ບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດໄຕມາດ 3 ສີ້ນສຸດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2016     There have been 902 visitors to this websiteThere have been 902 visitors to this websiteThere have been 902 visitors to this website 

1. ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ

2. ເປົ້າໝາຍຫລັກຂອງການດຳເນີນທຸລະກິດ

3. ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ

3.1 ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

4. ຄະນະກຳມະການຕ່າງໆ

4.1 ຄະນະ​ກຳມະການ​ກວດ​ສອບ​ພາຍ​ໃນ

4.2 ຄະນະ​ກຳ​ການເຈລະຈາສັນຍາສຳປະທານ, ສັນຍາຮ່ວມຮຸ້ນ ແລະ ສັນຍາຊື້ຂາຍໄຟຟ້າ

4.3 ຄະນະກຳມະການຈັດຊື້ ແລະ ສະໜອງວັດສະດຸອຸປະກອນ

4.4 ຄະນະກຳມະການຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍຍ້ອງຍໍ ແລະ ປະຕິບັດວິໄນ (ຄນຍວ)

5. ການດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ຜົນການດຳເນີນງານ

5.1 ການຜະລິດ

5.2 ລາຍຮັບ

5.3 ລາຍຈ່າຍ

5.4 ກຳໄລໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ

5.5 ການມອບພັນທະ

     ເອກະສານລາຍງານການເງິນໄຕມາດ 3 ປີ 2016

 
ຮູບແບບ
ຂະໜາດ
ດາວໂຫລດ

ບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດໄຕມາດ 3 ສີ້ນສຸດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2016

pdf
9.20 MB.