ແຜນການພັດທະນາທຸລະກິດ ຂອງ ຜ-ຟຟລ     There have been 7086 visitors to this websiteThere have been 7086 visitors to this websiteThere have been 7086 visitors to this websiteThere have been 7086 visitors to this website 

ແຜນຍຸດທະສາດແລະພັດທະນາທຸລະກິດໃນໄລຍະ 2011 – 2020 ໄດ້ຖືກກຳນົດຕາມຫົວຂໍ້ ໃຫຍ່ໆດັ່ງລຸ່ມນີ້:

  1. ຄົ້ນຄວ້າວາງແຜນ ແລະດຳເນີນທຸລະກິດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນສູງສຸດເພື່ອເຮັດໃຫ້ຖານະການເງິນ ແລະສະພາບຄ່ອງໃນການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງ ຟຟລ ດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ.
  2. ປົກປ້ອງຮັກສາສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນເປັນບຸລິມະສິດທຳອິດ ແລະ ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບສູງສຸດ.
  3. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ວາງແຜນເພີ້ມກຳລັງການຜະລິດຂອງ ຜ-ຟຟລ ຈາກ 387 MW ໃນປີ 2011 ໃຫ້ໄດ້  2,238 MW  ໃນປີ 2020 ໂດຍ ຜ-ຟຟລ ຈະຕ້ອງໄດ້ລະດົມແຫລ່ງທຶນເພື່ອລົງທຶນໃນບັນດາເຂື່ອນທີ່ ຟຟລ ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບັນດາເຂື່ອນທີ່ ຟຟລ ເປັນຜູ້ຮ່ວມທຶນ ໃນນີ້ລວມທັງເຂື່ອນທີ່ກຳລັງທຳການຜະລິດ ແລະໃນໄລຍະກໍ່ສ້າງ.
  4. ຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງ ການບໍລິຫານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການດຳເນີນທຸລະກິດ ຜ-ຟຟລ ໃຫ້ມີລັກສະນະເຂົ້າສູ່ລະດັບສາກົນເທື່ອລະກ້າວ, ທັງໃນດ້ານບຸກຄະລາກອນ ແລະ ຕົວຂອງອົງກອນເອງ.

      ແຕ່ປີ 2011 – 2020 ຜ-ຟຟລ ໄດ້ວາງຕົວເລກຄາດໝາຍໃນການເພີ້ມ ກຳລັງການຜະລິດໃຫ້ໄດ້ທັງໝົດ 2,238 MW. (ຈາກ 387 MW ໃນປີ 2010) ໂດຍການນຳໃຊ້ທຶນທີ່ໄດ້ຈາກການອອກຮຸ້ນ ແລະ ການຜະລິດປີ 2011 ເປັນຈຸດເລີ້ມຕົ້ນ. ໃນນີ້ອາດຈະມີການລະດົມທຶນເພີ້ມ:

ການເພີ່ມກຳລັງການຜະລິດຂອງ ຜ-ຟຟລ ໄດ້ຄາດຄະເນໄວ້ເປັນ 3 ໄລຍະລຸ່ມນີ້:

       ຈາກປີ 2010, ທີ່ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງ 387 MW, ໃນປີ 2011-2012 ຄາດວ່າຈະມີກຳລັງຕິດຕັ້ງເພີ້ມຂຶ້ນ ຕື່ມ 370 MW ເປັນ 757 MW ປີ 2013-2015 ຄາດວ່າຈະເພີ້ມກຳລັງຕິດຕັ້ງຂຶ້ນຕື່ມ 740.5 MW ເປັນ 1,497.5 MW ແລະ ປີ 2015Œ-2020 ຄາດວ່າຈະເພີ້ມກຳລັງຕິດຕັ້ງຂຶ້ນຕື່ມ 740.5 MW ເປັນ 2,238 MW.

ໃນ ປີ 2015 ຜ-ຟຟລ ໄດ້​ຮັບ​ໂອນໂຄງການທີ່ ຟຟລ ລົງທຶນ 100% ຈຳ​ນວນ 3 ໂຄງ​ການ ເຊັ່ນ: ເ​ຂື່​ອນ​ໄຟຟ້ານ້ຳສະນາ ມີ​ກຳລັງ​ຕິດ​ຕັ້ງ 14 MW, ເຂື່ອນ​ໄຟຟ້າ​ນ້ຳຄານ 2 ມີ​ກຳ​ລັງຕິດ​ຕັ້ງ 130 MW, ເຂື່ອນ​ໄຟຟ້າຫ້ວຍ​ລຳ​ພັນ​​ໃຫຍ່ ມີກຳລັງ​ຕິດ​ຕັ້ງ 88 MW ແລະ ໄດ້​ໂອນ​ຊື້​ຮຸ້ນ ຂອງ ຟ​ຟ​ລ ທີ່​ຖື​ຢູ່​ເຂື່ອນ​ຜູ້​ຜະ​ລິດ​ໄຟ​ຟ້າ​ເອ​ກະ​ລາດ ຈຳ​ນວນ 1 ໂຄງ​ການ ເຊັ່ນ : ເຂື່ອນ​ໄຟ​ຟ້າ​ນ້ຳ​ງື່ມ 5 (ກຳລັງ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ທັງ​ໝົດ 120 MW) ໃນ​ຊັດ​ສ່ວນ 15% ຄິດ​ເປັນ 18 MW.

        ຜ-ຟຟລ ມີ​ແຜນ​ຈະລົງທຶນໃນໂຄງການເປົ້າໝາຍທີ່ ຟຟລ ລົງທຶນ 100% ທີ່ກຳລັງກໍ່ສ້າງເຊັ່ນ: ​ເຂື່ອນ​ໄຟຟ້ານ້ຳຫີນບູນ ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງ 30 MW, ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຄານ 3 ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງ 60 MW, ເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊເສັດ 3 ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງ 23 MW ແລະ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຈຽນ 1 ​​ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງ 104 MW.

ນອກຈາກນັ້ນ ຜ-ຟຟລ ມີ​ແຜນ​ຈະ​ເພີ້​ມກຳລັງ​ການ​ຜະລິດ ​ເຂື່ອນ​ໄຟຟ້າ​ແຊ​ລະບຳ​ ຕື່ມ​ອີກ ຈາກ 5 MW ມາ​ເປັນ 13 MW, ​ເພີ້​ມກຳລັງ​ການ​ຜະລິດ ​ເຂື່ອນ​ໄຟຟ້າ​ ເຊ​ເສັດ 2 ຈາກ 76 MW ມາ​ເປັນ 86 MW, ເພີ້ມກຳລັງການຜະລິດ ​ເຂື່ອນ​ໄຟຟ້າ​ນ້ຳງື່ມ 1 ດ້ວຍ​ການ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ໜ່ວຍ​ປັ່ນ​ກະ​ແສ​ໄຟ​ ໜ່ວຍ​ທີ 6, 7 ​ແລະ 8 ຊຶ່ງ​ມີ​ກຳລັງ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ໜ່ວຍ​ລະ  40 MW ​ແລະ ​ເຮັດ​ໃຫ້​ກຳລັງ​ການ​ຜະລິດ​ຂອງ​ເຂື່ອນ​ໄຟຟ້າ​ນ້ຳງື່ມ 1 ​ເພີ້​ມຈາກ 155 MW ເປັນ 275 MW.

       ​​ຜ-ຟຟລ ຍັງ​ມີ​ແຜນ​ຈະ​ໂອນ​ຊື້ຮຸ້ນຂອງ ຟຟລ ທີ່​ຖື​ຮຸ້ນ​ຢູ່​ໃນ​ເຂື່ອນຜູ້​ຜະລິດ​ໄຟຟ້າ​ເອກະລາດ​ ແລະ ລົງທຶນເຊັ່ນ: ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງຽບ 2 (ກຳລັງ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ທັງ​ໝົດ 180 MW) ໃນ​ຊັດ​ສ່ວນ 10% ຄິດ​ເປັນ 18 MW, ໂຄງການເຂື່ອນ ໄຟຟ້ານ້ຳອູ 2 (ກຳລັງ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ທັງ​ໝົດ 120 MW) ໃນ​ຊັດ​ສ່ວນ 15% ຄິດ​ເປັນ  18 MW, ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳອູ 5 (ກຳລັງ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ທັງ​ໝົດ 240 MW) ໃນ​ຊັດ​ສ່ວນ 15% ຄິດ​ເປັນ 36 MW, ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳອູ 6 (ກຳລັງ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ທັງ​ໝົດ 180 MW) ໃນ​ຊັດ​ສ່ວນ 15% ຄິດ​ເປັນ 27 MW, ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳລອງ (ກຳລັງ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ທັງ​ໝົດ 5 MW) ໃນ​ຊັດ​ສ່ວນ 20% ຄິດ​ເປັນ 1 MW, ເຂື່ອນໄຟ​ຟ້ານ້ຳ​ງຽບ 2 (ກຳລັງ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ທັງ​ໝົດ 180 MW) ກຳ​ລັງ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ຕາມ​ຊັດ​ສ່ວນຖືຮຸ້ນ 10%  18 MW, ເຂື່ອ​ນ​ໄຟ​ຟ້າ​ນ້ຳ​ແບ່ງ (ກຳລັງ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ທັງ​ໝົດ 34 MW) ກຳ​ລັງ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ຕາມ​ຊັດ​ສ່ວນຖືຮຸ້ນ 20%  7,2 MW, ເຂື່ອ​ນ​ໄຟ​ຟ້າ​ນ້ຳ​ມັງ 1 (ກຳລັງ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ທັງ​ໝົດ 64 MW) ກຳ​ລັງ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ຕາມ​ຊັດ​ສ່ວນຖືຮຸ້ນ 10% 6,4 MW, ເຂື່ອ​ນ​ໄຟ​ຟ້າ​ນ້ຳ​ທາ 1   (ກຳລັງ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ທັງ​ໝົດ 168 MW) ກຳ​ລັງ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ຕາມ​ຊັດ​ສ່ວນຖືຮຸ້ນ 20%  25.2 MW, ເຂື່ອ​ນ​ໄຟ​ຟ້າ​ນ້ຳ​ລິກ 1   (ກຳລັງ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ທັງ​ໝົດ 60 MW) ກຳ​ລັງ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ຕາມ​ຊັດ​ສ່ວນຖືຮຸ້ນ 10% 6 MW ​ແລະ  ເຂື່ອ​ນ​ໄຟ​ຟ້າ​ເຊ​ຂະ​ໝານ 3  (ກຳລັງ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ທັງ​ໝົດ 250 MW) ກຳ​ລັງ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ຕາມ​ຊັດ​ສ່ວນຖືຮຸ້ນ   15%  37,5 MW.

       ຜ-ຟຟລ ຍັງມີແຜນການຈະລົງທຶນເອງ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມຮຸ້ນກັບບັນດາບໍລິສັດເອກະຊົນ ເຊັ່ນ: ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ຫ້ວຍລຳພັນຕອນລຸ່ມ (ກຳລັງ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ທັງ​ໝົດ 15 MW) ໃນ​ຊັດ​ສ່ວນ 60% ຄິດ​ເປັນ 9 MW, ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳບີ 1, 2 ແລະ 3 (ກຳລັງ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ທັງ​ໝົດ 135 MW) ໃນ​ຊັດ​ສ່ວນ 80% ຄິດ​ເປັນ 108 MW, ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳກາລະບາຍ 1, 2 ແລະ 3 (ກຳລັງ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ທັງ​ໝົດ 39 MW) ໃນ​ຊັດ​ສ່ວນ 80% ຄິດ​ເປັນ 31 MW, ເຂື່ອ​ນ​ໄຟ​ຟ້າ​ນ້ຳ​ພູນ (ກຳລັງ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ທັງ​ໝົດ 45 MW) ກຳ​ລັງ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ຕາມ​ຊັດ​ສ່ວນຖືຮຸ້ນ 51% 22,95 MW, ເຂື່ອ​ນ​ໄຟ​ຟ້າ​ນ້ຳ​ເທີນ 1  (ກຳລັງ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ທັງ​ໝົດ 650 MW) ກຳ​ລັງ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ຕາມ​ຊັດ​ສ່ວນຖືຮຸ້ນ 15% 97,5 MW ແລະ ໂຮງ​ໄຟ​ຟ້າ​ພະ​ລັງ​ງານ​ແສງ​ອາທິດ (ກຳລັງ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ທັງ​ໝົດ  32 MW) ກຳ​ລັງ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ຕາມ​ຊັດ​ສ່ວນຖືຮຸ້ນ 60% 19,2 MW. 

ນອກຈາກ​ລົງທຶນ​ໃນ​​ແຫ​ລ່ງສະ​ໜອງ​ພະລັງງານ​​ແລ້ວ, ຜ-ຟຟລ ຍັງ​ສຶບຕໍ່​ພັດທະນາ​ການ​ໃຫ້ການ​ບໍລິການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ເຂື່ອນ​ໄຟຟ້າ, ການ​ບໍລິການ​ແກ້​ໄຂ​ສ້ອມ​ແປງ​ພາກ​ອຸປະກອນ​ທີ່ຢູ່​​ໃຕ້​ນ້ຳດ້ວຍ​ມະນຸດ​ກົບ (ນັກ​ດຳນ້ຳ), ວຽກ​ງານ​ບໍລິການ​ສະ​ໂມ​ສອນ ​ແລະວຽກ​ງາ​ນອື່ນໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່.