5 ປີ ທີ່ ຜ-ຟຟລ ສະໜັບສະໜູນທຶນ ໃນການຄຸ້ມຄອງປົກປັກຮັກສາ ເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດພູເຂົາຄວາຍ

5 ປີ ທີ່ ຜ-ຟຟລ ສະໜັບສະໜູນທຶນ ໃນການຄຸ້ມຄອງປົກປັກຮັກສາ ເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດພູເຂົາຄວາຍ ຜ-ຟຟລ ໄດ້ສົມທົບທຶນໃນການຄຸ້ມຄອງປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຟື້ນຟູເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ພູເຂົາຄວາຍ ເປັນຈຳນວນ 500,000,000 ກີບ ເລີ່ມແຕ່ ປີ 2011 ຈົນມາຮອດ ປີ 2015.