• #
  • #
  • #

ເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊເສັດ-1 ແລະ ເຊເສັດ-2, ໄດ້ຊື້ອຸປະກອນການສຶກສາ ແລະ ອຸປະກອນກິລາ ເພື່ອກະກຽມລົງເຄື່ອນໄຫວວຽກເຜີຍແຜ່ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ເຂດປ່າປ້ອງກັນແຫລ່ງນໍ້າເຊເສັດ-2, ສ້າງຈິດສໍານຶກໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ, ຊຸກຍູ້ຊ່ວຍເຫຼຶອໂຮງຮຽນເຂດຊົນນະບົບດັ່ງກ່າວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຂດອ່າງໂຕ່ງເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊເສັດ-1 ແລະ ເຊເສັດ-2, ກຽມພ້ອມສ້າງກິດຈະກໍາຕ່າງໆໃຫ້ນ້ອງໆນັກຮຽນໃນມູນຄ່າທີ່ມອບໃຫ້ຄັ້ງນີ້ທັງໝົດ 13.447.500 ກີບ

ຫົວຂໍ້ຂ່າວສຳຄັນອື່ນ ກ່ຽວກັບ ເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊເສັດ 1-2
ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ
ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ