ຜົນສໍາເລັດການຮັບໂອນຮຸ້ນຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຄານ 3, ເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊເສັດ 3 ແລະ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ຈຽນ .

ຜົນສໍາເລັດການຮັບໂອນຮຸ້ນຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຄານ 3, ເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊເສັດ 3 ແລະ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານຳ້ຈຽນ .