ທ່ານ ຄຳມູນ ວິພົງໄຊ
ກຳ​ມະການອິດສະຫຼະ
ປະທານກຳມະການກວດສອບ

ທ່ານ ສົມລັດ ເມກອາກາດ
ກຳ​ມະ​ການສະພາບໍລິຫານ
ຮອງປະທານກໍາມະການກວດສອບ
ທ່ານ ຄຳແກ້ວ ວິສີສົມບັດ
​ກຳ​ມະການອິດສະຫຼະ
ກໍາມະການກວດສອບ
ທ່ານ ນາງ ມະນີວອນ ພົນອາມາດ
​ກຳ​ມະການສະພາບໍລິຫານ
ກໍາມະການກວດສອບ

ທ່ານ ຄຳມູນ ວິພົງໄຊ
ກຳມະການອິດສະຫຼະ
ປະທານກຳມະການກວດສອບ

ທ່ານ ສົມລັດ ເມກອາກາດ
ກຳມະການສະພາບໍລິຫານ
ຮອງປະທານກໍາມະການກວດສອບ
ທ່ານ ຄຳແກ້ວ ວິສີສົມບັດ
ກຳມະການອິດສະຫຼະ
ກໍາມະການກວດສອບ
ທ່ານ ນາງ ມະນີວອນ ພົນອາມາດ
ກຳມະການສະພາບໍລິຫານ
ກໍາມະການກວດສອບ

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ