• #
 • #
 • #

  ບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດໄຕມາດ 1 ສີ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ມີນາ 2017     There have been 424 visitors to this websiteThere have been 424 visitors to this websiteThere have been 424 visitors to this website 

 1. ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ.
 2. ເປົ້າໝາຍຫຼັກຂອງການດຳເນີນທຸລະກິດ.
 3. ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ.       

     3.1 ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

4. ຄະນະກຳມະການຕ່າງໆ.

4.1 ຄະນະກຳມະການສະພາບໍລິຫານ       

 1. ຄະນະ​ກຳມະການ​ກວດ​ສອບ
 2. ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການຄຸ້ມ​ຄອງ​ຄວາມ​ສ່​ຽງ
 3. ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການກຳ​ນົດ​ຄ່າ​ຕອບ​ແທນ
 4. ຄະນະກຳມະການຄັດເລືອກ
 5. ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການກ​ວດ​ສ​ອບ​ລາຍ​ການ​ທີ່​ກ່ຽວ​ພັນ

4.2 ຄະນະກຳມະການຂອງ ຄະນະອຳນວຍການໃຫຍ່

1.   ຄະນະ​ກຳມະ​ການເຈລະຈາສັນຍາສຳປະທານ, ສັນຍາຮ່ວມຮຸ້ນ ແລະ ສັນຍາຊື້ຂາຍໄຟຟ້າ.

2.   ຄະນະກຳມະການຈັດຊື້ ແລະ ສະໜອງວັດສະດຸອຸປະກອນ (ຄຈຊ).

3.   ຄະນະກຳມະການຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍຍ້ອງຍໍ ແລະ ປະຕິບັດວິໄນ (ຄນຍວ).

5. ການດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ຜົນການດຳເນີນງານ.

 1.  ການຜະລິດ
 2.  ລາຍຮັບ
 3.  ລາຍຈ່າຍ
 4.  ກຳໄລໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ
 5.  ການມອບພັນທະ

ເອກ​ະສານ​ລາຍ​ງານ​ການເງິນ

 
ຮູບແບບ
ຂະໜາດ
ດາວໂຫລດ

ບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດໄຕມາດ 1 ສີ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ມີນາ 2017

pdf
9.28 MB.