ບົດ​ລາຍ​ງານ​ປະ​ຈຳ​ປີ ຂອງ ຜ-ຟ​ຟ​ລ

ບົດລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ປະຈໍາປີ 2023
ດາວໂຫລດ :
PDF Format: 6.61 MB
ບົດ​ລາຍ​ງານ​ປະ​ຈຳ​ປີ 2022
ດາວໂຫລດ :
PDF Format: 1.67 MB
ບົດ​ລາຍ​ງານ​ປະ​ຈຳ​ປີ 2021
ດາວໂຫລດ :
PDF Format: 7.88 MB
ບົດ​ລາຍ​ງານ​ປະ​ຈຳ​ປີ 2020
ດາວໂຫລດ :
PDF Format: 18.08 MB
ບົດ​ລາຍ​ງານ​ປະ​ຈຳ​ປີ 2019
ດາວໂຫລດ :
PDF Format: 18 MB
ບົດ​ລາຍ​ງານ​ປະ​ຈຳ​ປີ 2018
ດາວໂຫລດ :
PDF Format: 9.63 MB
ບົດ​ລາຍ​ງານ​ປະ​ຈຳ​ປີ 2017
ດາວໂຫລດ :
PDF Format: 27.2 MB
ບົດ​ລາຍ​ງານ​ປະ​ຈຳ​ປີ 2016
ດາວໂຫລດ :
PDF Format: 17.41mb
ບົດ​ລາຍ​ງານ​ປະ​ຈຳ​ປີ 2015
ດາວໂຫລດ :
PDF Format: 24.93mb
ບົດ​ລາຍ​ງານ​ປະ​ຈຳ​ປີ 2014
ດາວໂຫລດ :
PDF Format: 5.75mb
ບົດ​ລາຍ​ງານ​ປະ​ຈຳ​ປີ 2013
ດາວໂຫລດ :
PDF Format: 27.25mb
ບົດ​ລາຍ​ງານ​ປະ​ຈຳ​ປີ 2012
ດາວໂຫລດ :
PDF Format: 23.71mb
ບົດ​ລາຍ​ງານ​ປະ​ຈຳ​ປີ 2011
ດາວໂຫລດ :
PDF Format: 23.79mb
ບົດ​ລາຍ​ງານ​ປະ​ຈຳ​ປີ 2010
ດາວໂຫລດ :
PDF Format: 769 KB

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ

ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ
ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ