• #
 • #
 • #

  ແຈ້ງມະຕິທີ່ສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ 1/2017     There have been 322 visitors to this websiteThere have been 322 visitors to this websiteThere have been 322 visitors to this website 

ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ (“ບໍ​ລິ​ສັດ”) ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງມະຕິທີ່​ສຳຄັນ ຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ 1/2017 ວັນທີ 17 ມີນາ 2017, ມີລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:

 1. ອະນຸມັດບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດ ປີ 2016 ລວມທັງບົດລາຍງານການເງິນຂອງບໍລິສັດ ປີ 2016 ​​ເຊິ່ງ​ຜູ້​ກວດ​ສອບ​ບັນຊີ​ພາຍນອກໄດ້​ກວດ​ສອບ​ແລ້ວ ​ແລະໃຫ້ນຳເລື້ອງນີ້ສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈໍາປີ 2016 ເພື່ອພິຈາລະນາຮັບຮອງ.
 2. ອະນຸມັດການຈ່າຍເງິນປັນຜົນ ຈາກຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດ ຂອງບໍລິສັດ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2016 (01/07/2016-31/12/2016) ພາຍຫຼັງການຫັກເປັນຄັງສຳຮອງຕາມລະບຽບການ, ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ມີລາຍຊື່ຢູ່ໃນປື້ມບັນຊີຜູ້ຖືຮຸ້ນ ໃນວັນທີປິດປື້ມບັນຊີຜູ້ຖືຮຸ້ນ ເພື່ອກຳນົດສິດຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນໃນການໄດ້ຮັບເງິນປັນຜົນ ໃນວັນທີ 12 ເມສາ 2017​​ ໃນອັດຕາ 160 ກີບຕໍ່ຮຸ້ນ, ລວມເປັນເງິນປັນຜົນທີ່ຈະຈ່າຍທັງໝົດປະມານ  268,69 ຕື້ກີບ ແລະກຳນົດວັນຈ່າຍເງິນປັນຜົນໃຫ້ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ໃນວັນທີ  28 ເມສາ 2017 ແລະໃຫ້ນໍາເລື້ອງນີ້ສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈໍາປີ 2016 ເພື່ອພິຈາລະນາອະນຸມັດ.
 3. ກຳນົດວາລະກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈຳປີ 2016ມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:
  • ວາລະທີ 1:   ລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນປີຜ່ານມາ.
  • ວາລະທີ 2:    ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມວິສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນຄັ້ງທີ 1 ປະຈຳປີ 2016.
  • ວາລະທີ 3:  ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງລາຍງານການເງິນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2016 (01/01/2016 - 30/06/2016) ແລະການຈ່າຍເງິນປັນຜົນຈາກການດຳເນີນທຸລະກິດ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2016.
  • ວາລະທີ 4:   ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ ບົດລາຍງານຜົນການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດ ປີ 2016 ລວມທັງລາຍງານການເງິນ ຂອງ ບໍລິສັດປີ 2016 ແລະ ແຜນການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດປີ 2017.
  • ວາລະ​ທີ 5:   ພິຈາລະນາ ແລະ ອະນຸມັດຈ່າຍເງິນປັນຜົນ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2016 (01/07/2016-31/12/2016) ແລະ ກຳນົດວັນປິດປື້ມບັນຊີຜູ້ຖືຮຸ້ນ ເພື່ອກຳນົດສິດຜູ້ຖືຮຸ້ນໃນການໄດ້ຮັບເງິນປັນຜົນ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2016.
  • ວາລະທີ 6:    ພິຈາລະນາ ແລະ ອະນຸມັດການແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ກວດສອບບັນຊີພາຍນອກ ແລະ ກຳນົດຄ່າຈ້າງຜູ້ກວດສອບບັນຊີພາຍນອກ ປະຈຳປີ 2017.
  • ວາລະທີ 7:    ພິຈາລະນາ ແລະ ອະນຸມັດການລົງທຶນ​ໃນ​ໂຄງການ​ເຂື່ອນ​ໄຟຟ້າ​ນໍ້າ​ຊັນ 3A ແລະເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຊັນ 3B.
 4. ອະນຸມັດການ​ລົງທຶນໃນ​ໂຄງການ​ເຂື່ອນ​ໄຟຟ້າ​ນໍ້າ​ຊັນ 3A, ມີ​ກຳລັງ​ຕິດຕັ້ງ 69 ​ເມ​ກາວັດ, ໂດຍບໍລິສັດຈະຊຳລະຄ່າການລົງທຶນໃນໂຄງການດັ່ງກ່າວ ເປັນຈຳນວນເງິນສົດລວມທັງໝົດບໍ່ເກີນ 64.763.158 ໂດລາສະຫະລັດ; ແລະລົງທຶນໃນໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຊັນ 3B, ມີ​ກຳລັງ​ຕິດຕັ້ງ 45 ​ເມ​ກາ​ວັດ, ໂດຍບໍລິສັດຈະຊຳລະຄ່າການລົງທຶນໃນໂຄງການດັ່ງກ່າວ ເປັນຈຳນວນເງິນສົດລວມທັງໝົດບໍ່ເກີນ 42.236.842 ໂດລາສະຫະລັດ. ລວມມູນຄ່າການລົງທຶນທັງສອງໂຄງການທັງ​ໝົດບໍ່ເກີນ 107.000.000 ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ນອກຈາກນັ້ນ ບໍລິສັດຍັງຈະໄດ້ຮັບຜິດຊອບໃນການຊໍາລະດອກເບັ້ຍ ແລະ ຕົ້ນທຶນ ຕາມສັນຍາເງິນກູ້ຂອງໂຄງການນຳອີກ.

         ແລະ ສະ​ເໜີ​ຕໍ່​ກອງ​ປະຊຸມ​ສາມັນ​ຜູ້​ຖື​ຮຸ້ນມອບອຳນາດໃຫ້ສະພາ​ບໍລິຫານຂອງ​ບໍລິສັດ ແລະ/ຫຼື ບຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍຈາກບຸກຄົນດັ່ງກ່າວ ເປັນຜູ້ມີອຳນາດໃນການຕິດຕໍ່, ເຈລະຈາ, ກຳນົດເງື່ອນໄຂ ແລະ ລາຍລະອຽດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ,  ດັດແກ້, ເພີ້ມເຕີມ, ຕົກລົງ, ລົງນາມ, ສົ່ງມອບເອກະສານ ແລະ/ຫຼື ສັນຍາຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລົງທຶນໃນໂຄງການດັ່ງກ່າວຂ້າງເທິງ ແລະ/ຫຼື ບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການ​ເຂົ້າລົງທຶນດັ່ງກ່າວ, ຊຶ່ງລວມເຖິງແຕ່ບໍ່ຈຳກັດພຽງສັນຍາ ລວມເຖິງແຕ່ບໍ່ຈໍາກັດພຽງ ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນໃດໜຶ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ການຕິດຕໍ່, ການໃຫ້ຂໍ້ຄວາມ, ຂໍ້ມູນແກ່ໜ່ວຍງານລັດ ແລະ/ຫຼື ອົງການລັດຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ລວມທັງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ຕະຫຼອດການກະກຽມ, ດັດແກ້, ເພີ້ມເຕີມ ແລະ/ຫຼື ປ່ຽນແປງຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ຈະຕ້ອງເປີດເຜີຍ ລວມເຖິງການດຳເນີນການໃດໜຶ່ງທີ່ຈຳເປັນ ແລະ ກ່ຽວເນື່ອງກັບການດຳເນີນການດັ່ງກ່າວໄດ້ທຸກຢ່າງຈົນສຳເລັດ, ລວມທັງໃຫ້ມີອຳນາດໃນການແຕ່ງຕັ້ງ ແລະ/ຫຼື ຖອດຖອນຜູ້ຮັບມອບອຳນາດຕໍ່ໃນການດຳເນີນການໃດໜຶ່ງດັ່ງກ່າວຂ້າງເທິງນີ້ທຸກ​ປະການ; ​ແລະ

                           ໃຫ້ນຳເລື່້ອງນີ້ນຳສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນປະຈໍາປີ 2016 ເພື່ອພິຈາລະນາອະນຸມັດ.

                                                             ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງຮຽນມາຍັງທ່ານເພື່ອຊາບ ແລະ ໃຊ້ຕາງລາຍງານ.

                                                                                                                                                                             ດ້ວຍຄວາມນັບຖືເປັນຢ່າງສູງ,

                                                                                                                                                                              ຮອງປະທານ​ສະພາ​ບໍລິຫານ

 

 

                                                                                                                                                                                   ບຸນ​ອູ້ມ ສີ​ວັນ​ເພັງ