asean-chaina_award

ຜ-ຟຟລ ຮັບລາງວັນ ດີເດັ່ນ ໃນງານ ASEAN-China Award 2017 “ໃນການສົ່ງເສີມການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ-ການຄ້າອາຊຽນ-ຈີນ”.

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ