• #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 •  

ຄະນະຜູ້ແທນຈາກປະເທດກຳປູເຈຍ ທີ່ມາຢຽ້ມຢາມເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊເສັດ-1 ແລະ ເຊເສັດ-2

ຫົວຂໍ້ຂ່າວສຳຄັນອື່ນ ກ່ຽວກັບ ເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊເສັດ 1-2
ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ
ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ