EDL-Gen Contributes to the Social and Environmental Project

ຜ-ຟຟລ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທຶນເຂົ້າໃນໂຄງການເພື່ອສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນ ວັນທີ 29 ກັນຍາ 2016 ທີ່ຜ່ານມາ, ຜ-ຟຟລ ໄດ້ສົມທົບທຶນ ຈຳນວນ 165,000,000 ກີບ ເຂົ້າໃນໂຄງການໂຄສະນາ, ປຸກລະດົມຂະບວນການຮັກສາປ່າໄມ້-ແຫຼ່ງນໍ້າ