• #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #

ເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊເສັດ-1 ແລະ ເຊເສັດ-2 ຮ່ວມກັບຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສີ່ງແວດລ້ອມ ເມຶອງ ເລົ່າງາມ ແຂວງ ສາລະວັນ ລົງເຜີຍແຜ່ວຽກງານການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ ແລະ ສີ່ງແວດລ້ອມ ເຂດບ້ານ ມ່ວນແທ້ ເມຶອງ ເລົ່າງາມ ແຂວງ ສາລະວັນ, ຄັ້ງທີ 2

       ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 16/11/ 2016, ທີສາລາວັດ ບ້ານ ມ່ວນແທ້ ເມຶອງ ເລົ່າງາມ ແຂວງ ສາລະວັນ, ທີມງານສີ່ງແວດລ້ອມເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊເສັດ1-2 ຮ່ວມກັບຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສີ່ງແວດລ້ອມ ລົງເຜີຍແຜ່ວຽກງານປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ ແລະ ສີ່ງແວດລ້ອມໂດຍເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ບຸນຖໍາ ຈັນທະມາດ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສີ່ງແວດລ້ອມ ເມຶອງ ເລົ່າງາມ ແລະ ທ່ານ ໂພໄຊ ສີສົມພອນ ຫົວນ້າພະແນກຈັດຕັ້ງ-ບໍລິຫານ ພ້ອມດ້ວຍນັກວິຊາການຂອງທີມງານສີງແວດລ້ອມ ເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊເສັດ-1 ແລະ ເຊສັດ-2, ເຊີ່ງມີເນືອໃນ ແລະ ຈຸດປະສົງໃນຄັ້ງນີ້: ແມ່ນເພື່ອເຜີຍແຜ່ເອກະສານກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງປ່າປ້ອງກັນແຫຼ່ງນໍ້າພູເຊັດໃນນີ້ມີເຖີງເອກະສານວ່າດ້ວຍກົດໝາຍປ່າໄມ້ບາງງວດບາງມາດຕາເຊັ່ນ: ມາດຕາ 60, ມາດຕາ 100, ມາດຕາ 103 ແລະ ມາດຕາ 123, ຜ່ານແຈ້ງການດໍາລັດເລກທີ 15/ນຍ ແຫ່ງ ສປປລາວ ແລະ ມີເອກະສານກົດໝາຍສີ່ງແວດລ້ອມ ບາງມາດຕາ ເປັນຕົ້ນ ການພື້ນພູປ່າອາໃສ,ປູກໄມ້ໃຫ້ເປັນປ່າ,ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ແລະ ການຈັບຈ່ອງທີ່ດິນ, ຕໍ່ມາໄດ້ມີການບັນລະຍາຍຈາກວິຊາການເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊເສັດ1-2 ກ່ຽວກັບວິໃສທັດຂອງ ບໍລິສັດຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຕໍ່ວຽກງານສີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ.ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມມີຫົວໜ້າກູ່ມ, ນາຍບ້ານ, ຄູອາຈານ,ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ແລະ ນ້ອງນັກຮຽນຈໍານວນໜື່ງລວມທັງໝົດ 75 ຄົນ ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສາມັກຄີຮັກແພງກັນ ພ້ອມນີກໍ່ໄດ້ມອບອຸປະກອນການຮຽນ ແລະ ອຸປະກອນກິລາໃຫ້ໝວດໂຮງບ້ານ ມ່ວນແທ້ເຊີ່ງມີມູນຄ່າທັງໝົດ 4.482,500 ກີບ.

ຫົວຂໍ້ຂ່າວສຳຄັນອື່ນ ກ່ຽວກັບ ເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊເສັດ 1-2
ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ
ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ