• #
 • #
 • #

  ບົດລາຍງານປະຈໍາປີ 2016 ຂອງບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ     There have been 347 visitors to this websiteThere have been 347 visitors to this websiteThere have been 347 visitors to this website 

I. ປະຫວັດຂອງ ບໍລິສັດຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ 

II. ເປົ້າໝາຍຫລັກຂອງການດຳເນີນ​ທຸລະ​ກິດ

III. ການດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ຜົນການດຳເນີນງານ

 1. ການ​ຜະລິດ
 2. ລາຍ​ຮັບ
 3. ລາຍ​ຈ່າຍ
 4. ການມອບພັນທະໃຫ້ລັດ
 5. ກຳໄລ-ຂາດທຶນ ແລະ ເງິນປັນຜົນ

IV. ໂຄງສ້າງທຶນ ແລະ ຜູ້ຖືຮຸ້ນ

 1. ໂຄງສ້າງທຶນ
 2. ຜູ້ຖືຮຸ້ນ

V. ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ແລະການບໍລິຫານ

VI. ການຄຸ້ມຄອງພາຍໃນ

 1. ຄະນະ​ກຳມະການ​ກວດ​ສອບ​ພາຍ​ໃນ
 2. ຄະນະ​ກຳ​ມະການເຈລະຈາສັນຍາສຳປະທານ, ສັນຍາຮ່ວມຮຸ້ນ ແລະ ສັນຍາຊື້ຂາຍໄຟຟ້າ
 3. ຄະນະກຳມະການຈັດຊື້ ແລະ ສະໜອງວັດສະດຸອຸປະກອນ
 4. ຄະນະກຳມະການຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍຍ້ອງຍໍແລະ ປະຕິບັດວິໄນ (ຄນຍວ)

VII. ການຂະຫຍາຍ ແລະພັດທະນາທຸລະກິດ

VIII. ວຽກງານການເຄື່ອນໄຫວດ້ານສິ່ງແລດລ້ອມ, ​ສັງຄົມ ​ແລະ ກິລາ

 1. ວຽກງານສິ່ງແວດລ້ອມ
 2. ວຽກງານຊ່ວຍເຫລືອສັງຄົມ​ ແລະ ກິລາ

IX. ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ

      ເອກະສານດ້ານການເງິນ

 
ຮູບແບບ
ຂະໜາດ
ດາວໂຫລດ

ບົດລາຍງານປະຈໍາປີ 2016 ຂອງບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ

pdf
9.28 MB.