ເອກະສານລາຍງານການເງິນສໍາລັບປີສິ້ນສຸດ 31 ທັນວາ 2016 ແລະ ບົດລາຍງານຂອງຜູ້ກວດສອບອິດສະຫຼະ     There have been 2310 visitors to this websiteThere have been 2310 visitors to this websiteThere have been 2310 visitors to this websiteThere have been 2310 visitors to this website 

ບໍລິສັດ ຜະລິດ - ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ ຂໍຖືເປັນກຽດຮຽນແຈ້ງມາຍັງ ບັນດາທ່ານກ່ຽວກັບລາຍງານການເງິນປະຈຳປີ 2016 ເຊິ່ງເປັນເອກະສານເພີ່ມເຕີ່ມຄັດຕິດ 3 ຂອງໜັງສືແຈ້ງເຊີນເຂົ້າຮວ່ມກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ.

ເຊິ່ງບັນດາສາມາດດາວໂຫລດໄດ້ທີ່ເອກະສານຕິດຄັດລຸ່ມນີ້:

ເອກະສານລາຍງານການເງິນ ຂອງ ບໍລິສັດ ຜະລີດ - ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ

ສໍາລັບປີສິ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ທັນວາ 2016 ໝາຍເຫດ ເນື້ອໃນ 

ພື້ນຖານການກະກຽມ

1. ການລາຍງານກິດຈະການ

2. ພື້ນຖານການບັນຊີ

3. ນະໂຍບາຍການບັນຊີ

ພາກສ່ວນການດໍາເນີນງານ

4. ພາກສ່ວນການດໍາເນີນງານ

ຊັບສິນ

5. ເງິນລົງທືນໃນບໍລິສັດລູກ

6. ເງິນລົງທືນໃນວິສາຫະກິດຂາຮຸ້ນ ແລະ ບໍລິສັດຮຸ້ນສ່ວນ

7. ເງິນລົງທຶນຈ່າຍລ່ວງໜ້າ

8. ຊັບສິນພາຍໃຕ້ການສໍາປະທານ

9. ເງິນສົດ ແລະ ລາຍການທຽບເທົ່າເງິນສົດ

10. ເງິນລົງທືນໄລຍະສັ້ນ

11. ໜີ້ຕ້ອງຮັບຈາກລູກໜີ້ການຄ້າ ແລະ ໜີ້ຕ້ອງຮັບອື່ນໆ

ທຶນຜູ້ຖືຮຸ້ນ

12. ຮຸ້ນທຶນ ແລະ ສ່ວນເພີ່ມມູນຄ່າຮຸ້ນ

13. ຄັງສະສົມຕາມລະບຽບການ ໜີ້ສິນ

14. ເງິນກູ້ຢືມໃນໄລຍະຍາວ 15 ຮຸ້ນກູ້

16. ໜີ້ຕ້ອງຈ່າຍຂອງສັນຍາ SWAP

17. ໜີ້ຕ້ອງສົ່ງອື່ນໆ

ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ

ໝາຍເຫດປະກອບເອກະສານລາຍງານການເງິນ

ສໍາລັບປີສິ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ທັນວາ 2016 ໝາຍເຫດ ເນື້ອໃນ

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

18. ລາຍຈ່າຍຕາມລັກສະນະເນື້ອໃນ

19. ລາຍຈ່າຍທາງການເງິນ 20 ອາກອນກໍາໄລ

ຂໍ້ມູນອື່ນໆ

21. ພື້ນຖານກໍາໄລຕໍ່ຮຸ້ນ

22. ເງິນປັນຜົນ

23. ເຄື່ອງມືທາງການເງິນ

24. ພາລະຜູກພັນກັບພາກສ່ວນທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ

25 ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

26. ເຫດການທີ່ເກີດຂື້ນພາຍຫຼັງການລາຍງານ

27. ການຈັດປະເພດບັນຊີ

28. ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

 
ຮູບແບບ
ຂະໜາດ
ດາວໂຫລດ

ເອກະສານລາຍງານການເງິນສໍາລັບປີສິ້ນສຸດ 31 ທັນວາ 2016 ແລະ ບົດລາຍງານຂອງຜູ້ກວດສອບອິດສະຫຼະ

pdf
 15.67 MB.