• #
  • #
  • #

  ແຈ້ງມະຕິກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈຳປີ 2016     There have been 1062 visitors to this websiteThere have been 1062 visitors to this websiteThere have been 1062 visitors to this websiteThere have been 1062 visitors to this website 

ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ (“ບໍ​ລິ​ສັດ”) ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງມະຕິ ຂອງກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈຳປີ 2016, ວັນທີ 6 ເມສາ 2017 ດັ່ງມີລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:

ວາລະທີ 1.  ຮັບ​ຊາບ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ລາຍງານ​ຜົນ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງມະຕິ​ກອງ​ປະຊຸມ​​ຜູ້​ຖື​ຮຸ້ນ​ປີຜ່ານມາ.

ວາລະທີ 2.  ຮັບຮອງບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມວິສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຄັ້ງທີ 1 ປະຈຳປີ 2016. ກອງປະຊຸມໄດ້ມີມະຕິ ດ້ວຍຄະແນນສຽງຫລາຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງ ຂອງຈຳນວນສຽງທັງໝົດຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ເຂົ້າຮວ່ມກອງປະຊຸມ ດັ່ງນີ້:

- ເຫັນ​ດີ​ຈຳນວນ  1.511.001.857 ສຽງ  ​ເທົ່າ​ກັບ 99,99  ສ່ວນ​ຮ້ອຍ ຂອງ​ຈຳນວນ​ສຽງ​ທັງ​ໝົດ​ທີ່​ເຂົ້າຮວ່ມກອງ​ປະຊຸມ.

- ບໍ່ເຫັນດີຈຳນວນ 1.500 ສຽງ ເທົ່າກັບ 0,0001  ສ່ວນ​ຮ້ອຍ ຂອງ​ຈຳນວນ​ສຽງ​ທັງ​ໝົດ​ທີ່​ເຂົ້າຮວ່ມກອງ​ປະຊຸມ.

ວາລະທີ 3.  ຮັບຮອງລາຍ​ງານ​ການ​​ເງິນ 6 ​ເດືອນ​ຕົ້ນປີ 2016 (01/01/2016-30/06/2016) ​ແລະ ການຈ່າຍເງິນປັນຜົນຈາກການດຳເນີນທຸລະກິດ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2016. ກອງປະຊຸມໄດ້ມີມະຕິ ດ້ວຍຄະແນນສຽງຫລາຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງ ຂອງຈຳນວນສຽງທັງໝົດຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ເຂົ້າຮວ່ມກອງປະຊຸມ ດັ່ງນີ້:

- ເຫັນ​ດີ​ຈຳນວນ 1.512.603.757 ສຽງ, ​ເທົ່າ​ກັບ  100 ສ່ວນ​ຮ້ອຍ ຂອງ​ຈຳນວນ​ສຽງ​ທັງ​ໝົດ​ທີ່​ເຂົ້າຮວ່ມກອງ​ປະຊຸມ.

ວາລະ​ທີ 4.  ຮັບຮອງບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດ ຂອງ​ ບໍລິສັດ ປີ 2016 ລວມທັງ​ລາຍ​ງານ​ການ​ເງິນ​ ຂອງ ບໍລິສັດ ປີ 2016 ແລະ ແຜນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ຂອງບໍລິສັດ ປີ 2017. ກອງປະຊຸມໄດ້ມີມະຕິ ດ້ວຍຄະແນນສຽງຫລາຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງ ຂອງຈຳນວນສຽງທັງໝົດຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ເຂົ້າຮວ່ມກອງປະຊຸມ ດັ່ງນີ້:

- ເຫັນ​ດີ​ຈຳນວນ  1.512.627.557  ສຽງ, ​ເທົ່າ​ກັບ 100 ສ່ວນ​ຮ້ອຍ ຂອງ​ຈຳນວນ​ສຽງ​ທັງ​ໝົດ​ທີ່​ເຂົ້າຮວ່ມກອງ​ປະຊຸມ.

ວາລະທີ 5. ອະນຸມັດການຈ່າຍເງິນປັນຜົນ ຈາ​ກຜົນ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ທຸລະ​ກິດ 6 ​ເດືອນ​ທ້າຍປີ 2016 (01/07/2016-31/12/2016) ພາຍຫຼັງການຫັກເປັນຄັງສໍາຮອງຕາມລະບຽບການ ແລະ ຄັງສຳຮອງອື່ນໆ, ໃຫ້ຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ມີລາຍຊື່ຢູ່ໃນປື້ມບັນຊີຜູ້ຖືຮຸ້ນ ໃນວັນທີປິດປື້ມບັນຊີຜູ້ຖືຮຸ້ນ ເພື່ອກຳນົດສິດຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນໃນການໄດ້ຮັບເງິນປັນຜົນ ໃນວັນທີ 12 ເມສາ 2017 ໃນອັດຕາຮຸ້ນລະ 160 ກີບ, ລວມເປັນເງິນປັນຜົນຈ່າຍທັງໝົດ 268,69 ຕື້ກີບ ແລະກໍານົດຈ່າຍເງິນປັນຜົນໃນວັນທີ ​28 ເມສາ 2017. ກອງປະຊຸມໄດ້ມີມະຕິ ດ້ວຍຄະແນນສຽງຫລາຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງ ຂອງຈຳນວນສຽງທັງໝົດຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ເຂົ້າຮວ່ມກອງປະຊຸມ ດັ່ງນີ້:

- ເຫັນ​ດີ​ຈຳນວນ 1.512.627.557 ສຽງ, ​ເທົ່າ​ກັບ 100 ສ່ວນ​ຮ້ອຍ ຂອງ​ຈຳນວນ​ສຽງ​ທັງ​ໝົດ​ທີ່​ເຂົ້າຮວ່ມກອງ​ປະຊຸມ.

ວາລະທີ 6. ອະນຸມັດການ​ແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ກວດສອບບັນຊີພາຍ​ນອກຄືບໍລິສັດ Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG) ເປັນຜູ້ກວດສອບບັນຊີພາຍ​ນອກຂອງ​ບໍລິສັດສຳລັບປີ 2017, ​​ໂດຍຄ່າຈ້າງ​ຂອງ​ຜູ້​ກວດສອບບັນຊີພາຍ​ນອກສຳລັບປີ 2017 ເປັນຈໍານວນ​ເງິນ 93.500 ໂດລາສະຫະລັດ​. ກອງປະຊຸມໄດ້ມີມະຕິ ດ້ວຍຄະແນນສຽງຫລາຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງ ຂອງຈຳນວນສຽງທັງໝົດຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ເຂົ້າຮວ່ມກອງປະຊຸມ ດັ່ງນີ້:

- ເຫັນ​ດີ​ຈຳນວນ  1.512.623.457 ສຽງ, ​ເທົ່າ​ກັບ 99,99 ສ່ວນ​ຮ້ອຍ ຂອງ​ຈຳນວນ​ສຽງ​ທັງ​ໝົດ​ທີ່​ເຂົ້າຮວ່ມກອງ​ປະຊຸມ.

- ບໍ່​ເຫັນ​ດີ​ຈຳນວນ 4.100 ສຽງ,  ​ເທົ່າ​ກັບ  0.00027 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງ​ຈຳນວນ​ສຽງ​ທັງ​ໝົດ​ທີ່​ເຂົ້າຮວ່ມກອງ​ປະຊຸມ

ວາລະທີ 7. ອະນຸມັດການລົງທຶນໃນ​ໂຄງການ​ເຂື່ອນ​ໄຟຟ້າ​ນໍ້າ​ຊັນ 3A ແລະເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຊັນ 3B, ​ໂດຍ​ບໍລິສັດ​ຈະ​ຊໍາລະ​​ເປັນ​ຈໍານວນ​ເງິນສົດ ລວມທັງ​ໝົດ​ປະມານ 107.000.000 ໂດລາສະຫະລັດ ​ແລະນອກຈາກ​ນັ້ນ, ບໍລິສັດ ຍັງ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບຜິດຊອບ​ໃນ​ການ​ຊໍາລະ​ຕົ້ນ​ທຶນ ​ແລະ ດອກ​ເບ້ຍ​ເງິນ​ກູ້​ຂອງ​ໂຄງການ​ນໍາ​ອີກ.

       ແລະ ມອບອຳນາດໃຫ້ສະພາ​ບໍລິຫານ ຂອງ ​ບໍລິສັດ ແລະ/ຫຼື ບຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍຈາກບຸກຄົນດັ່ງກ່າວ ເປັນຜູ້ມີອຳນາດໃນການຕິດຕໍ່, ເຈລະຈາ, ກຳນົດເງື່ອນໄຂ, ລາຄາຊື້ຂາຍ ແລະ ລາຍລະອຽດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ,  ດັດແກ້, ເພີ້ມເຕີມ, ຕົກລົງ, ລົງນາມ, ສົ່ງມອບເອກະສານ ແລະ/ຫຼື ສັນຍາຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຂົ້າຊື້ຊັບສິນດັ່ງກ່າວຂ້າງເທິງນີ້ ກັບ ກຸ່ມບໍລິສັດ ພົງຊັບທະວີ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ແລະ/ຫຼື ບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຂົ້າຊື້ຊັບສິນດັ່ງກ່າວ, ຊຶ່ງລວມເຖິງແຕ່ບໍ່ຈຳກັດພຽງສັນຍາໂອນຊັບສິນ ລວມເຖິງແຕ່ບໍ່ຈໍາກັດພຽງການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນໃດໜຶ່ງ ທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງ, ການຕິດຕໍ່, ການໃຫ້ຂໍ້ຄວາມ, ຂໍ້ມູນແກ່ໜ່ວຍງານລັດ ແລະ/ຫຼື ອົງການລັດຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ລວມທັງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ຕະຫຼອດການກະກຽມ, ດັດແກ້, ເພີ້ມເຕີມ ແລະ/ຫຼື ປ່ຽນແປງຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ຈະຕ້ອງເປີດເຜີຍ ລວມເຖິງການດຳເນີນການໃດໜຶ່ງທີ່ຈຳເປັນ ແລະ ກ່ຽວເນື່ອງກັບການດຳເນີນການດັ່ງກ່າວໄດ້ທຸກຢ່າງຈົນສຳເລັດ, ລວມທັງໃຫ້ມີອຳນາດໃນການແຕ່ງຕັ້ງ ແລະ/ຫຼື ຖອດຖອນຜູ້ຮັບມອບອຳນາດຕໍ່ໃນການດຳເນີນການໃດໜຶ່ງດັ່ງກ່າວຂ້າງເທິງນີ້ທຸກ​ປະການ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ມີມະຕິ ດ້ວຍຄະແນນສຽງຫລາຍ​ກວ່າສອງ​ສ່ວນ​ສາມ(2/3) ຂອງ​ຜູ້​ເຂົ້າຮ່ວມ​ກອງ​ປະຊຸມ ​ແລະ ຖື​ຮຸ້ນ​ລວມກັນ​ຫລາຍ​ກວ່າ 80 ສວ່ນຮອ້ຍຂອງ​ຈຳນວນ​ຮຸ້ນ​ທີ່​ຖອກ​​ແລ້ວ​ທັງ​ໝົດ, ດັ່ງນີ້:​

(ກ) ຈໍານວນ​ຄົນ (ສຽງ) ຂອງ​ຜູ້​ຖື​ຮຸ້ນ ​ທີ່​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ກອງ​ປະຊຸມ:

  1. ​ເຫັນ​ດີ 606 ຄົນ (ສຽງ), ​ເທົ່າ​ກັບ 99,51 ສ່ວນ​ຮ້ອຍ ທຽບ​ໃສ່​ຈໍານວນ​ຜູ້​ຖື​ຮຸ້ນ​ທີ່​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ກອງ​ປະຊຸມ.
  2. ບໍ່​ເຫັນ​ດີ 3 ຄົນ (ສຽງ), ​ເທົ່າ​ກັບ 0,49 ສ່ວນ​ຮ້ອຍ ທຽບ​ໃສ່​ຈໍານວນ​ຜູ້​ຖື​ຮຸ້ນ​ທີ່​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ກອງ​ປະຊຸມ

(ຂ) ຈໍານວນ​ຮຸ້ນ​ (ສຽງ) ຂອງ​ຜູ້​ຖື​ຮຸ້ນ​ທີ່​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ກອງ​ປະຊຸມ:

  1. ເຫັນ​ດີ 1.512.537.257  ຮຸ້ນ (ສຽງ), ​ເທົ່າ​ກັບ 90,06 ສ່ວນ​ຮ້ອຍ ທຽບ​ໃສ່​ຈໍານວນ​ຮຸ້ນ​ທີ່​ຖອກ​ແລ້ວ​ທັງ​ໝົດ​ຂອງ​ບໍລິສັດ.
  2. ບໍ່ເຫັນ​ດີ 90.300 ຮຸ້ນ (ສຽງ), ​ເທົ່າ​ກັບ 0,0053 ສ່ວນ​ຮ້ອຍ ທຽບ​ໃສ່​ຈໍານວນ​ຮຸ້ນ​ທີ່​ຖອກ​ແລ້ວ​ທັງ​ໝົດ​ຂອງບໍລິສັດ.                  

ຮຽນມາຍັງທ່ານເພື່ອຊາບ ແລະໃຊ້ຕາງລາຍງານ.

                                                                                                          ດ້ວຍຄວາມນັບຖືເປັນຢ່າງສູງ, 

 

                                                                                                               ບຸນອຸ້ມ ສີວັນເພັງ