• #

  ແຈ້ງມະຕິທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ 3/2017     There have been 305 visitors to this websiteThere have been 305 visitors to this websiteThere have been 305 visitors to this website 

ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ (-​ຟຟລ) ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງມະຕິສຳຄັນ ຂອງກອງປະຊຸມສະ ພາບໍລິຫານ ສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ 3/2017 ວັນທີ 22    ສິງຫາ 2017, ມີລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

  1. ຮັບຮອງບົດລາຍງານການດຳເນີນທຸລະກິດ ຂອງບໍລິສັດ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2017 (01/01/2017-30/06/  2017) ເຊິ່ງຜູ້ກວດສອບບັນຊີພາຍນອກໄດ້ທົບທວນແລ້ວ ແລະ ໃຫ້ນຳເລື້ອງນີ້ ລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈຳປີ 2017 ເພື່ອພິຈາລະນາຮັບຮອງ.
  2. ອະນຸມັດການຈ່າຍເງິນປັນຜົນ ຈາກຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດ ຂອງບໍລິສັດ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2017 (01/01 /2017-30/06/2017) ພາຍຫຼັງການຫັກເປັນຄັງສຳຮອງຕາມລະບຽບການ, ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ມີລາຍຊື່ຢູ່ໃນປື້ມບັນຊີຜູ້ຖືຮຸ້ນ ໃນວັນທີປິດປື້ມບັນຊີຜູ້ຖືຮຸ້ນ ເພື່ອກຳນົດສິດ ຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນໃນການໄດ້ຮັບເງິນປັນຜົນ ໃນວັນທີ 29 ກັນຍາ 2017 ໃນອັດຕາ 110 ກີບ/ຮຸ້ນ, ລວມເປັນເງິນປັນຜົນທີ່ຈະຈ່າຍທັງໝົດປະມານ 184,72 ຕື້ກີບ ແລະ ກໍານົດວັນຈ່າຍເງິນ ປັນຜົນໃຫ້ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ໃນວັນທີ 09 ຕຸລາ 2017 ແລະ ໃຫ້ນຳເລື່ອງນີ້ສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມສາມັນ ຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈຳປີ 2017 ເພື່ອພິຈາລະນາຮັບຮອງຕາມລະບຽບການ.

   

                                                               ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງຮຽນມາຍັງທ່ານ ເພື່ອຊາບ ແລະ ໃຊ້ຕາງລາຍງານ.

                                                                                                                                     ດ້ວຍ​ຄວາມນັບຖືເປັນຢ່າງສູງ​​,

                                                                                                                  ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ/ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່

                                                                                                                                   ລັດຕະນາ ປະທຸມວັນ


 
ຮູບແບບ
ຂະໜາດ
ດາວໂຫລດ

ແຈ້ງມະຕິທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ 3/2017

pdf
396 KB.