ບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນທຸລະກີດໄຕມາດ 1 ສິ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ມີນາ 2016     There have been 1104 visitors to this websiteThere have been 1104 visitors to this websiteThere have been 1104 visitors to this websiteThere have been 1104 visitors to this website 

1. ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ

2. ເປົ້າໝາຍຫລັກຂອງການດໍາເນີນທຸລະກິດ

3. ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ

    3.1 ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

4. ຄະນະກໍາມະການຕ່າງໆ

    4.1 ຄະນະກໍາມະການກວດສອບພາຍໃນ 

    4.2 ຄະນະກໍາມະການເຈລະຈາສັນຍາສໍາປະທານ, ສັນຍາຮ່ວມຮຸ້ນ ແລະ ສັນຍາຊື້ຂາຍໄຟຟ້າ

    4.3 ຄະນະກໍາມະການຈັດຊື້ ແລະ ສະໜອງວັດສະດຸອຸປະກອນ

    4.4 ຄະນະກໍາມະການຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍຍ້ອງຍໍ ແລະ ປະຕິບັດວິໃນ (ຄນຍວ)

5. ການດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ຜົນການດໍາເນີນງານ

    5.1 ການຜະລິດ

    5.2 ລາຍຮັບ

    5.3 ລາຍຈ່າຍ

    5.4 ກໍາໄລໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ

    5.5 ການມອບພັນທະ

         ເອກະສານລາຍງານການເງິນໄຕມາດ 1

 
ຮູບແບບ
ຂະໜາດ
ດາວໂຫລດ

ບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນທຸລະກີດໄຕມາດ 1 ສິ້ນສຸດ ວັນທີ 31 ມີນາ 2016

pdf
2.17 MB.