• #
  • #
  • #

  ບັນທຶກກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈຳປີ 2016 ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ     There have been 446 visitors to this websiteThere have been 446 visitors to this websiteThere have been 446 visitors to this website 

   ປະຊຸມເມື່ອວັນທີ 06 ເມສາ 2017 ເວລາ 15:00 ໂມງ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ຊັ້ນ 1, ສຳນັກງານໃຫຍ່ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ, ຖະໜົນມິດຕະພາບລາວ-ໄທ, ບ້ານທົ່ງກາງ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໂດຍ ທ່ານ ບຸນອູ້ມ ສີວັນເພັງ ຮອງປະທານສະພາບໍລິຫານ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມ; ເນື່ອງຈາກ ທ່ານ ປອ. ຄໍາມະນີ ອິນທິລາດ ປະທານສະພາບໍລິຫານ ບໍລິສັດ ຕິດພາລະກິດ ບໍ່ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມໄດ້, ຈິ່ງມອບສິດໃຫ້ແກ່ ທ່ານຮອງປະທານສະພາບໍລິຫານດຳເນີນການເປັນປະທານກອງປະຊຸມແທນ. ກອງປະຊຸມມີຜູ້ຖືຮຸ້ນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມດ້ວຍຕົນເອງຈຳ ນວນ 179 ທ່ານ ແລະ ມອບສັນທະຈຳນວນ 420 ທ່ານ, ລວມຜູ້ຖືຮຸ້ນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມທັງໝົດ 599 ທ່ານ ຖືຮຸ້ນລວມກັນທັງໝົດ 1.494.674.773 ຮຸ້ນ ເທົ່າກັບ 89,005 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຈຳນວນຮຸ້ນທີ່ຖອກແລ້ວທັງໝົດຂອງບໍລິສັດ, ຖືວ່າຄົບອົງປະຊຸມຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ຂອງ ບໍລິສັດ.

    ປະທານກອງປະຊຸມ ໄດ້ແນະນຳສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານແຕ່ລະທ່ານ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມ ດັ່ງນີ້:

1.    ທ່ານ ບຸນອູ້ມ ສີວັນເພັງ ຕຳແໜ່ງ:    ຮອງປະທານສະພາບໍລິຫານບໍລິສັດ, ຜູ້ອຳນວຍ ການໃຫຍ່ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ;
2.    ທ່ານ ນາງ ລັດຕະນາ ປະທຸມວັນ ຕໍາແໜ່ງ:    ກໍາມະການສະພາບໍລິຫານ, ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ; 
3.    ທ່ານ ບຸນມາ ມະນີວົງ ຕໍາແໜ່ງ:     ກໍຳມະການສະພາບໍລິຫານ, ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫ່ຍ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ;
4.    ທ່ານ ສີຈາດ ບຸດຊາກິດຕິລາດ  ຕຳແໜ່ງ:     ກໍາມະການສະພາບໍລິຫານ, ຮອງຫົວໜ້າກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່; 
5.    ທ່ານ ຮສ. ປອ. ກອງສີ ແສງມະນີ  ຕໍາແໜ່ງ:     ກໍາມະການອິດສະຫຼະ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ;
6.    ທ່ານ ສຈ. ປອ. ຄຳລືຊາ ນວນສະຫວັນ  ຕຳແໜ່ງ:     ກໍາມະການອິດສະຫຼະ, ຫົວໜ້າກົມກິດຈະການນັກສຶກສາ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ;
7.    ທ່ານ ຮສ. ຄຳເຜີຍ ພົມມະຈັນ  ຕຳແໜ່ງ:     ກໍາມະການອິດສະຫຼະ,  ຫົວໜ້າຫ້ອງການແຜນ ການການເງິນ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ; 
       ອົງປະຊຸມ ມີ 7 ທ່ານ, ຂາດປະຊຸມ 2 ທ່ານ ເນື່ອງຈາກຕິດພາລະກິດ ບໍ່ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໄດ້ ຄື: ທ່ານ ປອ. ຄໍາມະນີ ອິນທິລາດ ປະທານສະພາບໍລິຫານ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່; ແລະ ທ່ານ ນາງ ວານິດາ ສະຫວັດດີ ກໍາມະການສະພາບໍລິຫານ, ຮອງຫົວໜ້າກົມຮ່ວມມືສາກົນ ກະຊວງການເງິນ. 

       ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ກໍຍັງມີ ທ່ານຜູ້ຕາງໜ້າຈາກສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ, ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ, ບັນດາທ່ານຮອງຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ຂອງ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ, ຮອງຜູ້ອຳ ນວຍການໃຫຍ່ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ, ຕາງໜ້າຜູ້ກວດສອບບັນຊີພາຍນອກ, ຄະນະກວດກາການດຳເນີນກອງປະ ຊຸມ ແລະ ລົງຄະແນນສຽງ, ຄະນະຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນການດຳເນີນກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ແລະ ຄະນະກຳມະການກວດສອບພາຍໃນ ຂອງ ບໍລິສັດ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້.

      ຫຼັງຈາກນັ້ນ ປະທານກອງປະຊຸມ ໄດ້ມອບໃຫ້ ທ່ານ ນາງ ລັດຕະນາ ປະທຸມວັນ ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ຂອງບໍລິສັດ ອະທິບາຍກ່ຽວກັບວິທີການລົງຄະແນນສຽງໃຫ້ທີ່ປະຊຸມຊາບ ແລະ ລາຍງານແຕ່ລະວາລະຂອງການປະຊຸມ, ຊຶ່ງລາຍລະອຽດມີດັ່ງນີ້:

1.    ການລົງຄະແນນສຽງ:
-    ທ່ານຜູ້ຖືຮຸ້ນໜຶ່ງທ່ານມີຄະແນນສຽງເທົ່າກັບຈຳນວນຮຸ້ນທັງໝົດທີ່ທ່ານຖືຢູ່ ໂດຍໜຶ່ງຮຸ້ນເທົ່າກັບໜຶ່ງສຽງ.
-    ໃນການລົງຄະແນນສຽງໃນແຕ່ລະວາລະປະຊຸມ ປະທານຈະຖາມກອງປະຊຸມວ່າ ມີຜູ້ຖືຮຸ້ນທ່ານໃດບໍ່ເຫັນດີ. 
   ຖ້າຫາກມີຜູ້ຖືຮຸ້ນທ່ານໃດບໍ່ເຫັນດີ  ໃຫ້ທ່ານນັ້ນກາເຄື່ອງໝາຍໃສ່ຊ່ອງການລົງມະຕິບໍ່ເຫັນດີ ໃນບັດລົງຄະແນນທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ແຈກຢາຍໃຫ້ກ່ອນເຂົ້າປະຊຸມ ແລະ ຍົກບັດທີ່ກາເຄື່ອງໝາຍນັ້ນຂຶ້ນສູງໆ ຈົນກວ່າຈະມີເຈົ້າໜ້າທີ່ມາເກັບບັດລົງຄະແນນ ເພື່ອນຳໄປກວດນັບຄະແນນສຽງໃນວາລະນັ້ນໆ ແລະ ສຳລັບຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ບໍ່ໄດ້ຍົກບັດ ຖືວ່າຜູ້ຖືຮຸ້ນທ່ານນັ້ນ ມີມະຕິເຫັນດີຕາມທີ່ສະເໜີໃນກອງປະຊຸມ.
   ຖ້າຫາກບໍ່ມີຜູ້ຖືຮຸ້ນທ່ານໃດຍົກບັດ ໃຫ້ຖືວ່າເຫັນດີ ຕາມເລື່ອງທີ່ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ກອງປະຊຸມພິຈາລະນາ, ຍົກ ເວັ້ນກໍລະນີທີ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນໄດ້ເຮັດເຄື່ອງໝາຍ ໃນໃບມອບສັນທະໄວ້ຢ່າງຈະແຈ້ງແລ້ວວ່າ ຈະລົງມະຕິບໍ່ເຫັນດີ, ຊຶ່ງບໍລິສັດໄດ້ບັນທຶກຄະແນນສຽງທີ່ບໍ່ເຫັນດີດັ່ງກ່າວນັ້ນໄວ້ແລ້ວ.
-    ສຳລັບຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ມອບໝາຍໃຫ້ຜູ້ຕາງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມແທນ ແລະ ໃຫ້ຜູ້ຕາງໜ້າລົງຄະແນນສຽງ ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຕາມທີ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນໃບມອບສັນທະນັ້ນ, ບໍລິສັດໄດ້ນຳເອົາການລົງຄະແນນສຽງ ຕາມທີ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນລະບຸໄວ້ໃນໃບມອບສັນທະດັ່ງກ່າວ ໄປບັນທຶກລວມຄະແນນໄວ້ລ່ວງໜ້າ ໃນເວລາທີ່ຜູ້ຕາງໜ້າລົງ ທະບຽນເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ເພື່ອເປັນຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຜູ້ຕາງໜ້າ ໂດຍຜູ້ຕາງໜ້າບໍ່ຕ້ອງລົງຄະແນນສຽງ ໃນບັດລົງຄະແນນໃນກອງປະຊຸມຕື່ມອີກ.

2.    ການນັບຜົນການລົງຄະແນນສຽງ:
-    ການນັບຜົນການລົງຄະແນນສຽງໃນແຕ່ລະວາລະ ຈະນັບຄະແນນສຽງຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນໃນກອງປະຊຸມ ແລະ ຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ມອບໝາຍໃຫ້ຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ບໍລິສັດໄດ້ບັນທຶກໄວ້ລ່ວງໜ້າ ໃນເວລາທີ່ຜູ້ຕາງໜ້າລົງທະບຽນເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມ ທີ່ອອກສຽງບໍ່ເຫັນດີ ມາຫັກລົບອອກຈາກຈຳນວນຮຸ້ນທັງໝົດ ຂອງຜູ້ທີ່ມາເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມ ແລະ ລົງຄະແນນສຽງໃນແຕ່ລະວາລະ.
-    ປະທານກອງປະຊຸມຈະປະກາດຜົນການລົງຄະແນນສຽງໃນແຕ່ລະວາລະ ໃຫ້ກອງປະຊຸມຮັບຊາບ ຫຼັງຈາກການລົງຄະແນນສຽງໃນແຕ່ລະວາລະສິ້ນສຸດລົງ ໂດຍຈະແຍກຄະແນນສຽງເຫັນດີ ແລະ ບໍ່ເຫັນດີວ່າມີຈັກສຽງ ແລະ ເປັນຈຳນວນຈັກສ່ວນຮ້ອຍ, ກໍລະນີມີຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ສົ່ງບັດລົງຄະແນນບໍ່ເຫັນດີ ພາຍຫຼັງຈາກທີ່ປະທານໄດ້ປະກາດ ໃຫ້ກອງປະຊຸມຮັບຊາບຜົນການລົງຄະແນນສຽງໃນແຕ່ລະວາລະສິ້ນສຸດລົງແລ້ວນັ້ນ, ບໍລິສັດ ຈະບໍ່ນຳເອົາຄະແນນສຽງດັ່ງ ກ່າວ ມານັບເປັນຄະແນນສຽງຕື່ມອີກ.

ໂດຍອີງຕາມລະບຽບການ ແລະ ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ໃນກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຂອງ ບໍລິສັດໃນຄັ້ງນີ້ ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ສັງເກດການ ມີຄຳຖາມໃນເວລາດຳເນີນການປະຊຸມ, ມີພຽງແຕ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນເທົ່ານັ້ນມີສິດຕັ້ງຄຳຖາມ ແລະ ປະກອບຄໍາຄິດຄຳເຫັນ ກ່ຽວກັບວາລະການປະຊຸມ. ເວລາຕໍ່ມາ, ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ໄດ້ເລີ່ມເຂົ້າສູ່ວາລະກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈຳປີ 2016 ໂດຍໄດ້ລາຍງານເປັນແຕ່ລະວາລະ ຊຶ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:          
ວາລະທີ 1.    ລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈຳປີຜ່ານມາ

ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ໄດ້ລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈໍາປີຜ່ານມາເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຖືຮຸ້ນຮັບຊາບເຖິງຜົນສໍາເລັດ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວຄື:
 I.  ກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ປະຈໍາປີ 2015
     1.   ກຽ່ວກັບ ວາລະ ທີ 1,2,3,4,5,6,7 ແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມການເຫັນດີ ຂອງ ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນແລ້ວ;
     2.   ວາລະທີ 8 ພິຈາລະນາ ແລະ ອະນຸມັດການຮັບໂອນບັນດາໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ຈາກ ຟຟລ ທີ່ນໍາໃຊ້ແຫຼ່ງທຶນ ການອອກຮຸ້ນເພີ່ມທຶນ (RO/PO) ຄັ້ງທີ 3; ແລະ ວາລະທີ 9 ພິຈາລະນາ ແລະ ອະນຸມັດການຮັບໂອນບັນດາໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ຈາກ ຟຟລ ທີ່ນໍາໃຊ້ແຫຼ່ງທຶນ ຈາກການອອກຮຸ້ນກູ້ສະກຸນເງິນບາດ ຢູ່ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ແຫ່ງ ປະເທດໄທ,  ຊຶ່ງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮອດປະຈຸບັນ ແມ່ນຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນກຳລັງດຳເນີນເອກະສານທາງດ້ານນິຕິກຳ ກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

II.   ກອງປະຊຸມວິສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຄັ້ງທີ 1/2016
    1.    ກ່ຽວກັບວາລະທີ 1, 2, 3, 4 ແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມການເຫັນດີ ຂອງ ກອງປະຊຸມແລ້ວ;
    2.    ວາລະທີ 5 ພິຈາລະນາ ແລະ ອອກຮຸ້ນກູ້ສະກຸນເງິນໂດລາ ປີ 2016. 

    ປະຈຸບັນ ບັນດາໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍາໃຊ້ທຶນທີ່ລະດົມຈາກການອອກຮຸ້ນກູ້ສະກຸນເງິນໂດລານັ້ນ ແມ່ນກໍາລັງດໍາເນີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທາງດ້ານນິຕິກໍາກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ, ຄາດໝາຍຈະສໍາເລັດໃນປີ 2018.
ຫຼັງຈາກຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ໄດ້ລາຍງານໂດຍຫຍໍ້ ກ່ຽວກັບວາລະທີ 1 ແລ້ວ, ປະທານກອງປະຊຸມໄດ້ເປີດໂອກາດເຊີນຜູ້ຖືຮຸ້ນປະກອບຄຳຄິດຄໍາເຫັນ, ແຕ່ບໍ່ມີຜູ້ຖືຮຸ້ນທ່ານໃດມີຄຳຖາມ.
    ຕໍ່ມາ ປະທານກອງປະຊຸມ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນຊາບວ່າ, ລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະ ຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ແມ່ນລາຍງານໃຫ້ຜູ້ຖືຮຸ້ນຮັບຊາບເທົ່ານັ້ນ, ວາລະນີ້ແມ່ນບໍ່ມີການລົງຄະແນນສຽງ.
                ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຊາບຕາມການລາຍງານ ຂອງ ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່  ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈໍາປີຜ່ານມາທຸກປະການ. 

ວາລະທີ 2. ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມວິສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຄັ້ງທີ 1 ປະຈໍາປີ 2016
ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ໄດ້ລາຍງານຕໍ່ທີ່ປະຊຸມກ່ຽວກັບບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມວິສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຄັ້ງທີ 1 ປະຈຳປີ 2016, ໄດ້ປະຊຸມເມື່ອວັນທີ 12 ສິງຫາ 2016 ໂດຍມີລາຍລະອຽດໃນເອກະສານຄັດຕິດ ເຊິ່ງໄດ້ຄັດຕິດພ້ອມກັບໜັງສືແຈ້ງເຊີນ  ແລະ ສະພາບໍລິຫານ ໄດ້ຮັບຮອງຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນແລ້ວ, ເຫັນດີສະເໜີໃຫ້ກອງປະ ຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ພິຈາລະນາ ຮັບຮອງບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມວິສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນດັ່ງກ່າວ.
        ຫຼັງຈາກ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ລາຍງານໂດຍຫຍໍ້ ກ່ຽວກັບວາລະທີ 2 ແລ້ວ, ປະທານກອງປະຊຸມໄດ້ເປີດໂອກາດ ເຊີນຜູ້ຖືຮຸ້ນປະກອບຄຳຄິດຄໍາເຫັນ ແລະ ຜູ້ຖືຮຸ້ນທ່ານໃດມີຄຳຖາມ ສາມາດຖາມໄດ້, ແລະຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຊື່: Mr. Kraiwal Kadavanich ໄດ້ສະເໜີ 2 ປະເດັນໃນວາລະນີ້ຄື: (1) ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມຄັ້ງຜ່ານມາກ່ອນປິດການປະຊຸມ ທີ່ທ່ານໄດ້ສະເໜີນັ້ນ ສະເພາະສະບັບພາສາລາວແມ່ນເຫັນວ່າເນື້ອໃນຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນ, ສ່ວນພາສາອັງກິດ ເຫັນວ່າເນື້ອໃນບໍ່ຖືກຕ້ອງ ເຖິງວ່າຈະຍືດຖືສະບັບພາສາລາວເປັນຫຼັກກໍຕາມ;  ແລະ ປະເດັນທີ (2) ແມ່ນສືບເນື່ອງຈາກກອງປະຊຸມຄັ້ງຜ່ານມາ ທີ່ກ່ຽວກັບການພິຈາລະນາລົງມະຕິໃນແຕ່ລະວາລະທີ່ຂໍໃຫ້ກອງປະຊຸມບໍ່ສະແດງຄະແນນການລົງມະຕິໃນສວ່ນທີ່ລົງລ່ວງໜ້າ ເນື່ອງຈາກຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ຈະລົງມະຕິ ລະຫວ່າງ ທີ່ປະທານຂໍໃຫ້ລົງມະຕິ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຖືຮຸ້ນມີອິດສະຫຼະອອກຄວາມເຫັນ ວ່າ ເຫັນດີ ຫຼື ບໍ່ເຫັນດີ ຈົນກວ່າຈະຈົບການລົງມະຕິຂອງວາລະນັ້ນ.

        ແລະຕໍ່ມາ ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ໄດ້ຕອບຄໍາຖາມແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນທັງ 2 ປະເດັນ ຄື: 1) ການແປພາສາອັງກິດ ພວກເຮົາຈະນໍາໄປດັດແປງໃຫ້ມັນຖືກຕ້ອງ; ແລະ  2) ພິຈາລະນາການລົງຄະແນນພວກເຮົາຈະເອົາໄປປັບປຸງ ຫຼັງຈາກລົງຄະແນນສຽງທັງໝົດຈິ່ງໃຫ້ສະແດງຕົວເລກ.
        ຫຼັງຈາກນັ້ນ ປະທານກອງປະຊຸມ ໄດ້ຖາມທີ່ປະຊຸມວ່າ ມີຄໍາຖາມຕື່ມບໍ່ ? ແລະບໍ່ມີຜູ້ຖືຮຸ້ນທ່ານໃດມີຄໍາຖາມ,ຈາກນັ້ນ ປະທານໄດ້ສະເໜີໃຫ້ກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມວິ ສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຄັ້ງທີ 1 ປະຈຳປີ 2016 ດັ່ງກ່າວ, ວາລະນີ້ກອງປະຊຸມຈະຕ້ອງລົງມະຕິອະນຸມັດດ້ວຍຄະແນນສຽງຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງຈຳນວນສຽງທັງໝົດຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ.

    ມະຕິ: ກອງປະຊຸມໄດ້ພິຈາລະນາແລ້ວ ແລະ ມີມະຕິເຫັນດີ ຮັບຮອງເອົາບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມວິສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຄັ້ງທີ 1 ປະຈຳປີ 2016, ວັນທີ  12 ສິງຫາ  2016,  ດ້ວຍຄະແນນສຽງຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງຈຳນວນສຽງທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ດັ່ງນີ້:

-    ເຫັນດີຈຳນວນ 1.511.001.857 ສຽງ, ເທົ່າກັບ 99,99 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຈຳນວນສຽງທັງໝົດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ.
-    ບໍ່ເຫັນດີຈໍານວນ 1.500 ສຽງ, ເທົ່າກັບ 0,0001 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຈຳນວນສຽງທັງໝົດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ.

ວາລະທີ 3. ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງລາຍງານການເງິນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2016 (01/01/2016-30/06/2016) ແລະ ການຈ່າຍເງິນປັນຜົນຈາກການດຳເນີນທຸລະກິດ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2016
    ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ໄດ້ລາຍງານຕໍ່ທີ່ປະຊຸມ ອີງຕາມການມອບອຳນາດຈາກກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈຳປີ 2012 ເມື່ອວັນທີ 22 ເມສາ 2013; ການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ຂອງ ບໍລິສັດໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2016 ມີກຳໄລສຸດທິປະມານ 251,48 ຕື້ກີບ, ຊຶ່ງຜູ້ກວດສອບພາຍນອກໄດ້ມີການທົບທວນແລ້ວ ແລະ ບໍລິສັດໄດ້ເປີດເຜີຍລາຍງານດັ່ງກ່າວໃນເວັບໄຊທ໌ ຂອງ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ແລະ ເວັບໄຊທ໌ ຂອງ ບໍລິສັດ.
    ບໍລິສັດ ໄດ້ຈ່າຍເງິນປັນຜົນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2016 ໃຫ້ຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ມີລາຍຊື່ໃນປື້ມບັນຊີຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ໄດ້ກຳ ນົດສິດ ຂອງ ຜູ້ຖືຮຸ້ນໃນການໄດ້ຮັບເງິນປັນຜົນ ໃນວັນທີ 15 ກັນຍາ 2016 ໃນອັດຕາ 130 ກີບຕໍ່ຮຸ້ນ, ລວມເງິນປັນຜົນທີ່ຈ່າຍທັງໝົດປະມານ 218,31 ຕື້ກີບ ແລະ ໄດ້ຈ່າຍເງິນປັນຜົນດັ່ງກ່າວໃຫ້ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ໃນວັນທີ 29 ກັນຍາ 2016.
     ສະພາບໍລິຫານ ໄດ້ພິຈາລະນາຢ່າງລະອຽດແລ້ວ ເຫັນດີໃຫ້ກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາລາຍງານການເງິນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2016  ແລະ ການຈ່າຍເງິນປັນຜົນຈາກການດຳເນີນທຸລະກິດ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2016.
    ຫຼັງຈາກຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ໄດ້ລາຍງານໂດຍຫຍໍ້ ກ່ຽວກັບວາລະທີ 3 ແລ້ວ, ປະທານກອງປະຊຸມ ໄດ້ເປີດໂອກາດ ເຊີນຜູ້ຖືຮຸ້ນປະກອບຄຳຄິດຄໍາເຫັນ ແລະ ຜູ້ຖືຮຸ້ນທ່ານໃດມີຄຳຖາມ ສາມາດຖາມໄດ້, ແຕ່ບໍ່ມີຜູ້ຖືຮຸ້ນທ່ານໃດມີຄຳຖາມ. 
ຈາກນັ້ນ ປະທານກອງປະຊຸມຈຶ່ງໄດ້ສະເໜີໃຫ້ກອງປະຊຸມພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາການຈ່າຍເງິນປັນຜົນຈາກການດຳເນີນທຸລະກີດ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2016 ແລະ ຮັບຮອງເອົາລາຍງານການເງິນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2016, ວາລະນີ້ກອງປະຊຸມຈະຕ້ອງລົງມະຕິອະນຸມັດ ດ້ວຍຄະແນນສຽງຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງ ຂອງ ຈຳນວນສຽງທັງໝົດຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ.

    ມະຕິ: ກອງປະຊຸມໄດ້ພິຈາລະນາແລ້ວ ແລະ ມີມະຕິ ເຫັນດີ ຮັບຮອງເອົາການຈ່າຍເງິນປັນຜົນຈາກການດຳເນີນທຸລະກິດ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2016  ແລະ ລາຍງານການເງິນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2016,  ດ້ວຍຄະແນນສຽງຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງ ຂອງ ຈຳນວນສຽງທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ດັ່ງນີ້:
-    ເຫັນດີຈຳນວນ 1.512.603.757 ສຽງ, ເທົ່າກັບ 100 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຈຳນວນສຽງທັງໝົດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ.
ວາລະທີ 4. ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດ ຂອງ ບໍລິສັດ ປີ 2016 ລວມທັງລາຍງານການເງິນຂອງບໍລິສັດ ປີ 2016 ແລະ ແຜນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ຂອງ ບໍລິສັດປີ 2017.

    ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ໄດ້ສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມເພື່ອພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງບົດລາຍງານຜົນການດຳ ເນີນທຸລະກິດ ຂອງ ບໍລິສັດ ປີ 2016 ລວມທັງລາຍງານການເງິນ ຂອງ ບໍລິສັດ ປີ 2016 ແລະ ແຜນການດໍາເນີນທຸລະ
ກິດຂອງບໍລິສັດປີ 2017 ຊຶ່ງມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

I.    ລາຍງານຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດ ຂອງ ບໍລິສັດປີ 2016    
      ໃນປີ 2016 ການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງ ບໍລິສັດ ແມ່ນຜະລິດກະແສໄຟຟ້າຂາຍຍົກໃຫ້ແກ່ ລັດວິສາ ຫະກິດໄຟຟ້າລາວ (ຟຟລ), ໃນຂະນະດຽວກັນໄດ້ມີການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານພາຍໃນບໍລິສັດ ເພື່ອໃຫ້ສອດ ຄ່ອງກັບກົດລະບຽບ ແລະ ກົດໝາຍຕ່າງໆ ຂອງ ບໍລິສັດມະຫາຊົນ ທີ່ຈົດທະບຽນໃນຕະຫລາດຫລັກຊັບລາວ, ແລະເຂົ້າໄປຖືຮຸ້ນໃນ 5 ເຂື່ອນຜູ້ຜະລິດໄຟຟ້າເອກະລາດ (IPPs) ເຮັດໃຫ້ມີທຶນຈົດທະບຽນ 6.717.214.788.000 ກີບ, ມີຮຸ້ນທັງໝົດ 1.679.303.697 ຮຸ້ນ.
ພ້ອມກັນນັ້ນບໍລິສັດຍັງໄດ້ມອບພັນທະໃຫ້ລັດຖະບານປະມານ 185,53 ຕື້ກີບ ແລະ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນໃຫ້ນັບມື້ນັບເຂັ້ມແຂງ, ອີກດ້ານໜຶ່ງບໍລິສັດໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນວຽກງານສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍໄດ້ປະກອບສ່ວນເປັນຈຳນວນຫຼາຍສົມຄວນ ພ້ອມທັງໄດ້ສ້າງກິດຈະກຳຮ່ວມກັບຊາວບ້ານອ້ອມຂ້າງເຂື່ອນທີ່ບໍລິສັດຄຸ້ມຄອງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການປູກຕົ້ນໄມ້ ແລະ ປ່ອຍປາ, ມອບອຸປະກອນການສຶກສາ, ອຸປະກອນການແພດໃຫ້ສຸກສາລາ ແລະ ບໍລິຈາກເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມປະຊາຊົນອ້ອມຂ້າງເຂື່ອນ, ລວມເປັນເງິນທັງໝົດປະມານ 1,42 ຕື້ກີບ, ມີລາຍລະອຽດໃນໜັງສືແຈ້ງເຊີນ ທີ່ໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ບັນດາທ່ານຊາບແລ້ວ.
ການດຳເນີນທຸລະກິດ ໃນປີ 2016 ບໍລິສັດມີກໍາໄລສຸດທິທັງໝົດປະມານ 554,35 ຕື້ກີບ; ລາຍງານການເງິນຂອງບໍລິສັດປີ 2016 ເຊິ່ງຜູ້ກວດສອບບັນຊີພາຍນອກໄດ້ກວດສອບແລ້ວ, ມີລາຍລະອຽດໃນໜັງສືແຈ້ງເຊີນ ແລະໄດ້ເປີດເຜີຍໃນເວັບໄຊທ໌ ຂອງ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ແລະ ເວັບໄຊທ໌ ຂອງ ບໍລິສັດແລ້ວ. 
ໃນປີ 2017, ໂດຍອີງຕາມນະໂຍບາຍອັນຊັດເຈນ ຂອງ ບໍລິສັດ ໃນການຕອບສະໜອງເງິນປັນຜົນຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນໃຫ້ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ພ້ອມທັງເຮັດໃຫ້ການດຳເນີນທຸລະກິດການຜະລິດກະແສໄຟຟ້າມີຄວາມໝັ້ນຄົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ບໍລິສັດໄດ້ສືບຕໍ່ວາງແຜນການດຳເນີນທຸລະກິດດ້ວຍຕົວເລກຄາດໝາຍທີ່ອາດມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນເບື້ອງລາຍຮັບ ແລະໄດ້ວາງຕົວເລກຄາດໝາຍຢ່າງຮັດກຸມໃນເບື້ອງລາຍຈ່າຍ. ບໍລິສັດ ມີແຜນຈະສືບຕໍ່ລົງທຶນໃນບັນດາເຂື່ອນໄຟຟ້າຕ່າງໆ ເຊັ່ນ:
        1).  ໂຄງການທີ່ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວລົງທຶນ.                
        2).  ໂຄງການທີ່ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວເຂົ້າຖືຮຸ້ນ
        3). ໂຄງການທີ່ບໍລິສັດມີແຜນຈະລົງທຶນ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມທຶນກັບຜູ້ລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

ລາຍລະອຽດໃນໜັງສືແຈ້ງເຊີນ ທີ່ໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ບັນດາທ່ານຊາບໃນເວັບໄຊທ໌ ຂອງ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ແລະ ເວັບໄຊທ໌ ຂອງ ບໍລິສັດແລ້ວ.
     ຫຼັງຈາກ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ລາຍງານໂດຍຫຍໍ້ກ່ຽວກັບວາລະທີ 4 ແລ້ວ, ປະທານກອງປະຊຸມໄດ້ເປີດໂອກາດເຊີນຜູ້ຖືຮຸ້ນປະກອບຄຳຄິດຄໍາເຫັນ, ແຕ່ບໍ່ມີຜູ້ຖືຮຸ້ນທ່ານໃດມີຄຳຖາມ.
ຈາກນັ້ນ ທ່ານປະທານກອງປະຊຸມ ຈຶ່ງໄດ້ສະເໜີໃຫ້ກອງປະຊຸມພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດ ຂອງ ບໍລິສັດ ປີ 2016 ລວມທັງລາຍງານການເງິນ ຂອງ ບໍລິສັດປີ 2016 ແລະ ແຜນການດຳເນີນທຸລະກິດ ຂອງ ບໍລິສັດ ປີ 2017  ວາລະນີ້ກອງປະຊຸມຈະຕ້ອງລົງມະຕິອະນຸມັດ ດ້ວຍຄະແນນສຽງຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງ ຂອງ ຈຳນວນສຽງທັງໝົດຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ.

ມະຕິ:  ກອງປະຊຸມໄດ້ພິຈາລະນາແລ້ວ ແລະ ມີມະຕິ ເຫັນດີ ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດ ປີ 2016 ລວມທັງລາຍງານການເງິນຂອງບໍລິສັດ ປີ 2016 ແລະ ແຜນການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດ ປີ 2017, ດ້ວຍຄະແນນສຽງຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງຈຳນວນສຽງທັງໝົດຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ດັ່ງນີ້:
-    ເຫັນດີຈຳນວນ 1.512.627.557 ສຽງ, ເທົ່າກັບ 100 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຈຳນວນສຽງທັງໝົດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ.

ວາລະທີ 5. ພິຈາລະນາ  ແລະ ອະນຸມັດການຈ່າຍເງິນປັນຜົນ ຈາກຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2016 (01/07/2016-31/12/2016).

    ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ໄດ້ສະເໜີຕໍ່ທີ່ປະຊຸມເພື່ອພິຈາລະນາ  ແລະ ອະນຸມັດການຈ່າຍເງິນປັນຜົນ ຈາກ ຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2016 (01/07/2016-31/12/2016) ອີງຕາມກົດລະບຽບ ຂອງ ບໍລິສັດ, ບໍລິ ສັດມີນະໂຍບາຍໃນການແບ່ງເງິນປັນຜົນໃນອັດຕາສ່ວນບໍ່ຫຼຸດ 50 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງກຳໄລສຸດທິ, ພາຍຫຼັງຫັກເປັນຄັງສຳ ຮອງຕາມລະບຽບການ ແລະ ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ (ຖ້າມີ) ໃນແຕ່ລະປີ ຊຶ່ງການແບ່ງເງິນປັນຜົນຈະຂຶ້ນຢູ່ກັບສະພາບເສດຖະ ກິດ ແລະ ແຜນການລົງທຶນຕ່າງໆໃນອະນາຄົດ. 
ບໍລິສັດ ມີກຳໄລສຸດທິຈາກຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2016 ເປັນເງິນຈຳນວນທັງໝົດ 302,87 ຕື້ກີບ. ສະເໜີກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນພິຈາລະນາ ແລະ ອະນຸມັດການຈ່າຍເງິນປັນຜົນຈາກຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2016 ພາຍຫຼັງການຫັກເປັນຄັງສໍາຮອງຕາມລະບຽບການ, ຄັງສໍາຮອງເພື່ອການສ້ອມ ແປງເຂື່ອນ ແລະ ເພື່ອຂະຫຍາຍທຸລະກິດ, ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ມີລາຍຊື່ຢູ່ໃນປື້ມບັນຊີຜູ້ຖືຮຸ້ນໃນວັນທີປິດປື້ມບັນຊີຜູ້ຖືຮຸ້ນ ເພື່ອກຳນົດສິດຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນໃນການໄດ້ຮັບເງິນປັນຜົນ ໃນວັນທີ 12 ເມສາ 2017 ໃນອັດຕາ 160 ກີບຕໍ່ຮຸ້ນ, ລວມເປັນເງິນປັນຜົນຈ່າຍທັງໝົດ 268,69 ຕື້ກີບ ແລະ ກໍານົດຈ່າຍເງິນປັນຜົນໃນວັນທີ 28 ເມສາ 2017. 

      ສະພາບໍລິຫານໄດ້ພິຈາລະນາຢ່າງລະອຽດແລ້ວ ເຫັນດີໃຫ້ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນພິຈາລະນາອະນຸມັດການຈ່າຍເງິນປັນຜົນຈາກການດໍາເນີນທຸລະກິດ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2016 ດັ່ງກ່າວ. 

ຫຼັງຈາກ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ລາຍງານໂດຍຫຍໍ້ກ່ຽວກັບວາລະທີ 5 ແລ້ວ, ປະທານກອງປະຊຸມໄດ້ເປີດໂອກາດເຊີນຜູ້ຖືຮຸ້ນປະກອບຄຳຄິດຄໍາເຫັນ ແລະ ຜູ້ຖືຮຸ້ນທ່ານໃດມີຄຳຖາມສາມາດຖາມໄດ້, ແຕ່ບໍ່ມີຜູ້ຖືຮຸ້ນທ່ານໃດມີຄຳຖາມແຕ່ຢ່າງໃດ. 

ຈາກນັ້ນ ປະທານກອງປະຊຸມ ຈຶ່ງໄດ້ສະເໜີໃຫ້ກອງປະຊຸມພິຈາລະນາ ແລະ ອະນຸມັດການຈ່າຍເງິນປັນຜົນຈາກຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2016, ວາລະນີ້ກອງປະຊຸມຈະຕ້ອງລົງມະຕິອະນຸມັດ ດ້ວຍຄະ
ແນນສຽງຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງ ຂອງ ຈຳນວນສຽງທັງໝົດຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ.

        ມະຕິ:   ກອງປະຊຸມໄດ້ພິຈາລະນາແລ້ວ ແລະ ມີມະຕິເຫັນດີ ອະນຸມັດການຈ່າຍເງິນປັນຜົນຈາກ ຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2016 (01/07/2016-31/12/2016) ພາຍຫຼັງການຫັກເປັນຄັງສໍາຮອງຕາມລະບຽບການ ແລະຄັງສຳຮອງອື່ນໆ, ໃຫ້ຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ມີລາຍຊື່ຢູ່ໃນປື້ມບັນຊີຜູ້ຖືຮຸ້ນ ໃນວັນທີປິດປື້ມບັນຊີຜູ້ຖືຮຸ້ນ ເພື່ອກຳນົດສິດຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນໃນການໄດ້ຮັບເງິນປັນຜົນ ໃນວັນທີ 12 ເມສາ 2017 ໃນອັດຕາຮຸ້ນລະ 160 ກີບ, ລວມເປັນເງິນປັນຜົນຈ່າຍທັງໝົດ 268,69 ຕື້ກີບ ແລະກໍານົດຈ່າຍເງິນປັນຜົນໃນວັນທີ 28 ເມສາ 2017. ດ້ວຍຄະແນນສຽງຫລາຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງ ຂອງຈຳນວນສຽງທັງໝົດຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ເຂົ້າຮວ່ມກອງປະຊຸມ ດັ່ງນີ້:
-    ເຫັນດີຈຳນວນ  1.512.627.557 ສຽງ, ເທົ່າກັບ 100 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຈຳນວນສຽງທັງໝົດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ.

ວາລະທີ 6. ພິຈາລະນາ  ແລະ ອະນຸມັດການແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ກວດສອບບັນຊີພາຍນອກ ແລະ ການກຳນົດຄ່າຈ້າງຂອງຜູ້ກວດສອບບັນຊີພາຍນອກ ປີ 2017.

    ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ໄດ້ສະເໜີຕໍ່ທີ່ປະຊຸມເພື່ອພິຈາລະນາ  ແລະ ອະນຸມັດການແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ກວດສອບບັນຊີພາຍນອກ ແລະ ການກຳນົດຄ່າຈ້າງຂອງຜູ້ກວດສອບບັນຊີພາຍນອກ ປີ 2017 ໂດຍ ບໍລິສັດ ສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ກວດສອບບັນຊີຄື: ບໍລິສັດ Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG) ເປັນຜູ້ກວດສອບບັນຊີພາຍນອກຂອງບໍລິສັດ ສຳລັບປີ 2017, ເນື່ອງຈາກວ່າ ບໍລິສັດ KPMG ໄດ້ມີຜົນງານການກວດສອບບັນຊີໃຫ້ບໍລິສັດ ໃນປີ 2016 ຜ່ານມາເຫັນວ່າການປະຕິບັດວຽກງານແລະການປະສານງານຂອງບໍລິສັດດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບດີສົມຄວນ, ຜູ້ກວດສອບບັນຊີ ແລະ ທີມງານມີຄວາມເຂົ້າໃຈແຈ້ງໃນໜ້າທີ່ ໃນຖານະທີ່ເປັນຜູ້ກວດສອບບັນຊີອິດສະຫຼະ ມີຄວາມລະອຽດຮອບຄອບໃນການທົບທວນ ແລະ ການກວດສອບບັນຊີ ຂອງ ບໍລິສັດ ແລະ ປະຕິບັດວຽກງານແມ່ນສຳເລັດທັນເວລາຕາມທີ່ລະບຽບຕ່າງໆໄດ້ກຳກົດໄວ້; ໂດຍຄ່າຈ້າງຂອງຜູ້ກວດສອບບັນຊີພາຍນອກສຳລັບປີ 2017 ເປັນເງິນຈໍານວນ 93.500 ໂດລາສະຫະລັດ (ມີລາຍລະອຽດໃນໜັງສືແຈ້ງເຊີນທີ່ໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ບັນດາທ່ານຊາບແລ້ວ). 

    ສະພາບໍລິຫານ ໄດ້ພິຈາລະນາຢ່າງລະອຽດ ແລະ ຄົບຖ້ວນແລ້ວ ເຫັນດີໃຫ້ກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນອະນຸມັດການແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ກວດສອບບັນຊີພາຍນອກ ແລະ ການກຳນົດຄ່າຈ້າງ ຂອງ ຜູ້ກວດສອບບັນຊີພາຍນອກດັ່ງກ່າວ.

    ຫຼັງຈາກຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ລາຍງານໂດຍຫຍໍ້ກ່ຽວກັບວາລະທີ 6 ແລ້ວ, ປະທານກອງປະຊຸມໄດ້ເປີດໂອກາດເຊີນຜູ້ຖືຮຸ້ນປະກອບຄຳຄິດຄໍາເຫັນ ແລະ ຜູ້ຖືຮຸ້ນທ່ານໃດມີຄຳຖາມສາມາດຖາມໄດ້, ແຕ່ບໍ່ມີຜູ້ຖືຮຸ້ນທ່ານໃດມີຄໍາຖາມ.
ຈາກນັ້ນປະທານກອງປະຊຸມ ຈຶ່ງໄດ້ສະເໜີໃຫ້ກອງປະຊຸມພິຈາລະນາ ແລະ ອະນຸມັດການແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ກວດສອບບັນຊີພາຍນອກ ແລະ ການກຳນົດຄ່າຈ້າງ ຂອງ ຜູ້ກວດສອບບັນຊີພາຍນອກ ປີ 2017, ວາລະນີ້ກອງປະຊຸມຈະຕ້ອງລົງມະຕິອະນຸມັດ ດ້ວຍຄະແນນສຽງຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງ ຂອງ ຈຳນວນສຽງທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ.

    ມະຕິ: ກອງປະຊຸມໄດ້ພິຈາລະນາແລ້ວ ແລະ ມີມະຕິເຫັນດີ ອະນຸມັດການແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ກວດສອບບັນຊີພາຍນອກຄືບໍລິສັດ Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG) ເປັນຜູ້ກວດສອບບັນຊີພາຍນອກຂອງບໍລິສັດສຳລັບປີ 2017, ໂດຍຄ່າຈ້າງຂອງຜູ້ກວດສອບບັນຊີພາຍນອກສຳລັບປີ 2017 ເປັນຈໍານວນເງິນ 93.500 ໂດລາສະຫະລັດ, ດ້ວຍຄະແນນສຽງຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງ ຂອງ ຈຳນວນສຽງທັງໝົດຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ດັ່ງນີ້:
    -    ເຫັນດີຈຳນວນ 1.512.623.457 ສຽງ, ເທົ່າກັບ 99,99 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຈຳນວນສຽງທັງໝົດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ.
    -    ບໍ່ເຫັນດີຈຳນວນ  4.100 ສຽງ,  ເທົ່າກັບ 0,00027 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຈຳນວນສຽງທັງໝົດທີ່ເຂົ້າຮວ່ມກອງປະຊຸມ.

ວາລະທີ 7. ພິຈາລະນາ ແລະ ອະນຸມັດການລົງທຶນໃນໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຊັນ 3A ແລະເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຊັນ 3B
ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ໄດ້ສະເໜີຕໍ່ທີ່ປະຊຸມ ເພື່ອສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍການລົງທຶນ ແລະ ການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງ ບໍລິສັດ ແນໃສ່ສ້າງຄວາມຮັ່ງມີໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ນັບມື້ນັບເພີ້ມຂຶ້ນ, ບໍລິສັດ ສະເໜີກອງປະຊຸມພິຈາ ລະນາ ມູນຄ່າການລົງທຶນໃນ 2 ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ຄື:  ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຊັນ 3A ຕັ້ງຢູ່ເມືອງຄູນ, ແຂວງ ຊຽງຂວາງ, ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງ 69 MW, ການຜະລິດໄຟຟ້າສະເລ່ຍ 278 GWh, Plant Factor 46%, ຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການສໍາເລັດ 100%, ເລີ່ມການຜະລິດຢ່າງເປັນທາງການແຕ່ເດືອນ 01/2016 ແລະ ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຊັນ 3B ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ເມືອງທ່າໂທມ, ແຂວງໄຊສົມບູນ, ກຳລັງຕິດຕັ້ງ 45 MW, ການຜະລິດໄຟຟ້າສະເລ່ຍ 174 GWh, Plant Factor 44%, ຄວາມຄືບໜ້າໂຄງການສໍາເລັດ 100%, ເລີ່ມການຜະລິດຢ່າງເປັນທາງການ ແຕ່ເດືອນ 09/2015.
    ລວມມູນຄ່າການລົງທຶນທັງສອງ (2) ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າດັ່ງກ່າວ, ບໍລິສັດ ຈະຊໍາລະເປັນເງິນສົດປະ ມານ 107 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ນອກຈາກນັ້ນ ບໍລິສັດ ຍັງຈະໄດ້ຮັບຜິດຊອບໃນການຊໍາລະຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍເງິນກູ້ຂອງໂຄງການນໍາອີກ.

ແລະ ມອບອຳນາດໃຫ້ສະພາບໍລິຫານ ຂອງ ບໍລິສັດ ແລະ/ຫຼື ບຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍຈາກບຸກຄົນດັ່ງກ່າວ ເປັນຜູ້ມີອຳນາດໃນການຕິດຕໍ່, ເຈລະຈາ, ກຳນົດເງື່ອນໄຂ, ລາຄາຊື້ຂາຍ ແລະ ລາຍລະອຽດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ,  ດັດ ແກ້, ເພີ້ມເຕີມ, ຕົກລົງ, ລົງນາມ, ສົ່ງມອບເອກະສານ ແລະ/ຫຼື ສັນຍາຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຂົ້າຊື້ຊັບສິນດັ່ງກ່າວຂ້າງເທິງນີ້ ກັບ ກຸ່ມບໍລິສັດ ພົງຊັບທະວີ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ແລະ/ຫຼື ບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຂົ້າຊື້ຊັບສິນດັ່ງກ່າວ, ຊຶ່ງ ລວມເຖິງແຕ່ບໍ່ຈຳກັດພຽງສັນຍາໂອນຊັບສິນ ລວມເຖິງແຕ່ບໍ່ຈໍາກັດພຽງການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນໃດໜຶ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ການຕິດ ຕໍ່, ການໃຫ້ຂໍ້ຄວາມ, ຂໍ້ມູນແກ່ໜ່ວຍງານລັດ ແລະ/ຫຼື ອົງການລັດຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ລວມທັງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ຕະຫຼອດການກະກຽມ, ດັດແກ້, ເພີ້ມເຕີມ ແລະ/ຫຼື ປ່ຽນແປງຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງທີ່ຈະຕ້ອງເປີດເຜີຍ ລວມເຖິງການດຳເນີນການໃດໜຶ່ງທີ່ຈຳເປັນ ແລະ ກ່ຽວເນື່ອງກັບການດຳເນີນການດັ່ງກ່າວໄດ້ທຸກຢ່າງຈົນສຳເລັດ, ລວມທັງໃຫ້ມີອຳນາດໃນການແຕ່ງຕັ້ງ ແລະ/ຫຼື ຖອດຖອນຜູ້ຮັບມອບອຳນາດຕໍ່ໃນການດຳເນີນການໃດໜຶ່ງດັ່ງກ່າວຂ້າງເທິງນີ້ທຸກປະການ.
        ສະພາບໍລິຫານ ໄດ້ພິຈາລະນາຢ່າງລະອຽດແລ້ວ ເຫັນດີໃຫ້ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ພິຈາລະນາ ອະນຸມັດການລົງທຶນໃນ 2 ໂຄງການດັ່ງກ່າວຂ້າງເທິງ ແລະ ການມອບອໍານາດໃຫ້ສະພາບໍລິຫານຕາມທີ່ໄດ້ສະເໜີດັ່ງກ່າວຂ້າງເທິງ
ທຸກປະການ. 
        ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດໄດ້ກຳນົດໄວ້ວ່າ ວາລະນີ້ ຕ້ອງລົງມະຕິດ້ວຍຄະແນນສຽງຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຫຼື ຜູ້ຕາງໜ້າຜູ້ຖືຮຸ້ນຢ່າງໜ້ອຍສອງສ່ວນສາມ (2/3) ຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ແລະ ມີຮຸ້ນລວມກັນຢ່າງໜ້ອຍແປດສິບ
 ສ່ວນຮ້ອຍ (80%) ຂອງຈຳນວນຮຸ້ນທີ່ຖອກແລ້ວທັງໝົດ.          

ຫຼັງຈາກຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ລາຍງານໂດຍຫຍໍ້ກ່ຽວກັບວາລະທີ 7 ແລ້ວ, ປະທານກອງປະຊຸມໄດ້ເປີດໂອກາດເຊີນຜູ້ຖືຮຸ້ນປະກອບຄຳຄິດຄໍາເຫັນ ແລະ ຜູ້ຖືຮຸ້ນທ່ານໃດມີຄຳຖາມສາມາດຖາມໄດ້, ແຕ່ບໍ່ມີຜູ້ຖືຮຸ້ນທ່ານໃດມີຄໍາຖາມ.
ເວລາຕໍ່ມາ ປະທານກອງປະຊຸມ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ກອງປະຊຸມພິຈາລະນາ ແລະ ອະນຸມັດການລົງທຶນໃນ 2 ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າຄື: ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຊັນ 3A ແລະ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຊັນ 3B, ແລະການມອບອໍານາດດັ່ງກ່າວ, ວາລະນີ້ກອງປະຊຸມຈະຕ້ອງລົງມະຕິອະນຸມັດ ດ້ວຍຄະແນນສຽງຫຼາຍກວ່າສອງສ່ວນສາມ (2/3) ຂອງຈຳນວນສຽງທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ແລະ ມີຮຸ້ນລວມກັນຢ່າງໜ້ອຍແປດສິບສ່ວນຮ້ອຍ (80%) ຂອງຈຳນວນຮຸ້ນທີ່ຖອກແລ້ວທັງໝົດ.

(ອ່ານຕໍ່ ທີ່ຟາຍຄັດຕິດ)

 
ຮູບແບບ
ຂະໜາດ
ດາວໂຫລດ

ບັນທຶກກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈຳປີ 2016  ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ

pdf
 4.68 MB.