• #
  • #
  • #

  ປະກາດແຈ້ງລາຍຊື່ຜູ້ທີ່ຜ່ານການສຳພາດ ໃນວັນທີ 07,09,12 ແລະ 14 ມິຖຸນາ 2017 ແລະ ໄດ້ຮັບຄັດເລືອກເຂົ້າເປັນພະນັກງານຂອງ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ ສົກປີ 2017 ຊຸດ 2     There have been 475 visitors to this websiteThere have been 475 visitors to this websiteThere have been 475 visitors to this website 

ປະກາດແຈ້ງລາຍຊື່ຜູ້ທີ່ຜ່ານການສຳພາດ ໃນວັນທີ 07,09,12 ແລະ 14 ມິຖຸນາ 2017 ແລະ ໄດ້ຮັບຄັດເລືອກເຂົ້າເປັນພະນັກງານຂອງ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ ສົກປີ 2017 ຊຸດ 2

ໝາຍເຫດ: ສຳລັບຜູ້ທີ່ມີລາຍຊື່ ແມ່ນໃຫ້ແຈ້ງລາຍງານຕົວກັບ ພະແນກຊັບພະຍາກອນບຸກຄົນ ກ່ອນ ວັນທີ 03 ພະຈິກ 2017 ໂດຍຜ່ານຊ່ອງທາງລຸ່ມນີ້:
ໂທລະສັບ 030 5381793
Email: hr@edlgen.com.la