ປອ. ຄຳມະນີ ອິນທິລາດ
ປະທານສະພາບໍລິຫານ
ທ່ານ ຈັນທະບູນ ສຸກອາລຸນ
 ຮອງປະທານສະພາບໍລິຫານ
ທ່ານ ປອ. ບຸນທະວີ ສີສຸພັນທອງ
 ຮອງປະທານສະພາບໍລິຫານ
ກຳມະການອິດສະຫລະ
ທ່ານ ດວງສີ ພາຣະຍົກ
ກຳ​ມະ​ການ
ທ່ານ ຄຳເພັງ ທິນນະກອນ
ກຳ​ມະ​ການ
ທ່ານ ສົມພິດ ແກ້ວວິຈິດ
ກຳ​ມະ​ການ
ທ່ານ ພົງສະຫວັດ ເສນາພວນ
ກຳ​ມະ​ການ
ທ່ານ ສົມລັດ ເມກອາກາດ
ກຳ​ມະ​ການ
ທ່ານ ຄຳແກ້ວ ວິສີສົມບັດ
ກຳມະ​ການອິດສະຫລະ
ທ່ານ ນາງ ທະວີຈັນ ທ່ຽງເທບວົງສາ
ກຳ​ມະ​ການອິດສະຫລະ
ທ່ານ ຮສ. ປອ. ພູເພັດ ກ້ຽວພິລາວົງ
ກຳ​ມະການອິດສະຫລະ

ປອ. ຄຳມະນີ ອິນທິລາດ
ປະທານສະພາບໍລິຫານ

ທ່ານ  ຈັນທະບູນ ສຸກອາລຸນ
ຮອງປະທານສະພາບໍລິຫານ

ທ່ານ  ປອ. ບຸນທະວີ ສີສຸພັນທອງ
ຮອງປະທານສະພາບໍລິຫານ
ກຳມະການອິດສະຫຼະ

ທ່ານ ດວງສີ ພາຣະຍົກ
ກຳມະການ

ທ່ານ ຄຳເພັງ ທິນນະກອນ
ກຳມະການ

ທ່ານ ສົມພິດ ແກ້ວວິຈິດ
ກຳມະການ

ທ່ານ ພົງສະຫວັດ ເສນາພວນ
ກຳມະການ

ທ່ານ ສົມລັດ ເມກອາກາດ
ກຳມະການ

ທ່ານ ຄຳແກ້ວ ວິສີສົມບັດ 
ກຳມະການອິດສະຫຼະ

ທ່ານ ນາງ ທະວີຈັນ ທ່ຽງເທບວົງສາ
ກຳມະການອິດສະຫຼະ

ທ່ານ ຮສ. ປອ. ພູເພັດ ກ້ຽວພິລາວົງ
ກຳມະການອິດສະຫຼະ

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ