ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ຂອງ ເຂື່ອນໄຟຟ້າແຊລະບຳ

ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ
ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງສຳລັບທ່ານ ພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຊາດ