ຜ-ຟຟລ ອຸປະຖໍາ ທຶນໃຫ້ກັບ ໂຮງຮຽນ ສີລະປະດົນຕີແຫ່ງຊາດ

ຜ-ຟຟລ ອຸປະຖໍາ ທຶນໃຫ້ກັບ ໂຮງຮຽນ ສີລະປະດົນຕີແຫ່ງຊາດ ທ່ານ ດຣ. ບຸນສະຫຼອງ ສຸດທິດາຣາ, ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ສາຍງານການເງີນ ຕາງໜ້າ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ (ຜ-ຟຟລ) ມອບເງິນ ສະໜັບສະໜູນ ມູນຄ່າ 4 ລ້ານກີບ ສຳລັບ ຈັດຊື້ເຄື່ອງດົນຕີ ໃຫ້