ຝົນຕົກຢ່າງໜັກຕິດຕໍ່ກັນເປັນເວລາຫຼາຍວັນ ເຮັດໃຫ້ລຳດັບນໍ້າໃນອ່າງນໍ້າງື່ມເພີ່ມຂຶ້ນ

ຝົນຕົກຢ່າງໜັກຕິດຕໍ່ກັນເປັນເວລາຫຼາຍວັນ ເຮັດໃຫ້ລຳດັບນໍ້າໃນອ່າງນໍ້າງື່ມເພີ່ມຂຶ້ນ ໃນໄລຍະເດືອນ ກໍລະກົດ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ, ປະລິມານນໍ້າທີ່ໄຫຼເຂົ້າອ່າງນໍ້າງື່ມ ໄດ້ມີການເພີ່ມຂື້ນ. ທັງນີ້ກໍ່ຍ້ອນ ສະພາບອາກາດທີ່ມີຝົນຕົກຢ່າງໜັກຕິດຕໍ່ກັນເປັນເວລາຫຼາຍວັນ, ອັນເຮັດໃຫ້ລະດັບນໍ້າໃນອ່າງນໍ້າງື່ມ ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ບວກກັບໜັງສືແຈ້ງການຂອງບໍລິສັດ ນ້ຳງື່ມ -2 ຈຳກັດ, ລົງວັນທີ 28 ກໍລະກົດ 2018 ແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ ຈະຕ້ອງໄດ້ລະບາຍນ້ຳທີ່ມີຢູ່ໃນອ່າງອອກ ເພຶ່ອຮອງຮັບປະລິມານນ້ຳທີ່ໄຫຼເຂົ້າອ່າງໃນຊ່ວງລະດູຝົນນີ້ ເຊິ່ງມີແຜນຈະລະບາຍນໍ້າອອກ ຈາກອ່າງນໍ້າງື່ມ-2 ມາໃສ່ອ່າງນໍ້າງື່ມ-1 ໃນລະຫ່ວາງວັນທີ 1 ສິງຫາ ຫາ ວັນທີ 30 ກັນຍາ 2018 ເຊິ່ງປະລິມານນໍ້າທີ່ຈະລະບາຍ 50-150 ລ້ານແມັດກ້ອນ ຈະເຮັດໃຫ້ລະດັບນໍ້າທ້າຍເຂື່ອນ ຂອງໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ -2 ແລະ ຕາມລຳນໍ້າງື່ມ ລວມທັງໜ້າເຂື່ອນຂອງໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນ້ຳງື່ມ-1 ສູງຂຶ້ນເທື່ອລະໜ້ອຍໂດຍເລີ່ມຈາກວັນທີ 1 ສິງຫາ 2018 ເປັນຕົ້ນໄປ.

ຝົນຕົກຢ່າງໜັກຕິດຕໍ່ກັນເປັນເວລາຫຼາຍວັນ ເຮັດໃຫ້ລຳດັບນໍ້າໃນອ່າງນໍ້າງື່ມເພີ່ມຂຶ້ນ

ຝົນຕົກຢ່າງໜັກຕິດຕໍ່ກັນເປັນເວລາຫຼາຍວັນ ເຮັດໃຫ້ລຳດັບນໍ້າໃນອ່າງນໍ້າງື່ມເພີ່ມຂຶ້ນ ໃນໄລຍະເດືອນ ກໍລະກົດ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ, ປະລິມານນໍ້າທີ່ໄຫຼເຂົ້າອ່າງນໍ້າງື່ມ ໄດ້ມີການເພີ່ມຂື້ນ. ທັງນີ້ກໍ່ຍ້ອນ ສະພາບອາກາດທີ່ມີຝົນຕົກຢ່າງໜັກຕິດຕໍ່ກັນເປັນເວລາຫຼາຍວັນ, ອັນເຮັດໃຫ້ລະດັບນໍ້າໃນອ່າງນໍ້າງື່ມ ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ບວກກັບໜັງສືແຈ້ງການຂອງບໍລິສັດ ນ້ຳງື່ມ -2 ຈຳກັດ, ລົງວັນທີ 28 ກໍລະກົດ 2018 ແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ ຈະຕ້ອງໄດ້ລະບາຍນ້ຳທີ່ມີຢູ່ໃນອ່າງອອກ ເພຶ່ອຮອງຮັບປະລິມານນ້ຳທີ່ໄຫຼເຂົ້າອ່າງໃນ