ບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດໄຕມາດ 3 ສີ້ນສຸດວັນທີ່ 30 ກັນຍາ 2015     There have been 933 visitors to this websiteThere have been 933 visitors to this websiteThere have been 933 visitors to this website 

1. ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ
2. ເປົ້າໝາຍຫລັກຂອງການດຳເນີນທຸລະກິດ
3. ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ
3.1 ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ
4. ຄະນະກຳມະການຕ່າງໆ
4.1 ຄະນະ​ກຳມະການ​ກວດ​ສອບ​ພາຍ​ໃນ 
4.2 ຄະນະ​ກຳ​ການເຈລະຈາສັນຍາສຳປະທານ, ສັນຍາຮ່ວມຮຸ້ນ ແລະ ສັນຍາຊື້ຂາຍໄຟຟ້າ
4.3 ຄະນະກຳມະການຈັດຊື້ ແລະ ສະໜອງວັດສະດຸອຸປະກອນ.​
4.4 ຄະນະກຳມະການຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍຍ້ອງຍໍ ແລະ ປະຕິບັດວິໄນ (ຄນຍວ)
5. ການດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ຜົນການດຳເນີນງານ
5.1 ການຜະລິດ
5.2 ລາຍຮັບ
5.3 ລາຍຈ່າຍ
5.4 ກຳໄລໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ
5.5 ການມອບພັນທະ
 

ເອກະສານລາຍງານການເງິນໄຕມາດ-3

 
ຮູບແບບ
ຂະໜາດ
ດາວໂຫລດ

ບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດໄຕມາດ 3 ສີ້ນສຸດວັນທີ່ 30 ກັນຍາ 2015

pdf
8.96 MB.