• #
  • #
  • #

  ແຈ້ງມະຕິທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານສະໄໝວິສາມັນ ຄັ້ງທີ 3/2017     There have been 463 visitors to this websiteThere have been 463 visitors to this websiteThere have been 463 visitors to this website 

  ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ (“ບໍ​ລິ​ສັດ”) ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງມະຕິທີ່​ສຳຄັນ ຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານສະໄໝວິສາມັນ ຄັ້ງທີ 3/2017 ວັນທີ 23 ກັນຍາ 2017, ມີລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:

  1. ອະນຸມັດການຮັບໂອນຮູ້ນສາມັນ ໃນໂຄງການຜູ້ຜະລິດໄຟຟ້າເອກະລາດ ຈາກລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ (ຟຟລ) ໂດຍບໍລິສັດຈະຊໍາລະເງິນສົດໃຫ້ ຟຟລ ທັງໝົດບໍ່ເກີນ ປະມານ 450 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ, ມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:

1). ຮຸ້ນສາມັນ 20 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນບໍລິສັດໄຟຟ້າ​ໄຊ​ຍະ​ບູລີຈໍາກັດ ລາຄາບໍ່ເກີນປະມານ 378 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.

2). ຮຸ້ນສາມັນ 20 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນບໍລິສັດ ​ໄຟຟ້າດອນ​ສາ​ໂຮງຈໍາກັດ​​ໃນລາຄາບໍ່ເກີນປະມານ  72 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.

          ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການໂອນຮຸ້ນໃນ (1) ບໍລິສັດ ໄຟຟ້າ​ໄຊ​ຍະ​ບູລີ ຈໍາກັດ, (2) ບໍລິສັດ ​ໄຟຟ້າດອນ​ສາ​ໂຮງ ຈໍາກັດ​​ ໂດຍ ຟຟລ ແລະ ການຮັບໂອນຮຸ້ນດັ່ງກ່າວໂດຍ ບໍລິສັດ ຈະເກີດຂຶ້ນກໍ່ຕໍ່ເມື່ອຄູ່ສັນຍາໄດ້ປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂຕາມທີ່ຄູ່ສັນຍາກຳນົດໄວ້ ໃນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈເພື່ອການໂອນຮຸ້ນ (Memorandum of Understanding for Share Transfer) ລົງວັນທີ 21 ກໍລະ​ກົດ 2017 ("ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ"ໄດ້ສຳເລັດຄົບຖ້ວນແລ້ວ ຊຶ່ງລວມເຖິງເງື່ອນໄຂທີ່ສຳຄັນດັ່ງນີ້:

1)   ຄູ່ສັນຍາແຕ່ລະຝ່າຍ ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດທີ່ຈຳເປັນທັງໝົດຈາກສະພາບໍລິຫານ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດໂອນ ຫຼື ຮັບໂອນຮຸ້ນທີ່ຈະໂອນຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ສັນຍາໂອນຮຸ້ນ (Share Transfer Agreement);

2)   ຄູ່ສັນຍາແຕ່ລະຝ່າຍໄດ້ຮັບຄວາມຍິນຍອມ ຫຼື ການອະນຸມັດທີ່ຈຳເປັນທັງໝົດຈາກໜ່ວຍງານລັດ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດໂອນ ຫຼື ຮັບໂອນຮຸ້ນທີ່ຈະໂອນຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ສັນຍາໂອນຮຸ້ນ (Share Transfer Agreement);

3)   ຟຟລ ໄດ້ຮັບຄວາມຍິນຍອມ ຫຼື ການອະນຸມັດທີ່ຈຳເປັນທັງໝົດຈາກບັນດາບຸກຄົນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ​ເຊິ່ງລວມເຖິງຜູ້ຖືຮຸ້ນລາຍອື່ນໃນ (1) ບໍລິສັດ ໄຟຟ້າ​ໄຊ​ຍະ​ບູລີ ຈໍາກັດ, (2) ບໍລິສັດ ​ໄຟຟ້າ ດອນ​ສາ​ໂຮງ ຈໍາກັດ ແລະ ເຈົ້າໜີ້ທັງຫຼາຍ (ຖ້າມີ) ເພື່ອໃຫ້ສາມາດໂອນຮຸ້ນທີ່ຈະໂອນຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ສັນຍາໂອນຮຸ້ນ (Share Transfer Agreement); ແລະ

4)   ບໍລິສັດ ໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນດີຈາກກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນຕາມທີ່ຈຳເປັນເພື່ອໃຫ້ສາມາດຮັບໂອນຮຸ້ນທີ່ຈະ​ໂອນຕາມຂໍ້ກຳນົດ ຂອງ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ສັນຍາໂອນຮຸ້ນ (Share Transfer Agreement).

             ແລະ ສະເໜີໃຫ້ກອງປະຊຸມວິສາມັນຜູ້ຖືຮູ້ນຄັ້ງທີ 1/2017 ມອບອຳນາດໃຫ້ສະພາບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດ ແລະ/ຫຼື ບຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍຈາກບຸກຄົນດັ່ງກ່າວ ເປັນຜູ້ມີອຳນາດໃນການຕິດຕໍ່, ເຈລະຈາ, ກຳນົດເງື່ອນໄຂ, ລາຄາຊື້ຂາຍ ແລະລາຍລະອຽດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ,  ດັດແກ້, ເພີ້ມເຕີມ, ຕົກລົງ, ເຂົ້າເຮັດ, ລົງນາມ, ສົ່ງມອບເອກະສານ ແລະ/ຫຼື ສັນຍາຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຂົ້າຊື້ຮຸ້ນດັ່ງກ່າວຂ້າງເທິງນີ້ກັບ ຟຟລ ແລະ/ຫຼື ບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຂົ້າຊື້ຮຸ້ນດັ່ງກ່າວ, ຊຶ່ງລວມເຖິງແຕ່ບໍ່ຈຳກັດພຽງ ສັນຍາໂອນຮຸ້ນ (Share Transfer Agreement) ແລະ ສັນຍາຮ່ວມຮຸ້ນ (Shareholders Agreement) ລວມເຖິງແຕ່ບໍ່ຈໍາກັດພຽງ ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນໃດໜຶ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ການຕິດຕໍ່, ການໃຫ້ຂໍ້ຄວາມ, ຂໍ້ມູນແກ່ໜ່ວຍງານລັດ ແລະ/ຫຼື ອົງການລັດຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ລວມທັງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ຕະຫຼອດຈົນການກະກຽມ, ດັດແກ້, ເພີ້ມເຕີມ ແລະ/ຫຼື ປ່ຽນແປງຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ຈະຕ້ອງເປີດເຜີຍ ລວມເຖິງການດຳເນີນການໃດໜຶ່ງທີ່ຈຳເປັນ ແລະ ກ່ຽວເນື່ອງກັບການດຳເນີນການດັ່ງກ່າວໄດ້ທຸກຢ່າງຈົນສຳເລັດ, ລວມທັງໃຫ້ມີອຳນາດໃນການແຕ່ງຕັ້ງ ແລະ/ຫຼື ຖອດຖອນຜູ້ຮັບມອບອຳນາດຕໍ່ໃນການດຳເນີນການໃດໜຶ່ງດັ່ງກ່າວຂ້າງເທິງນີ້ທຸກ​ປະການ.

            ທັງນີ້ ການ​ໂອນຮຸ້ນໃນ 2 ໂຄງການ​ເຂື່ອນ​ໄຟຟ້າດັ່ງກ່າວ ຈະເກີດຂຶ້ນກໍ່ຕໍ່ເມື່ອກອງປະຊຸມວິສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຄັ້ງ​ທີ 1/2017 ຂອງບໍລິສັດໄດ້ອະນຸມັດຢ່າງ​ເປັນ​ເອກະ​ພາບ.

                ໃຫ້ນຳເລື້ອງນີ້ສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸ່ມວິສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຄັ້ງທີ 1/2017 ເພື່ອພິຈາລະນາອະນຸມັດ.

2. ອະນຸມັດແຜນການຊອກຫາແຫລ່ງທຶນ ຈຳນວນເງິນທັງໝົດບໍ່ເກີນ ປະມານ 550 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໂດຍການກູ້ຢືມເງິນຈາກສະຖາບັນການເງິນ ແລະ/ຫລືການອອກ ແລະຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້, ເພື່ອຮັບໂອນຮຸ້ນສາມັນໃນໂຄງການຜູ້ຜະລິດໄຟຟ້າເອກະລາດ ແລະ/ຫຼື ລົງທຶນໃນກິດຈະການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

        ແລະສະເໜີກອງປະຊຸມວິສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນມອບອຳນາດໃຫ້ ສະພາບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດ ແລະ/ຫລື ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ ຈາກບຸກຄົນດັ່ງກ່າວ ເປັນຜູ້ມີອຳນາດໃນການພິຈາລະນາ ແລະດຳເນີນວຽກງານ ກ່ຽວກັບການກູ້ຢືມເງິນຈາກສະຖາບັນການເງິນ  ແລະ/ຫລື ການອອກ ແລະຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້; ມີລາຍລະອຽດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

(1).  ພິຈາລະນາ ແລະກຳນົດວົງເງິນທີ່ຈະກູ້ຢືມຈາກສະຖາບັນການເງິນ ແລະ/ຫລື ການອອກ ແລະຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້, ລາຍລະອຽດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ດັດແກ້, ເພີ່ມເຕີມ, ຕົກລົງ, ລົງນາມ, ສົ່ງມອບເອກະສານ ແລະ/ຫຼື ຂໍ້ມູນຕ່າງໆອັນຈຳເປັນ ແລະກ່ຽວເນື່ອງກັບການກູ້ຢືມຈາກສະຖາບັນການເງິນ ແລະ/ຫລື ການອອກ ແລະຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ ລວມເຖິງແຕ່ບໍ່ຈຳກັດພຽງ ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນໃດໜຶ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ການຕິດຕໍ່, ການໃຫ້ຂໍ້ຄວາມ, ຂໍ້ມູນແກ່ໜ່ວຍງານລັດ ແລະ/ຫຼື ອົງການລັດຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ລວມທັງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ການກະກຽມ, ດັດແກ້, ເພີ່ມເຕີມ ແລະ/ຫຼື ປ່ຽນແປງຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ຈະຕ້ອງເປີດເຜີຍ ລວມເຖິງການດຳເນີນການໃດໜຶ່ງທີ່ຈຳເປັນ ແລະກ່ຽວເນື່ອງກັບການດຳເນີນການດັ່ງກ່າວໄດ້ທຸກຢ່າງຈົນສຳເລັດ, ລວມທັງໃຫ້ມີອຳນາດໃນການແຕ່ງຕັ້ງ ແລະ/ຫຼື ຖອດຖອນ ຜູ້ຮັບມອບອຳນາດໃນການດຳເນີນການໃດໜຶ່ງດັ່ງກ່າວຂ້າງເທິງນີ້;

(2).   ພິຈາລະນາ ແລະ ກຳນົດລາຍລະອຽດ ແລະເງື່ອນໄຂຕ່າງໆ ທີ່ຈຳເປັນ ຫຼື ກ່ຽວກັບການກູ້ຢືມຈາກສະຖາບັນການເງິນ ແລະ/ຫລື ການອອກ ແລະຈຳໜ່າຍຮຸ້ນກູ້ ດັ່ງກ່າວໄດ້ທຸກປະການ ແລະ/ຫຼື ມີອຳນາດໃນດັດແກ້ ຫຼື ປ່ຽນແປງຂໍ້ມູນໃດໜຶ່ງ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊັ່ນ: ປະ​ເພດ​ຮຸ້ນ​ກູ້, ອາຍຸ​ຂອງ​ຮຸ້ນ​ກູ້, ມູນ​ຄ່າ​ຮຸ້ນ​ກູ້, ອັດຕາ​ດອກ​ເບ້ຍ, ສະກຸນ​ເງິນ, ​ໄລຍະ​ເວລາ​ໃນ​ການ​ອອກ ​ແລະ ສະ​ເໜີ​ຂາຍ, ວິທີ​ການຈັດ​ສັນ, ວິທີ​ການສະ​ເໜີ​ຂາຍ​ ລາຍ​ລະອຽດ ​ການສະ​ເໜີ​ຂາຍ, ລວມເຖິງແຕ່ບໍ່ຈຳກັດພຽງການແຕ່ງຕັ້ງທີ່ປຶກສາ ແລະ ການວ່າຈ້າງຜູ້ຈັດຈຳໜ່າຍ ແລະ ຜູ້ຮັບປະກັນການຂາຍຮຸ້ນ, ການປະຕິບັດ, ການລົງນາມ, ການສົ່ງມອບຄຳຮ້ອງຕ່າງໆ, ສັນຍາ ແລະ/ຫລື ເອກະສານຕ່າງໆ ກັບສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ, ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ, ໜ່ວຍງານລັດຖະບານ ແລະ/ຫຼື ອົງການຂອງລັດ ຫຼື ບຸກຄົນໃດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການ ເພື່ອດຳເນີນການດັ່ງກ່າວໄດ້ທຸກປະການ.

         ໃຫ້ນໍາເລື້ອງນີ້ສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມວິສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນຄັ້ງທີ 1/2017 ເພື່ອພິຈາລະນາອະນຸມັດ.

3. ກໍານົດ​ວັນ, ​ເວລາ, ສະຖານ​ທີ່ ແລະກໍານົດ​ວັນ​ປິດ​ປື້​ມ ບັນຊີ​ຜູ້​ຖື​ຮຸ້ນ ​ເພື່ອ​ກໍານົດ​ສິດ​ຂອງ​ຜູ້​ຖື​ຮຸ້ນ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ກອງ​ປະຊຸມ​ວິສາມັນ​ຜູ້​ຖື​ຮຸ້ນ​ ຄັ້ງ​ທີ 1/2017 ດັ່ງນີ້:

  1. ວັນ​ປິດປື້ມບັນຊີ​ຜູ້​ຖື​ຮຸ້ນ​ ​ເພື່ອ​ກຳນົດ​ສິດ​ຂອງ​ຜູ້​ຖື​ຮຸ້ນ​ໃນ​ການ​ເຂົ້າກອງ​ປະຊຸມ​: ວັນ​ທີ 11/10/2017.
  2. ວັນ-​ເວ​ລາ​: ວັນ​ທີ 25/10/2017 ​ເວລາ​ 13:30-15:00​ໂມງ ຜູ້ຖືຮຸ້ນລົງ​ທະບຽນ, ​ເວລາ 15:00-17:00​ໂມງ.
  3. ສະຖານ​ທີ່: ຫ້ອງ​ປະຊຸມ​ຊັ້ນ 1 ສຳນັກງານ​ໃຫຍ່ ລັດ​ວິ​ສາ​ຫະກິດ​ໄຟຟ້າ​ລາວ.

         ແລະ​ມອບ​ອຳນາດ​ໃຫ້ຜູ້ອຳນວຍການ​ໃຫຍ່ ​ແລະ/​ຫລືບຸກຄົນ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ມອບໝາຍຈາກ​ ບຸ​ກຄົນ​ດັ່ງກ່າວ ​ເປັນ​ຜູ້​ມີ​ອຳນາດ​ພາຍ​ໃຕ້​ກົດໝາຍ ​ແລະ ລະບຽບການ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ ​ໃນ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ວັນ​ທີ​ປິດ​ປື້ມບັນຊີ​ຜູ້​ຖື​ຮຸ້ນ ​ເພື່ອ​ກຳນົດ​ສິດ​ຂອງ​ຜູ້​ຖື​ຮຸ້ນ​ໃນ​ການ​ເຂົ້າຮ່ວມ​ກອງ​ປະຊຸມ ​ແລະເປັນ​ຜູ້​ມີ​ອຳນາດ​ພາຍ​ໃຕ້ກົດໝາຍ​ ​ແລະລະບຽບການ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການ​ແກ້​ໄຂ ​ວັນ-​ເວ​ລາ ​ແລະສະຖານ​ທີ່ ປະຊຸມວິ​ສາມັນ​ຜູ້​ຖື​ຮຸ້ນ ຄັ້ງທີ 1/2017.

4. ກຳນົດວາລະກອງປະຊຸມວິສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນຄັ້ງທີ 1/2017, ມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:

ວາລະ​ທີ   1: ພິຈາລະນາ ​ແລະຮັບຮອງ​ບົດ​ບັນທຶກ​ກອງ​ປະຊຸມ​ສາມັນ​ຜູ້ຖື​ຮຸ້ນ​ປີ​ຈຳປີ 2016.

ວາລະ​ທີ   2: ພິຈາລະນາ ແລະອະນຸມັດການຮັບໂອນຮຸ້ນສາມັນ 20 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງບໍລິສັດ​ໄຟຟ້າດອນ​ສາ​ໂຮງຈໍາກັດ ​ແລະຮຸ້ນສາມັນ 20 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງບໍລິສັດໄຟຟ້າ​ໄຊ​ຍະ​ບູລີຈໍາກັດ,

                ໃນໂຄງການຜູ້ຜະລິດໄຟຟ້າເອກະລາດ ຈາກລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ;

ວາລະທີ   3: ພິຈາລະນາ ແລະອະນຸມັດແຜນ​ການຊອກຫາແຫລ່ງທຶນ ເພື່ອຮັບໂອນຮຸ້ນສາມັນໃນໂຄງການຜູ້ຜະລິດໄຟຟ້າເອກະລາດ;

 

                                 ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງຮຽນມາຍັງທ່ານເພື່ອຊາບ ແລະໃຊ້ຕາງລາຍງານ.

 

                                                                                    ດ້ວຍຄວາມນັບຖືເປັນຢ່າງສູງ,

                                                                                               ຮອງປະທານ​ສະພາ​ບໍລິຫານ

                                                                                                      ບຸນ​ອູ້ມ ສີ​ວັນ​ເພັງ