ບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດ 6ເດືອນຕົ້ນປີ ສີ້ນສຸດ ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2016     There have been 1395 visitors to this websiteThere have been 1395 visitors to this websiteThere have been 1395 visitors to this websiteThere have been 1395 visitors to this website 

1.    ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ
2.    ເປົ້າໝາຍຫລັກຂອງການດຳເນີນທຸລະກິດ
3.    ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ
3.1    ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ
4.    ຄະນະກຳມະການຕ່າງໆ
4.1    ຄະນະກຳມະການກວດສອບພາຍໃນ

4.2    ຄະນະກຳການເຈລະຈາສັນຍາສຳປະທານ, ສັນຍາຮ່ວມຮຸ້ນ ແລະ ສັນຍາຊື້ຂາຍໄຟຟ້າ

4.3    ຄະນະກຳມະການຈັດຊື້ ແລະ ສະໜອງວັດສະດຸອຸປະກອນ
4.4    ຄະນະກຳມະການຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍຍ້ອງຍໍ ແລະ ປະຕິບັດວິໄນ (ຄນຍວ)
5.    ການດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ຜົນການດຳເນີນງານ
5.1    ການຜະລິດ
5.2    ລາຍຮັບ
5.3    ລາຍຈ່າຍ
5.4    ກຳໄລໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ
5.5    ການມອບພັນທະ
    ເອກະສານລາຍງານການເງິນ 6 ເດືອນ ຕົ້ນ 2016

 
ຮູບແບບ
ຂະໜາດ
ດາວໂຫລດ

ບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດ 6ເດືອນຕົ້ນປີ ສີ້ນສຸດ ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2016

pdf
5.55 MB.