ບົດລາຍງານປະຈຳໄຕມາດທີ 1/2015 ຂອງ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ     There have been 1542 visitors to this websiteThere have been 1542 visitors to this websiteThere have been 1542 visitors to this websiteThere have been 1542 visitors to this website 

ບົດລາຍງານປະຈຳໄຕມາດທີ 1/2015 ຂອງ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ