ທ່ານ ຄຳມູນ ວິພົງໄຊ
ກຳ​ມະການອິດສະຫຼະ
ປະທານກຳມະການກວດສອບ

ທ່ານ ຄຳແກ້ວ ວິສີສົມບັດ
​ກຳ​ມະການອິດສະຫຼະ
ກໍາມະການກວດສອບ
Mr-Pasomphet-Khamtan-140x140
ທ່ານ ປະສົມເພັດ ຄໍາຕັນ
​ກຳ​ມະການສະພາບໍລິຫານ
ກໍາມະການກວດສອບ

ທ່ານ ຄຳມູນ ວິພົງໄຊ
ກຳມະການອິດສະຫຼະ
ປະທານກຳມະການກວດສອບ

ທ່ານ ຄຳແກ້ວ ວິສີສົມບັດ
ກຳມະການອິດສະຫຼະ
ກໍາມະການກວດສອບ
Mr-Pasomphet-Khamtan-140x140
ທ່ານ ປະສົມເພັດ ຄໍາຕັນ
ກຳມະການສະພາບໍລິຫານ
ກໍາມະການກວດສອບ

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ