ຮສ. ປອ. ພູເພັດ ກ້ຽວພິລາວົງ
ກຳ​ມະການອິດສະຫຼະ
ປະທານກຳມະການກວດສອບ

ທ່ານ ຄຳເພັງ ທິນນະກອນ
ກຳ​ມະ​ການສະພາບໍລິຫານ
ຮອງປະທານກໍາມະການກວດສອບ
ທ່ານ ຄຳແກ້ວ ວິສີສົມບັດ
​ກຳ​ມະການອິດສະຫຼະ
ກໍາມະການກວດສອບ
ທ່ານ ພົງສະຫວັດ ເສນາພວນ
​ກຳ​ມະການສະພາບໍລິຫານ
ກໍາມະການກວດສອບ

ຮສ. ປອ. ພູເພັດ ກ້ຽວພິລາວົງ
ກຳມະການອິດສະຫຼະ
ປະທານກຳມະການກວດສອບ

ທ່ານ ຄຳເພັງ ທິນນະກອນ
ກຳມະການສະພາບໍລິຫານ
ຮອງປະທານກໍາມະການກວດສອບ
ທ່ານ ຄຳແກ້ວ ວິສີສົມບັດ
ກຳມະການອິດສະຫຼະ
ກໍາມະການກວດສອບ
ທ່ານ ພົງສະຫວັດ ເສນາພວນ
ກຳມະການສະພາບໍລິຫານ
ກໍາມະການກວດສອບ

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ