ບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດໄຕມາດ 3 ສີ້ນສຸດວັນທີ່ 30 ກັນຍາ 2015     There have been 1101 visitors to this websiteThere have been 1101 visitors to this websiteThere have been 1101 visitors to this websiteThere have been 1101 visitors to this website 

1. ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ
2. ເປົ້າໝາຍຫລັກຂອງການດຳເນີນທຸລະກິດ
3. ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ
3.1 ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ
4. ຄະນະກຳມະການຕ່າງໆ
4.1 ຄະນະ​ກຳມະການ​ກວດ​ສອບ​ພາຍ​ໃນ 
4.2 ຄະນະ​ກຳ​ການເຈລະຈາສັນຍາສຳປະທານ, ສັນຍາຮ່ວມຮຸ້ນ ແລະ ສັນຍາຊື້ຂາຍໄຟຟ້າ
4.3 ຄະນະກຳມະການຈັດຊື້ ແລະ ສະໜອງວັດສະດຸອຸປະກອນ.​
4.4 ຄະນະກຳມະການຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍຍ້ອງຍໍ ແລະ ປະຕິບັດວິໄນ (ຄນຍວ)
5. ການດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ຜົນການດຳເນີນງານ
5.1 ການຜະລິດ
5.2 ລາຍຮັບ
5.3 ລາຍຈ່າຍ
5.4 ກຳໄລໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ
5.5 ການມອບພັນທະ
 

ເອກະສານລາຍງານການເງິນໄຕມາດ-3

 
ຮູບແບບ
ຂະໜາດ
ດາວໂຫລດ

ບົດລາຍງານຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດໄຕມາດ 3 ສີ້ນສຸດວັນທີ່ 30 ກັນຍາ 2015

pdf
8.96 MB.