການ
ທ່ານ ຊົນລະວິດ ວິນິດໄສ
ກຳ​ມະ​ການ
ທ່ານ ຄຳມູນ ວິພົງໄຊ
ກຳ​ມະ​ການອິດສະຫລະ
ທ່ານ ຄຳແກ້ວ ວິສີສົມບັດ
ກຳມະ​ການອິດສະຫລະ
ທ່ານ ປອ. ພັນປະກິດ ອ່ອນພັນດາລາ
ກຳ​ມະການອິດສະຫລະ

ທ່ານ ສຸລິວັດ ສຸວັນນະຈູມຄຳ
ປະທານສະພາບໍລິຫານ

ທ່ານ ວົງສະກຸນ ຍິ່ງຍົງ
ຮອງປະທານສະພາບໍລິຫານ

ທ່ານ ສົມພິດ ແກ້ວວິຈິດ
ກຳມະການ

ທ່ານ ປະສົມເພັດ ຄຳຕັນ
ກຳມະການ

ທ່ານ ສຸກສະຫວາດ ໂສສຸພັນ
ກຳມະການ

ທ່ານ ຊົນລະວິດ ວິນິດໄສ
ກຳມະການ

ທ່ານ ຄຳມູນ ວິພົງໄຊ
ກຳມະການອິດສະຫຼະ

ທ່ານ ຄຳແກ້ວ ວິສີສົມບັດ 
ກຳມະການອິດສະຫຼະ

ທ່ານ ປອ. ພັນປະກິດ ອ່ອນພັນດາລາ
ກຳມະການອິດສະຫຼະ

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ