• #
  • #
  • #

  ແຈ້ງມະຕິທິ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ 2/2017     There have been 311 visitors to this websiteThere have been 311 visitors to this websiteThere have been 311 visitors to this website 

ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ (“ບໍລິສັດ”) ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງມະຕິທີ່ສຳຄັນ ຂອງກອງປະຊຸມສະພາ ບໍລິຫານສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ່ 2/2017 ວັນທີ 10 ພຶດສະພາ 2017, ດັ່ງລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:

  1. ຮັບຮອງບົດລາຍງານການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດປະຈຳໄຕມາດ 1 ປີ 2017 ລວມທັງລາຍງານການ ເງິນຂອງບໍລິສັດປະຈຳໄຕມາດ 1 ປີ 2017.
  2. ອະນຸມັດແຜນຍຸດທະສາດຂອງບໍລິສັດ ປີ 2016 – 2025. ແລະໃຫ້ເລື້ອງນີ້ສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ປະຈຳປີ 2017 ເພື່ອພິຈາລະນາຮັບຮອງ.

 

                                                               ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງຮຽນມາຍັງທ່ານເພື່ອຊາບ ແລະໃຊ້ຕາງລາຍງານ.

                                                                                                                           ດ້ວຍຄວາມນັບຖືເປັນຢ່າງສູງ,

                                                                                                                               ປະທານສະພາບໍລິຫານ

 

 

                                                                                                                               ປອ. ຄຳມະນີ ອິນທິລາດ

 
ຮູບແບບ
ຂະໜາດ
ດາວໂຫລດ

ແຈ້ງມະຕິທິ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ 2/2017

pdf
319 KB.