• #
  • #
  • #

  ກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ປະຈຳປີ 2016     There have been 1614 visitors to this websiteThere have been 1614 visitors to this websiteThere have been 1614 visitors to this websiteThere have been 1614 visitors to this website 

ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ (ຜ-ຟຟລ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ປະຈຳປີ 2016 ໃນວັນທີ 06 ເມສາ 2017 ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ລັດວິສາຫະກິດ ໄຟຟ້າລາວ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ບຸນອູ້ ມ ສີວັນເພັງ, ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ຟຟລ, ຮອງສະພາບໍລິຫານ ຜ-ຟຟລ. ເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວມີ ທ່ານ ນາງ ລັດຕະນາ ປະທຸມວັນ, ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ຜ-ຟຟລ, ພ້ອມດ້ວຍ ຄະນະສະພາບໍລິຫານຂອງ ຜ-ຟຟລ, ບັນດາຜູ້ຖືຮຸ້ນ ແລະ ແຂກທີ່ຖືກເຊີນ. ຈຸດປະສົງສຳຄັນຕົ້ນຕໍໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອລາຍງານຄືນ ຜົນການດໍາເນີນງານຂອງ   ຜ-ຟຟລ ໃນປີ 2016 ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຮັບຊາບ ແລະ ຮັບຮອງແຜນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ລວມທັງແຜນຍຸດທະສາດສຳລັບປີ 2017.