ຜ-ຟຟລ ສະໜັບສະໜູນວຽກງານການສຶກສາ

ຜ-ຟຟລ ສະໜັບສະໜູນວຽກງານການສຶກສາ ໃນວັນທີ 11 ມີນາ 2016, ຜ-ຟຟລ ໄດ້ມອບອຸປະກອນການຮຽນ ແລະ ອຸປະກອນກິລາ, ເຄື່ອງກິລາ ໂດຍສົມທົບກັບ ຫ້ອງການສຶ່ງແວດລ້ອມ ຂອງ ລັດວິສາຫະກິດ ໄຟຟ້າລາວ,