ຂອບເຂດການດຳເນີນທຸລະກິດ     There have been 5836 visitors to this websiteThere have been 5836 visitors to this websiteThere have been 5836 visitors to this websiteThere have been 5836 visitors to this website 

  1. ຜະລິດໄຟຟ້າຂາຍຍົກໃຫ້ ແກ່ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ແລະ ກໍ່ສ້າງລະບົບສາຍສົ່ງ ແລະ ສະຖານີໄຟຟ້າ      ຖ້າຫາກມີຄວາມຈຳເປັນ
  2. ລົງທຶນໃນບັນດາໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຕ່າງໆ ຂອງ ຟຟລ ຊື່ງ ເປັນໂຄງການທີ່ ຟຟລ ກຳລັງກໍ່ສ້າງ ແລະ ຂື້ນແຜນໄວ້ແລ້ວ ຫລື ລົງທຶນດ້ວຍການເຂົ້າຖືຮຸ້ນແທນທີ່ ຟຟລ ໃນ ບັນດາໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າຕ່າງໆ ທີ່ ຟຟລ ກຳລັງຖືຮຸ້ນຢູ່ ຫລືຂຶ້ນແຜນທີ່ຈະເຂົ້າຖືຮຸ້ນ.
  3. ຮັບບໍລິການການເດີນເຄື່ອງ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາໃຫ້ແກ່ບັນດາໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າ ຕ່າງໆ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.