ລາຍຊື່ເຂົ້າເປັນພະນັກງານ ຜ-ຟຟລ ພ້ອມສະຖານທີ່ປະຈຳການ

* ສາມາດດາວໂຫລດ ຟາຍ ດ້ານລຸ່ມນີ້ *

ເຖິງ: ຜູ້ສະໝັກເຂົ້າເຮັດວຽກກັບ ຜ-ຟຟລ ທີ່ໄດ້ປະກອບຟອມສະໝັກອອນໄລນ໌ຜ່ານທາງເວັບໄຊ ຜ-ຟຟລ ໃນລະຫວ່າງ
ວັນທີ 11-15 ກຸມພາ 2019 ທີ່ຜ່ານມາ ຜູ້ທີ່ມີເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນຕາມລະບຽບທີ່ບໍລິສັດໄດ້ກຳນົດ (ດັ່ງລາຍຊື່ຄັດຕິດ).
ກະລຸນາປະກອບເອກະສານ ແລະ ສົ່ງໃຫ້ ຜ-ຟຟລ ດ້ວຍຕົນເອງ ດັ່ງລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:
ເອກະສານຕ້ອງປະກອບມີ:

1. ສຳເນົາບັດປະຈຳໂຕ/ປຶ້ມສຳມະໂນຄົວ

2. ສຳເນົາໃບປະກາດວິຊາສະເພາະ ແລະ ໃບຄະແນນ (ພ້ອມທັງຖືສະບັບແທ້ມາພ້ອມເພື່ອຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງ)

3. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່

4. ໃບກວດສຸຂະພາບ

5. ໃບແຈ້ງໂທດ

ກຳນົດເວລາຮັບເອກະສານ:

– ວັນທີ 25-26 ກຸມພາ 2019 ເວລາ 08:30-16:30 ໂມງ ທີ່ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ຜ-ຟຟລ ຊັ້ນ 08 ຫ້ອງ 802.

– ວັນທີ 27-28 ກຸມພາ 2019 ເວລາ 08:30-16:30 ໂມງ ທີ່ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ຜ-ຟຟລ ຊັ້ນ 08 ຫ້ອງ 803.

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ
ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ