NAM MANG 1

ເຂື່ອນໄຟຟ້າທີ່ ຜ-ຟຟລ ເຂົ້າໄປຖືຮຸ້ນ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າມັງ 1 ຊື່ໂຄງການ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າມັງ 1 ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ● Dongfang 75% ● A&C10.75% ● EDL-GEN 10% ● ສາຍທາ 4.25% ສະຖານທີ່ ແຂວງ ໄຊສົມບູນ ວັນທີການດໍາເນີນງານ 2017 ຜູ້ຮັບເໝົາ Dongfang ກຳລັງການຕິດຕັ້ງ 64 MW ພະລັງງານສະເລ່ຍ/ປີ 224 GWh/year ກັງຫັນ 3 units ປະເພດໂຄງການ RUN OF RIVER ປະເພດຂອງເຂື່ອນ Rockfill Dam ເນື້ອທີ່ອ່າງໂຕ່ງ 620 km2 ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ. ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ

NAM Ou 6 HPP

ເຂື່ອນໄຟຟ້າທີ່ ຜ-ຟຟລ ເຂົ້າໄປຖືຮຸ້ນ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າອູ 6 ຊື່ໂຄງການ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າອູ 6 ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ● Power China Resources limted 85% ● EDL-GEN 15% ສະຖານທີ່ ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ ວັນທີການດໍາເນີນງານ 2015 ຜູ້ຮັບເໝົາ SINO HYDRO ກຳລັງການຕິດຕັ້ງ 180 MW ພະລັງງານສະເລ່ຍ/ປີ 739 GWh/year ກັງຫັນ 3 units ປະເພດໂຄງການ RUN OF RIVER ປະເພດຂອງເຂື່ອນ Rockfill Dam ເນື້ອທີ່ອ່າງໂຕ່ງ 5480 km2 ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ. ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ

NAMOu5 HPP

ເຂື່ອນໄຟຟ້າທີ່ ຜ-ຟຟລ ເຂົ້າໄປຖືຮຸ້ນ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າອູ 5 ຊື່ໂຄງການ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າອູ 5 ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ● Power China Resources limted 85% ● EDL-GEN 15% ສະຖານທີ່ ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ ວັນທີການດໍາເນີນງານ 2015 ຜູ້ຮັບເໝົາ SINO HYDRO ກຳລັງການຕິດຕັ້ງ 240 MW ພະລັງງານສະເລ່ຍ/ປີ 1049 GWh/year ກັງຫັນ 3 units ປະເພດໂຄງການ Reservoir ປະເພດຂອງເຂື່ອນ RCC Gravity ເນື້ອທີ່ອ່າງໂຕ່ງ 10270 km2 ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ. ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ

NAMOu2 HPP

ເຂື່ອນໄຟຟ້າທີ່ ຜ-ຟຟລ ເຂົ້າໄປຖືຮຸ້ນ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າອູ 2 ຊື່ໂຄງການ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າອູ 2 ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ● Power China Resources limted 85% ● EDL-GEN 15% ສະຖານທີ່ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ວັນທີການດໍາເນີນງານ 2015 ຜູ້ຮັບເໝົາ SINO HYDRO ກຳລັງການຕິດຕັ້ງ 120 MW ພະລັງງານສະເລ່ຍ/ປີ 502 GWh/year ກັງຫັນ 3 units ປະເພດໂຄງການ Reservoir ປະເພດຂອງເຂື່ອນ Concrete Gravity ເນື້ອທີ່ອ່າງໂຕ່ງ 22159 km2 ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ. ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ

NAM BENG HPP

ເຂື່ອນໄຟຟ້າທີ່ ຜ-ຟຟລ ເຂົ້າໄປຖືຮຸ້ນ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າແບ່ງ ຊື່ໂຄງການ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າແບ່ງ ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ● China National Electrical EQUIPMENT Coporation 90% ● EDL-GEN 10% ສະຖານທີ່ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ວັນທີການດໍາເນີນງານ 2017 ຜູ້ຮັບເໝົາ China National Electrical EQUIPMENT Coporation ກຳລັງການຕິດຕັ້ງ 36 MW ພະລັງງານສະເລ່ຍ/ປີ 136 GWh/year ກັງຫັນ 3 units ປະເພດໂຄງການ Reservoir ປະເພດຂອງເຂື່ອນ Concrete gate dam ເນື້ອທີ່ອ່າງໂຕ່ງ 2108 km2 ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ. ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ

NAMLONG 1 HPP

ເຂື່ອນໄຟຟ້າທີ່ ຜ-ຟຟລ ເຂົ້າໄປຖືຮຸ້ນ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າລອງ 1 ຊື່ໂຄງການ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າລອງ 1 ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ●SMP Consultant Sole Co., Ltd 50% ●Luangpraseuth Construction Company 30% ●EDL-GEN 20% ສະຖານທີ່ ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ ວັນທີການດໍາເນີນງານ 2013 ຜູ້ຮັບເໝົາ Luangpraseuth Construction Company ກຳລັງການຕິດຕັ້ງ 5 MW ພະລັງງານສະເລ່ຍ/ປີ 37 GWh/year ກັງຫັນ 2 units ປະເພດໂຄງການ RUN OF RIVER ປະເພດຂອງເຂື່ອນ Gravity spill over ເນື້ອທີ່ອ່າງໂຕ່ງ 156 km2 ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ. ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ…

DONGSAHONG HPP

ເຂື່ອນໄຟຟ້າທີ່ ຜ-ຟຟລ ເຂົ້າໄປຖືຮຸ້ນ ເຂື່ອນໄຟຟ້າດອນສາໂຮງ ຊື່ໂຄງການ ເຂື່ອນໄຟຟ້າດອນສາໂຮງ ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ● EDL-GEN 20% ● Ground roses Ltd 79% ● Siver Acreage Ltd 1% ສະຖານທີ່ ແມ່ນໍ້າ: ​ແມ່ຂອງ, ແຂວງ: ຈຳປາສັກ ວັນທີການດໍາເນີນງານ 2020 ຜູ້ຮັບເໝົາ SINO HYDRO ກຳລັງການຕິດຕັ້ງ 260 MW ພະລັງງານສະເລ່ຍ/ປີ 2028 GWh/year ກັງຫັນ 4 units ປະເພດໂຄງການ RUN OF RIVER ປະເພດຂອງເຂື່ອນ RCC Gravity ເນື້ອທີ່ອ່າງໂຕ່ງ 553000 km2 ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ. ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ

XAYABOURI HPP

ເຂື່ອນໄຟຟ້າທີ່ ຜ-ຟຟລ ເຂົ້າໄປຖືຮຸ້ນ ເຂື່ອນໄຟຟ້າໄຊຍະບູລີ ຊື່ໂຄງການ ເຂື່ອນໄຟຟ້າໄຊຍະບູລີ ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ● CK Power 42.50% ● Natee Synergy Co., Ltd 25% ● EDL-GEN 20% ● Electricity Generating Public Company (EGCO) 12.50% ສະຖານທີ່ ແມ່ນໍ້າ: ​​ແມ່ຂອງ, ແຂວງ: ໄຊຍະບູລີ ວັນທີການດໍາເນີນງານ 2020 ຜູ້ຮັບເໝົາ Ch.Karnchang Company Ltd. ກຳລັງການຕິດຕັ້ງ 1285 MW ພະລັງງານສະເລ່ຍ/ປີ 7370 GWh/year ກັງຫັນ 7x175MW and 1x60MW (Kaplan) ປະເພດໂຄງການ RUN OF RIVER ປະເພດຂອງເຂື່ອນ Concrete…