• #
  • #
  • #

  ແຈ້ງມະຕິກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈຳປີ 2016     There have been 998 visitors to this websiteThere have been 998 visitors to this websiteThere have been 998 visitors to this website 

ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ (“ບໍ​ລິ​ສັດ”) ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງມະຕິ ຂອງກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈຳປີ 2016, ວັນທີ 6 ເມສາ 2017 ດັ່ງມີລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:

ວາລະທີ 1.  ຮັບ​ຊາບ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ລາຍງານ​ຜົນ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງມະຕິ​ກອງ​ປະຊຸມ​​ຜູ້​ຖື​ຮຸ້ນ​ປີຜ່ານມາ.

ວາລະທີ 2.  ຮັບຮອງບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມວິສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຄັ້ງທີ 1 ປະຈຳປີ 2016. ກອງປະຊຸມໄດ້ມີມະຕິ ດ້ວຍຄະແນນສຽງຫລາຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງ ຂອງຈຳນວນສຽງທັງໝົດຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ເຂົ້າຮວ່ມກອງປະຊຸມ ດັ່ງນີ້:

- ເຫັນ​ດີ​ຈຳນວນ  1.511.001.857 ສຽງ  ​ເທົ່າ​ກັບ 99,99  ສ່ວນ​ຮ້ອຍ ຂອງ​ຈຳນວນ​ສຽງ​ທັງ​ໝົດ​ທີ່​ເຂົ້າຮວ່ມກອງ​ປະຊຸມ.

- ບໍ່ເຫັນດີຈຳນວນ 1.500 ສຽງ ເທົ່າກັບ 0,0001  ສ່ວນ​ຮ້ອຍ ຂອງ​ຈຳນວນ​ສຽງ​ທັງ​ໝົດ​ທີ່​ເຂົ້າຮວ່ມກອງ​ປະຊຸມ.

ວາລະທີ 3.  ຮັບຮອງລາຍ​ງານ​ການ​​ເງິນ 6 ​ເດືອນ​ຕົ້ນປີ 2016 (01/01/2016-30/06/2016) ​ແລະ ການຈ່າຍເງິນປັນຜົນຈາກການດຳເນີນທຸລະກິດ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2016. ກອງປະຊຸມໄດ້ມີມະຕິ ດ້ວຍຄະແນນສຽງຫລາຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງ ຂອງຈຳນວນສຽງທັງໝົດຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ເຂົ້າຮວ່ມກອງປະຊຸມ ດັ່ງນີ້:

- ເຫັນ​ດີ​ຈຳນວນ 1.512.603.757 ສຽງ, ​ເທົ່າ​ກັບ  100 ສ່ວນ​ຮ້ອຍ ຂອງ​ຈຳນວນ​ສຽງ​ທັງ​ໝົດ​ທີ່​ເຂົ້າຮວ່ມກອງ​ປະຊຸມ.

ວາລະ​ທີ 4.  ຮັບຮອງບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດ ຂອງ​ ບໍລິສັດ ປີ 2016 ລວມທັງ​ລາຍ​ງານ​ການ​ເງິນ​ ຂອງ ບໍລິສັດ ປີ 2016 ແລະ ແຜນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ຂອງບໍລິສັດ ປີ 2017. ກອງປະຊຸມໄດ້ມີມະຕິ ດ້ວຍຄະແນນສຽງຫລາຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງ ຂອງຈຳນວນສຽງທັງໝົດຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ເຂົ້າຮວ່ມກອງປະຊຸມ ດັ່ງນີ້:

- ເຫັນ​ດີ​ຈຳນວນ  1.512.627.557  ສຽງ, ​ເທົ່າ​ກັບ 100 ສ່ວນ​ຮ້ອຍ ຂອງ​ຈຳນວນ​ສຽງ​ທັງ​ໝົດ​ທີ່​ເຂົ້າຮວ່ມກອງ​ປະຊຸມ.

ວາລະທີ 5. ອະນຸມັດການຈ່າຍເງິນປັນຜົນ ຈາ​ກຜົນ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ທຸລະ​ກິດ 6 ​ເດືອນ​ທ້າຍປີ 2016 (01/07/2016-31/12/2016) ພາຍຫຼັງການຫັກເປັນຄັງສໍາຮອງຕາມລະບຽບການ ແລະ ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ, ໃຫ້ຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ມີລາຍຊື່ຢູ່ໃນປື້ມບັນຊີຜູ້ຖືຮຸ້ນ ໃນວັນທີປິດປື້ມບັນຊີຜູ້ຖືຮຸ້ນ ເພື່ອກຳນົດສິດຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນໃນການໄດ້ຮັບເງິນປັນຜົນ ໃນວັນທີ 12 ເມສາ 2017 ໃນອັດຕາຮຸ້ນລະ 160 ກີບ, ລວມເປັນເງິນປັນຜົນຈ່າຍທັງໝົດ 268,69 ຕື້ກີບ ແລະກໍານົດຈ່າຍເງິນປັນຜົນໃນວັນທີ ​28 ເມສາ 2017. ກອງປະຊຸມໄດ້ມີມະຕິ ດ້ວຍຄະແນນສຽງຫລາຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງ ຂອງຈຳນວນສຽງທັງໝົດຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ເຂົ້າຮວ່ມກອງປະຊຸມ ດັ່ງນີ້:

- ເຫັນ​ດີ​ຈຳນວນ 1.512.627.557 ສຽງ, ​ເທົ່າ​ກັບ 100 ສ່ວນ​ຮ້ອຍ ຂອງ​ຈຳນວນ​ສຽງ​ທັງ​ໝົດ​ທີ່​ເຂົ້າຮວ່ມກອງ​ປະຊຸມ.

ວາລະທີ 6. ອະນຸມັດການ​ແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ກວດສອບບັນຊີພາຍ​ນອກຄືບໍລິສັດ Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG) ເປັນຜູ້ກວດສອບບັນຊີພາຍ​ນອກຂອງ​ບໍລິສັດສຳລັບປີ 2017, ​​ໂດຍຄ່າຈ້າງ​ຂອງ​ຜູ້​ກວດສອບບັນຊີພາຍ​ນອກສຳລັບປີ 2017 ເປັນຈໍານວນ​ເງິນ 93.500 ໂດລາສະຫະລັດ​. ກອງປະຊຸມໄດ້ມີມະຕິ ດ້ວຍຄະແນນສຽງຫລາຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງ ຂອງຈຳນວນສຽງທັງໝົດຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ເຂົ້າຮວ່ມກອງປະຊຸມ ດັ່ງນີ້:

- ເຫັນ​ດີ​ຈຳນວນ  1.512.623.457 ສຽງ, ​ເທົ່າ​ກັບ 99,99 ສ່ວນ​ຮ້ອຍ ຂອງ​ຈຳນວນ​ສຽງ​ທັງ​ໝົດ​ທີ່​ເຂົ້າຮວ່ມກອງ​ປະຊຸມ.

- ບໍ່​ເຫັນ​ດີ​ຈຳນວນ 4.100 ສຽງ,  ​ເທົ່າ​ກັບ  0.00027 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງ​ຈຳນວນ​ສຽງ​ທັງ​ໝົດ​ທີ່​ເຂົ້າຮວ່ມກອງ​ປະຊຸມ

ວາລະທີ 7. ອະນຸມັດການລົງທຶນໃນ​ໂຄງການ​ເຂື່ອນ​ໄຟຟ້າ​ນໍ້າ​ຊັນ 3A ແລະເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຊັນ 3B, ​ໂດຍ​ບໍລິສັດ​ຈະ​ຊໍາລະ​​ເປັນ​ຈໍານວນ​ເງິນສົດ ລວມທັງ​ໝົດ​ປະມານ 107.000.000 ໂດລາສະຫະລັດ ​ແລະນອກຈາກ​ນັ້ນ, ບໍລິສັດ ຍັງ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບຜິດຊອບ​ໃນ​ການ​ຊໍາລະ​ຕົ້ນ​ທຶນ ​ແລະ ດອກ​ເບ້ຍ​ເງິນ​ກູ້​ຂອງ​ໂຄງການ​ນໍາ​ອີກ.

       ແລະ ມອບອຳນາດໃຫ້ສະພາ​ບໍລິຫານ ຂອງ ​ບໍລິສັດ ແລະ/ຫຼື ບຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍຈາກບຸກຄົນດັ່ງກ່າວ ເປັນຜູ້ມີອຳນາດໃນການຕິດຕໍ່, ເຈລະຈາ, ກຳນົດເງື່ອນໄຂ, ລາຄາຊື້ຂາຍ ແລະ ລາຍລະອຽດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ,  ດັດແກ້, ເພີ້ມເຕີມ, ຕົກລົງ, ລົງນາມ, ສົ່ງມອບເອກະສານ ແລະ/ຫຼື ສັນຍາຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຂົ້າຊື້ຊັບສິນດັ່ງກ່າວຂ້າງເທິງນີ້ ກັບ ກຸ່ມບໍລິສັດ ພົງຊັບທະວີ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ແລະ/ຫຼື ບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຂົ້າຊື້ຊັບສິນດັ່ງກ່າວ, ຊຶ່ງລວມເຖິງແຕ່ບໍ່ຈຳກັດພຽງສັນຍາໂອນຊັບສິນ ລວມເຖິງແຕ່ບໍ່ຈໍາກັດພຽງການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນໃດໜຶ່ງ ທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງ, ການຕິດຕໍ່, ການໃຫ້ຂໍ້ຄວາມ, ຂໍ້ມູນແກ່ໜ່ວຍງານລັດ ແລະ/ຫຼື ອົງການລັດຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ລວມທັງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ຕະຫຼອດການກະກຽມ, ດັດແກ້, ເພີ້ມເຕີມ ແລະ/ຫຼື ປ່ຽນແປງຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ຈະຕ້ອງເປີດເຜີຍ ລວມເຖິງການດຳເນີນການໃດໜຶ່ງທີ່ຈຳເປັນ ແລະ ກ່ຽວເນື່ອງກັບການດຳເນີນການດັ່ງກ່າວໄດ້ທຸກຢ່າງຈົນສຳເລັດ, ລວມທັງໃຫ້ມີອຳນາດໃນການແຕ່ງຕັ້ງ ແລະ/ຫຼື ຖອດຖອນຜູ້ຮັບມອບອຳນາດຕໍ່ໃນການດຳເນີນການໃດໜຶ່ງດັ່ງກ່າວຂ້າງເທິງນີ້ທຸກ​ປະການ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ມີມະຕິ ດ້ວຍຄະແນນສຽງຫລາຍ​ກວ່າສອງ​ສ່ວນ​ສາມ(2/3) ຂອງ​ຜູ້​ເຂົ້າຮ່ວມ​ກອງ​ປະຊຸມ ​ແລະ ຖື​ຮຸ້ນ​ລວມກັນ​ຫລາຍ​ກວ່າ 80 ສວ່ນຮອ້ຍຂອງ​ຈຳນວນ​ຮຸ້ນ​ທີ່​ຖອກ​​ແລ້ວ​ທັງ​ໝົດ, ດັ່ງນີ້:​

(ກ) ຈໍານວນ​ຄົນ (ສຽງ) ຂອງ​ຜູ້​ຖື​ຮຸ້ນ ​ທີ່​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ກອງ​ປະຊຸມ:

  1. ​ເຫັນ​ດີ 606 ຄົນ (ສຽງ), ​ເທົ່າ​ກັບ 99,51 ສ່ວນ​ຮ້ອຍ ທຽບ​ໃສ່​ຈໍານວນ​ຜູ້​ຖື​ຮຸ້ນ​ທີ່​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ກອງ​ປະຊຸມ.
  2. ບໍ່​ເຫັນ​ດີ 3 ຄົນ (ສຽງ), ​ເທົ່າ​ກັບ 0,49 ສ່ວນ​ຮ້ອຍ ທຽບ​ໃສ່​ຈໍານວນ​ຜູ້​ຖື​ຮຸ້ນ​ທີ່​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ກອງ​ປະຊຸມ

(ຂ) ຈໍານວນ​ຮຸ້ນ​ (ສຽງ) ຂອງ​ຜູ້​ຖື​ຮຸ້ນ​ທີ່​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ກອງ​ປະຊຸມ:

  1. ເຫັນ​ດີ 1.512.537.257  ຮຸ້ນ (ສຽງ), ​ເທົ່າ​ກັບ 90,06 ສ່ວນ​ຮ້ອຍ ທຽບ​ໃສ່​ຈໍານວນ​ຮຸ້ນ​ທີ່​ຖອກ​ແລ້ວ​ທັງ​ໝົດ​ຂອງ​ບໍລິສັດ.
  2. ບໍ່ເຫັນ​ດີ 90.300 ຮຸ້ນ (ສຽງ), ​ເທົ່າ​ກັບ 0,0053 ສ່ວນ​ຮ້ອຍ ທຽບ​ໃສ່​ຈໍານວນ​ຮຸ້ນ​ທີ່​ຖອກ​ແລ້ວ​ທັງ​ໝົດ​ຂອງບໍລິສັດ.                  

ຮຽນມາຍັງທ່ານເພື່ອຊາບ ແລະໃຊ້ຕາງລາຍງານ.

                                                                                                          ດ້ວຍຄວາມນັບຖືເປັນຢ່າງສູງ, 

 

                                                                                                               ບຸນອຸ້ມ ສີວັນເພັງ